m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 11:43:32
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sylwia Olszewska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychSylwia Olszewska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i dostawa nowych opon do samochodów ciężarowych, osobowych i sprzętu ciężkiego, dętek, ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych opon do samochodów
ciężarowych, osobowych i sprzętu ciężkiego, dętek, ochraniaczy oraz opon bieżnikowanych do samochodów ciężarowych i sprzętu ciężkiego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. z podziałem na zadania określone poniżej. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zadanie 1 – zakup i dostawę nowych opon, dętek i ochraniaczy.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 1. Opony, dętki i ochraniacze muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r. 2. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia wynosi: minimum 24 miesiące dla opon, minimum 12 miesięcy dla dętek i ochraniaczy. Dla przedmiotu zamówienia, dla którego producent określa dłuższy okres gwarancji, Wykonawca udziela takiego samego okresu gwarancji licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy). 4. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego (pisemnie pocztą elektroniczną), zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. 5. W przypadku braku zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia (pisemnie pocztą elektroniczną) Zamawiającego o możliwym terminie realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia częściowego. Powiadomienie to musi zawierać,
poza terminem dostawy, wyczerpujące uzasadnienie wraz z przyczyną opóźnienia dostawy. 6. W miejsc dostawy nastąpi odbiór ilościowy przedmiotu umowy, polegający na stwierdzeniu zgodność dostarczonego towaru z treścią zamówienia częściowego. Odbiór nastąpi w oparciu o dostarczoną z towarem fakturę i/lub dokument WZ. Dostarczenie towaru bez faktury i/lub dokumentu WZ może skutkować odmową przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych dostawy z umową (bądź zamówieniem częściowym), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z pisemnego zamówienia częściowego i faktycznie zrealizowanej dostawy, na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 2 dnirobocze liczone od dnia otrzymania pisemnej informacji przekazanej pocztą elektroniczną. Zamawiający dokona weryfikacji ponownie dostarczonego towaru w terminie do 7 dni od dnia zrealizowania zamówienia. 8. W przypadku dostarczenia towaru bez faktury (odbiór w oparciu o dokument WZ) Wykonawca zobligowany jest do jej niezwłocznego wystawienia oraz przesłania na adres mailowy koordynatora realizacji umowy ze strony Zamawiającego. 9. Wykonawca, zobowiązany jest do odbioru odpadu w postaci złomu gumowego z dętek i ochraniaczy w ramach łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej. Przekazanie odpadów Wykonawcy przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia zostanie potwierdzone zbiorczą „Kartą przekazania odpadu” zgodnie ze wzorem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973). Karta przekazania odpadów zawierająca w szczególności: rodzaj przekazanych odpadów, ich kod oraz ilość odpadów będzie wystawiana przez Zamawiającego najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie wskazań wag Zamawiającego lub wskazań wag Wykonawcy tylko w tych lokalizacjach, w których Zamawiający nie dysponuje legalizowaną wagą. 10. Wykonawca, zgodnie z
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn.zm.) zobowiązany jest posiadać aktualne uprawnienia na prowadzenie działalności: a) w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) wskazanego w zezwoleniu wydanym na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zmianami) lub w pozwoleniu/pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie i/lub przetwarzanie ww. odpadów, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami), b) w zakresie transportu odpadów o kodzie 16 01 03(zużyte opony) - zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) lub wpis do rejestru w zakresie transportu odpadu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru (dotyczy ppkt. a i b) – wówczas Wykonawca przedstawi oświadczenie o braku takiego wymogu, z podaniem podstawy prawnej. 11.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnych uprawnień, o których mowa w pkt. 10. 12. W przypadku powierzenia obowiązku określonego w pkt. 9 podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, pisemnej informacji o danych podmiotu, który będzie realizował odbiór odpadu w postaci złomu gumowego z opon wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów podwykonawcy, o których mowa w pkt. 10. Zmiana podwykonawcy
może nastąpić po dopełnieniu formalności ze zdania pierwszego. Karta przekazania odpadu o której mowa w pkt. 9 będzie w tym przypadku wystawiana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy. 13. W związku z faktem, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i wyspecyfikować pełnego asortymentu przedmiotu zamówienia, którego zakup będzie konieczny w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu także produktów niewyszczególnionych w powyższym wykazie.
Wartość tych produktów nie przekroczy w okresie obowiązującej umowy: 100.000,00 zł netto, co stanowi 20 % deklarowanego przez Zamawiającego minimalnego zakresu realizacji umowy. W przypadku konieczności zamówienia produktu niewyszczególnionego w złożonej ofercie Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem o dostępność danego produktu. Tylko pozytywna odpowiedź będzie podstawą
do wystosowania zamówienia częściowego. Zakup takiego asortymentu będzie realizowany wg ceny jednostkowej produktu o zbliżonych wymaganiach, wyszczególnionego w arkuszu cenowym.
Zadanie 2 – zakup i dostawę opon bieżnikowanych
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa opon bieżnikowanych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: a) sukcesywną dostawę opon bieżnikowanych, b) odbiór złomu gumowego z opon bieżnikowanych w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej, c) przeszkolenie min. 2 pracowników Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w w § 3 ust. 1 umowy. 2. Głębokość bieżnika dla pozycji 1 - 6 min. 15 mm,dla pozycji 7 - 8 min. 19 mm. 3. Rzeźba bieżnika zgodna z wymaganiami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Karkas opony nie może być starszy niż 5 lat. 5. Opony bieżnikowane muszą być na karkasach produkcji państw członkowskich Unii Europejskiej. 6. Opony bieżnikowane muszą posiadać świadectwa homologacji wydane zgodnie z Regulaminem nr 109 EKG ONZ i być odpowiednio oznakowane oraz posiadać certyfikat zgodności z przytoczonym regulaminem wystawiony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Brak wymaganego oznakowania na oponie będzie skutkowało odmową przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 7. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy). 8. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego (pisemnie pocztą elektroniczną), zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego. 9. W przypadku braku zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia (pisemnie pocztą elektroniczną) Zamawiającego o możliwym terminie realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia częściowego. Powiadomienie to musi zawierać, poza terminem dostawy, wyczerpujące uzasadnienie wraz z przyczyną opóźnienia dostawy. 10. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy przedmiotu umowy, polegający na stwierdzeniu zgodności dostarczonego towaru z treścią zamówienia częściowego. Odbiór nastąpi w oparciu o dostarczoną z towarem fakturę i/lub dokument WZ. Dostarczenie towaru bez faktury i/lub dokumentu WZ może skutkować odmową przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 11. W przypadku stwierdzenia niezgodności
ilościowych dostawy z umową (bądź zamówieniem częściowym), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z pisemnego zamówienia częściowego i faktycznie zrealizowanej dostawy, na swój koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania pisemnej informacji przekazanej pocztą elektroniczną. Zamawiający dokona weryfikacji ponownie dostarczonego towaru w terminie do 7 dni od dnia zrealizowania zamówienia. 12. W przypadku dostarczenia towaru bez faktury (odbiór w oparciu o dokument WZ)
Wykonawca zobligowany jest do jej niezwłocznego wystawienia oraz przesłania na adres mailowy koordynatora realizacji umowy ze strony Zamawiającego. 13. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Dla przedmiotu zamówienia, dla którego producent określa dłuższy okres gwarancji, Wykonawca udziela takiego samego okresu gwarancji licząc od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia. 14. Wykonawca, zobowiązany jest do odbioru odpadu w postaci złomu gumowego z opon bieżnikowanych w ramach łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej. Przekazanie odpadów Wykonawcy przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia zostanie potwierdzone zbiorczą „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z wzorem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973). Karta przekazania odpadów zawierająca w szczególności: rodzaj przekazanych odpadów, ich kod oraz ilość odpadów będzie wystawiana przez Zamawiającego najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie wskazań wag Zamawiającego lub wskazań wag Wykonawcy tylko dla tych lokalizacji, w których Zamawiający nie dysponuje legalizowaną wagą. 15. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn.zm.)
zobowiązany jest posiadać aktualne uprawnienia na prowadzenie działalności: a) w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) wskazanego w zezwoleniu wydanym na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zmianami) lub w pozwoleniu/pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie i/lub przetwarzanie ww. odpadów, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami), b) w zakresie transportu odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) - zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) lub wpis do rejestru w zakresie transportu odpadu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru (dotyczy ppkt. a i b) – wówczas Wykonawca przedstawi oświadczenie, o braku takiego wymogu, z podaniem podstawy prawnej. 16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnych uprawnień, o których mowa w pkt. 15. 17. W przypadku powierzenia obowiązku określonego w pkt. 14 podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej informacji o danych podmiotu, który będzie realizował odbiór odpadu w postaci złomu gumowego z opon wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15. Zmiana podwykonawcy może nastąpić po dopełnieniu formalności ze zdania pierwszego. Karta przekazania odpadu o której mowa w pkt. 14 będzie w tym przypadku wystawiana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy. 18. W ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy Wykonawca przeszkoli min. 2 pracowników Zamawiającego w zakresie klasyfikowania opon do naprawy i złomowania w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Przeprowadzenie
szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia, dla każdego przeszkolonego pracownika odrębnie, uprawniającego do klasyfikowania opon. Precyzyjny termin szkolenia zostanie ustalony w trybie roboczym przez koordynatorów realizacji umowy. 19. W związku z faktem, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i wyspecyfikować pełnego asortymentu przedmiotu zamówienia, których zakup będzie konieczny w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu także produktów niewyszczególnionych w powyższym wykazie. Wartość tych produktów nie przekroczy w
okresie obowiązującej umowy: 23.600,00 zł netto, co stanowi 20 % deklarowanego przez Zamawiającego minimalnego zakresu realizacji umowy. W przypadku konieczności zamówienia produktu niewyszczególnionego w złożonej ofercie Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem o dostępność danego produktu. Tylko pozytywna odpowiedź będzie podstawą do wystosowania zamówienia częściowego. Zakup takiego asortymentu będzie realizowany wg ceny jednostkowej produktu o zbliżonych wymaganiach, wyszczególnionego w arkuszu cenowym.
Zadanie 3 – zakup i dostawę opon bieżnikowanych przemysłowych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostaw opon bieżnikowanych przemysłowych zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 1. Głębokość bieżnika minimum: 35 mm w klasie L3
L3+ lub wyższej w zakresie pozycji 1; 45 mm w klasie L3+ lub wyższej w zakresie pozycji 2; 18 mm w zakresie pozycji 3. 2. Masa opony nie może być lżejsza niż: 250 kg w zakresie pozycji 1; 380 kg w zakresie pozycji 2; 50 kg w zakresie pozycji 3. 3. Rzeźba bieżnika zgodna z wymaganiami wskazanymi w tabeli. 4. Karkas opon nie może być starszy niż 5 lat. 5. Opony bieżnikowane muszą być na karkasach produkcji państw członkowskich Unii Europejskiej. 6. Opony bieżnikowane muszą być oznakowane nazwą producenta, datą
ich wyprodukowania oraz posiadać certyfikat potwierdzający zgodność deklarowanych parametrów opony z deklaracją producenta wystawiony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 7. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedziba jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m. st. Warszawy). 8. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 20 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego (pisemnie pocztą
elektroniczną), zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający deklaruje, że zamówienia częściowe
będzie składał na max. 4 sztuki tygodniowo. 9. W przypadku braku zamówionego asortymentu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do powiadomienia (pisemnie pocztą elektroniczną) Zamawiającego o możliwym terminie realizacji zamówienia, który nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od momentu złożenia powiadomienia. Powiadomienie to musi zawierać, poza terminem
dostawy, wyczerpujące uzasadnienie wraz z przyczyną opóźnienia dostawy. 10. W miejscu dostawy nastąpi odbiór ilościowy przedmiotu umowy, polegający na stwierdzeniu zgodności dostarczonego towaru z treścią zamówienia częściowego. Odbiór nastąpi w oparciu o dostarczoną z towarem fakturę i/lub dokument WZ. Dostarczenie towaru bez faktury i/lub dokumentu WZ może skutkować odmową przyjęcia towaru przez Zamawiającego. 11. W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych dostawy z umową (bądź zamówieniem częściowym), Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia różnicy w ilości wynikającej z pisemnego zamówienia częściowego i faktycznie zrealizowanej dostawy, na swój koszt, w
terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 2 dni robocze liczone od dnia otrzymania pisemnej informacji przekazanej pocztą elektroniczną. Zamawiający dokona weryfikacji ponownie dostarczonego towaru w terminie do 7 dni od dnia zrealizowania zamówienia. 12. W przypadku dostarczenia towaru bez faktury (odbiór w oparciu o dokument WZ) Wykonawca zobligowany jest do jej niezwłocznego wystawienia, przesłania na adres mailowy wskazany przez koordynatora realizacji umowy oraz wysłania oryginału na adres siedziby Zamawiającego. 13. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. 14. Wykonawca
zobowiązany jest do odbioru odpadu w postaci złomu gumowego z opon bieżnikowanych w ramach łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy w ilości równoważnej do dostarczonej.
Przekazanie odpadów Wykonawcy przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia zostanie potwierdzone zbiorczą „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z wzorem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973). Karta przekazania odpadów zawierająca w szczególności: rodzaj przekazanych odpadów, ich kod oraz ilość odpadów będzie wystawiana przez Zamawiającego najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca na podstawie wskazań wag Zamawiającego lub wskazań wag Wykonawcy tylko dla tych lokalizacji, w których Zamawiający nie dysponuje legalizowaną wagą. 15. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn.zm.) zobowiązany jest posiadać aktualne zezwolenia na prowadzenie
działalności: a) w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) wskazanego w zezwoleniu wydanym na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zmianami) lub w pozwoleniu/pozwoleniu zintegrowanym uwzględniającym zbieranie i/lub przetwarzanie ww. odpadów, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami), b) w zakresie transportu odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) - zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z
późn. zm.) lub wpis do rejestru w zakresie transportu odpadu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru (dotyczy ppkt. a i b) – wówczas Wykonawca przedstawi oświadczenie, o braku takiego wymogu, z podaniem podstawy prawnej. 16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii aktualnych uprawnień, o których mowa w pkt. 15. 17. W przypadku powierzenia obowiązku określonego w pkt. 14
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej informacji o danych podmiotu, który będzie realizował odbiór odpadu w postaci złomu gumowego z opon wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów podwykonawcy, o których mowa w pkt. 15. Zmiana podwykonawcy może nastąpić po dopełnieniu formalności ze zdania pierwszego. Karta przekazania odpadu o której mowa w pkt. 14 będzie w tym przypadku wystawiana przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy. 18. W związku z faktem, iż Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć i wyspecyfikować pełnego asortymentu przedmiotu zamówienia, których zakup będzie konieczny w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zakupu także produktów niewyszczególnionych w powyższym wykazie. Wartość tych produktów nie przekroczy w okresie obowiązującej umowy: 22 600,00 zł netto, co stanowi 20 % deklarowanego przez Zamawiającego minimalnego zakresu realizacji umowy. W przypadku konieczności zamówienia produktu niewyszczególnionego w złożonej ofercie Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z zapytaniem o dostępność danego produktu. Tylko pozytywna odpowiedź będzie podstawą do wystosowania zamówienia częściowego. Zakup takiego asortymentu będzie realizowany wg ceny jednostkowej produktu o zbliżonych wymaganiach, wyszczególnionego w arkuszu cenowym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego lub siedziby jednostek podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy)
Główny przedmiot (CPV)34.35.11.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 19.51.12.00-3
19.51.11.00-2
34.91.32.00-2
34.91.32.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zakup i dostawa nowych opon, dętek i ochraniaczy0,00
2Zakup i dostawa opon bieżnikowanych 0,00
3Zakup i dostawa opon bieżnikowanych przemysłowych 0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpo.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-18, 10:30, siedziba Zamawiającego ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych.
Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną
odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

Umowa (w zakresie zadania 1, zadania 2 i zadania 3) będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty faktycznego rozpoczęcia realizacji umowy w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o
zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie pocztą elektroniczną), zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu. Faktyczny termin rozpoczęcia realizacji umowy (w zakresie zadania 1, zadania 2 i zadania 3) zostanie określony w terminie późniejszym. Przewidywany w
chwili obecnej to: zadanie 1 – 18.06.2018 r. zadanie 2 – 18.06.2018 r. zadanie 3 – 18.06.2018 r. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie (w zakresie zadania 1, zadania 2 i zadania 3) zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy (na warunkach zaproponowanych w ofercie najkorzystniejszej) do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty: 500.000,00 zł netto w zakresie zadania 1; 118.000,00 zł netto w zakresie zadania 2; 113.000,00 zł netto w zakresie zadania 3 i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji. Decyzja o o dostawach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji zamówienia do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia, podanej w SIWZ. Uwaga numeracja przeniesiona z SIWZ 9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika. 9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt
1 i 8 ustawy. 9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, w tym celu każdy z członków konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. 9.7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.1. i w pkt. 7.2. SIWZ każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie. Pozostałe oświadczenia i
dokumenty składają wspólnie wszyscy uczestnicy konsorcjum oraz wspólnicy spółki cywilnej. 9.8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9.9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 9.10.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |