m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 09:37:47
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Górska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalpok. nr 422
- telefon(0-22)4437240
- emailma.gorska@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalWOM, parter - stanowiska 1 do 5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 w Warszawie – etap I.
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8 w Warszawie – Etap I.

Zakresem zamówienia objęte są następujące instalacje elektryczne wewnętrzne:
a) rozdzielnice i tablice elektryczne,
b) instalacje oświetlenia ogólnego,
c) instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
d) instalacje wewnętrznych linii zasilających
e) instalacje gniazd wtykowych
f) instalacje sieci komputerowej
g) Instalacje zasilania/sterowania dzwonków szkolnych
h) instalacje uziemiające,
i) instalacje ochrony przepięciowej,

Z uwagi na możliwe terminy wykonywania prac (miesiące wakacyjne) i posiadane środki finansowe, realizacja wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły została podzielona na trzy etapy. W ramach realizacji bieżącego zamówienia zaplanowano wykonanie Etapu 1 – fragmentu parteru części B (zakres zamówienia oznaczono kolorem czerwonym). W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych zaplanowano, w ramach zamówienia podobnego, udzielenie zamówienia na wykonanie Etapu III.


Ze względu na etapowanie realizacji, instalacje prowadzone w korytarzach muszą być wykonane w sposób umożliwiający układanie w etapie 2 kabli i przewodów w obszarze wykonywanym w etapie 1. Projektuje się prowadzenie instalacji w korytach kablowych perforowanych z pokrywą, montowanych do ścian za pomocą wsporników i wysięgników ściennych, osłoniętych od spodu zabudową z płyt gipsowo-kartonowych. Z uwagi na dodatkowe obciążenie wywierane na konstrukcje wsporcze koryt, odległości między wspornikami należy zmniejszyć dwukrotnie.
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Inwestorem szczegółów wykonania zabudowy w trakcie realizacji.
Stan istniejący

Budynek Szkoły wraz z pomieszczeniami Przedszkola zasilany jest ze złącza kablowego, znajdującego się na zewnątrz budynku przy nowym wejściu głównym do obiektu. Rozdzielnia główna znajduje się na poziomie parteru w pomieszczeniu wyremontowanym podczas rozbudowy.
Podczas rozbudowy wykonano:
1. wymianę Rozdzielnicy głównej TG0
2. Rozdzielnicę TG0 przystosowano do wyłączania pożarowego
3. wymianę wlz zasilającego tablicę TG3 (tablica główna Przedszkola) na YKY5x16mm2
4. wymianę wlz zasilającego tablicę T1 (tablica główna Kuchni) na YKY5x50mm2
5. wymianę wlz zasilającego tablicę TG1 na YKY5x50mm2
6. wymianę wlz zasilającego tablicę TG2 na YKY5x50mm2
7. wymianę wlz zasilającego tablicę TOBP (tablica oświetlenia boiska przyszkolnego)
8. z TG0 wyprowadzono nowy wlz YKY5x35mm2 na potrzeby RSG (tablica Sali gimnastycznej), zmufowano z istniejącym kablem na granicy rozbudowy przy "FORUM"
9. z TG0 wyprowadzono nowy kabel YKY5x6mm2, w czasie rozbudowy służący jako zasilanie budowy, pozostawiony ponad sufitem, wykorzystać do zasilania TWC1 (tablica węzła cieplnego)
10. system sterowaniem dzwonkami szkolnymi (tablica TSS), wyprowadzono instalację zasilania/sterowania istniejącymi dzwonkami, pozostawiono w puszce łączeniowej zamontowanej ponad sufitem na granicy rozbudowy przy "FORUM"
Niezależnie od rozbudowy wykonany został remont pomieszczeń świetlicy szkolnej. W ramach remontu wykonano:
1. wymianę oprzewodowania oświetlenia i gniazd wtyczkowych
2. wymianę opraw oświetleniowych
3. wymianę gniazd wtyczkowych i łączników oświetleniowych
4. wymianę tablicy świetlicy T2/1
5. wymiany wlz zasilającego tablicę T2/1 z tablicy TG2/A (tablica części administracyjnej)

Inwestor nie dysponuje pełną dokumentacją zmian wykonanych w trakcie funkcjonowania obiektu. Z tego powodu oraz z uwagi na wyłączenie z zakresu niniejszego opracowania pomieszczeń przedszkola, świetlicy oraz rozbudowy, należy dołożyć szczególnej staranności przy wszystkich pracach mogących ingerować w układ zasilania tych pomieszczeń. Pomimo wykonanej inwentaryzacji, Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowej weryfikacji wyłączanego, przełączanego lub likwidowanego okablowania czy nie jest ono wykorzystywane do celów zasilania pomieszczeń nieobjętych niniejszym opracowaniem.

Instalacje oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano oprawami ze źródłami LED.

Na korytarzach, klatkach schodowych zainstalowano oprawy oświetlenia awaryjnego.
Typ zastosowanych opraw i ich rozmieszczenie, łączników, osprzętu, szczegółowy sposób prowadzenia instalacji, przekrój i typ przewodów określono na planach instalacji poszczególnych kondygnacji i schematach zasilania z poszczególnych tablic.
Drogi i kierunki ewakuacji ustalone zostały na podstawie obowiązującego w obiekcie planu ewakuacji:

UWAGA:
Podczas rozbudowy wykonane zostały pomieszczenia szatni oraz nowe wejście główne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji oznakowania dróg i kierunków ewakuacji uwzględniając powyższe zmiany oraz nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Instalacje gniazd wtykowych

Zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych wykonanych przewodami YDYp3x2,5mm2, układanymi pod tynkiem i w korytkach kablowych. W piwnicach w pomieszczeniach technicznych dopuszcza się układanie przewodów natynkowo w rurkach instalacyjnych oraz montaż gniazd natynkowych.

Instalacje sieci komputerowej

Zaprojektowano instalacje sieci komputerowej wykonanej przy wykorzystaniu okablowania U/FTP 4x2x0,5 kat.6, układanym pod tynkiem w rurkach instalacyjnych, w korytkach kablowych oraz kanałach PVC. Okablowanie prowadzić w odrębnym korycie kablowym. Osprzęt RJ45 podtynkowy.
Lokalny Punkt Dystrybucyjny został zlokalizowany w pomieszczeniu Sekretariatu, jako szafa Rack 19”wisząca. W LPD należy zainstalować patchpanele w ilości umożliwiającej rozszycie wszystkich kabli instalacji komputerowych i telefonicznych oraz switche dla wszystkich zainstalowanych gniazd. Do LPD należy doprowadzić światłowód wchodzący do budynku w pomieszczeniu Sekretariatu. Lokalizację LPD wskazano na rzucie kondygnacji, jednak w trakcie realizacji należy ją potwierdzić z Inwestorem i Użytkownikiem.

Instalacje zasilania/sterowania dzwonków szkolnych

Na rzutach w projekcie wykonawczym poszczególnych kondygnacji wskazano lokalizację istniejących dzwonków. Urządzenia należy wymienić na nowe i zamontować w tych samych miejscach.

Instalacje uziemień wyrównawczych

W sanitariatach zaprojektowano instalacje uziemiające mające na celu wyrównanie potencjałów pomiędzy poszczególnymi instalacjami. Z tego względu w tych pomieszczeniach należy połączyć z tą siecią: rury: wodne, c.o., c.w.u. i kanalizacji (połączenia wykonać przewodami LgY4mm2. Instalację należy układać pod tynkiem. W korytarzu instalację układać w korytku kablowym.
Główna szyna uziemiająca budynku znajduje się w piwnicy części B w pomieszczeniu przyłącza wody.
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić stan GSU oraz instalacji uziemiających w pomieszczeniach technicznych. W przypadku negatywnej weryfikacji należy wymienić istniejące instalacje na nowe.

UWAGA:
W przypadku wykonywania instalacji wod-kan rurami PCW - instalacji uziemiającej w sanitariatach nie wykonywać.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zakłada się jako TN-S w oparciu o normę PN-IEC 60364-4-41. Linia kablowa od złącza kablowego ZK wykonana w układzie TN-C. Rozdzielenie przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N następuje w tablicy TG0.
Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim przewiduje się zastosowanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o czułości 30mA.
Jako ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym, przed dotykiem pośrednim, będzie zastosowane samoczynne wyłączanie zasilania w układzie sieciowym TN-S, przy pomocy urządzeń ochronnych przetężeniowych (nadmiarowoprądowych) i wyłączników różnicowoprądowych.

Instalacje przeciwprzepięciowe

Ochrona przed przepięciami łączeniowymi i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych zostanie zapewniona przez stosowanie ograniczników przepięć. Podstawowy układ ograniczników kl. 1+2 (B+C) został zamontowany w rozdzielnicy TG0. W projektowanej części instalacji elektrycznej zostaną zastosowane ograniczniki przepięć tworzące drugi stopień ochrony. Ograniczniki te należy instalować w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych.

Instalacje ochrony odgromowej

Instalacje ochrony odgromowej nie są przedmiotem niniejszego opracowania.
Zaleca się uporządkowanie instalacji na dachu, wykonanie niezbędnych uzupełnień oraz wykonanie pomiarów.
Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Dla zabezpieczenia pomieszczeń obiektu, w instalacji elektrycznych zastosowano następujące rozwiązania:
a. W rozdzielnicy głównej TG0 zastosowano wyłącznik z możliwością zdalnego wyłączania. W tym celu przewidziano zainstalowanie wyłączników p. pożarowych - zainstalowane przy wyjściach z budynku. Instalowane wyłączniki należy połączyć z instalacją wykonaną w czasie rozbudowy.
b. Oprawy oświetlenia awaryjnego załączają się samoczynnie, po zaniku napięcia w rozdzielnicy, z której zasilane są obwody oświetleniowe, załączone zostają więc wszystkie oprawy awaryjne, jakie są zainstalowane w obszarze działania danej rozdzielnicy. Pozostałe oprawy pozostają niezałączone.
c. Wszystkie przejścia przez stropy i ściany stanowiące przegrody pożarowe należy wykonać jako ognioodporne, uszczelnione masą niepalną.

Wymagania związane z realizacją zamówienia
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.2017.1579 ze zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących roboty budowalne, instalacyjne i wykończeniowe w trakcie realizacji zamówienia.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy.
5. Realizacja inwestycji winna być prowadzona bez zbędnego naruszania przewidzianych do zachowania elementów budowlanych, istniejące wyposażenie należy zabezpieczyć a w przypadku uszkodzenia odtworzyć.
6. Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia istniejącego wyposażenia placówki.
7. Kolory farb i okładzin należy przed zamówieniem uzgodnić z Inwestorem i Dyrektorem placówki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również:
 Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ
 Projekt budowlano-wykonawczy – załącznik nr 8a do SIWZ;
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 8b do SIWZ;
 Przedmiar robót – załącznik nr 8c do SIWZ.
 Wzory materiałów informacyjnych – załącznik nr 8d do SIWZ;

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych do kwoty 170.000,00 zł netto i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących zadanie podstawowe i polegające w szczególności na: wymianie instalacji elektrycznej w bloku żywienia wraz robotami towarzyszącymi.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

2. Zmiany umowy
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.:

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) w przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian,
2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1:
1) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia,
2) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu umowy z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji Przedmiotu umowy; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
3) w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
4) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części umowy,
3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust.1. lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Koordynatorowi robót wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Koordynatora robót.
7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3. Koordynator robót jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Koordynatorowi robót dokumentacji, o której mowa w ust. 6. i przedłożenia na żądanie Koordynatorowi robót jej kopii.
9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3., Koordynator robót zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
10. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Koordynatora robót, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzialnych odpowiednio za: nadzór umowy ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
14. W przypadku stwierdzenia przez Koordynatora oraz Kierownika Budowy niemożności prowadzenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin określony w § 2 ust. 1 niniejszego paragrafu przesuwa się o czas trwania wymienionych przyczyn, o ile przerwy te są udokumentowane pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego i zatwierdzonym przez Koordynatora, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę:400.341,72 złotych brutto

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 25.06.2018 r. do dnia 24.08.2018 r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m. st. Warszawy ul. Koncertowa 8
Główny przedmiot (CPV)45.31.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-06-25, data zakończenia: 2018-08-24
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! Numeracja przeniesiona z Biuletynu zamówień publicznych.

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że: 1) W zakresie warunku odnoszącego się do wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał* (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną której zakres obejmował min. wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej z zastrzeżeniem że wartość wykonania tej instalacji elektrycznej wewnętrznej była nie mniejsza niż 200 000,00 złotych brutto. UWAGA! * Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. 2) W zakresie warunku odnoszącego się do osób zdolnych do wykonania zamówienia - Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą: a) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2017.1332) oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na tym stanowisku. oraz b) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2017.1332); Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z Załącznikiem nr 7 do SIWZ. Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza ofertowego - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) oryginału potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt. od 13.2. lit. b) do 13.2. lit. e) SIWZ, c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie Zadania na jakie składa ofertę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokumentu (np. pełnomocnictwa) jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.). f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. C) i D) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 3. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. d) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-30 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-30, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 458 – 4 piętro.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |