m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 13:30:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
- adresKłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 80 48
- faks(0-22) 443 81 86
- e-mailppn.zampubl@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maria Bielecka
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa
- lokal531
- telefon(0-22) 590-02-11
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTeresa Pieniążek
- adresDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa
- lokal537
- telefon(0-22) 59-00-121
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa
- lokal531
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa
- lokal531
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w Warszawie,
w ramach zadania pn.: Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w Warszawie, w ramach zadania pn. Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
 remont kuchni i zaplecza kuchennego polegający na dostosowaniu pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów Sanepid: powiększenie kuchni, doposażeniu w nowe urządzenia, windę towarową, instalacje oraz urządzenie zaplecza socjalnego, adaptacje pomieszczeń na pomieszczenia socjalne dla personelu kuchni t.j. prace remontowe w pomieszczeniach: 01.12; 01.13; 01.14; 01.15; 01.16; 01.17; 01.18; 01.19; 01.20; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25 01.26 (piwnice); 1.10; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16 (parter); 2.07; 2.08; 2.09; 2.10; 2.11; 2.13 (piętro) – w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy: „Remont kuchni i zaplecza, dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Nr 186 w Warszawie” – branża: architektura-konstrukcja, branża: technologia;
 wymianę instalacji sanitarnych (instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazu, instalacji wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją, instalacji kanalizacji technologicznej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej) w remontowanych pomieszczeniach Przedszkola t.j.: 01.12; 01.13; 01.14; 01.15; 01.16; 01.17; 01.18; 01.19; 01.20; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25 01.26 (piwnice); 1.10; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16 (parter); 2.07; 2.08; 2.09; 2.10; 2.11; 2.13 (piętro) - w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy: „Remont kuchni i zaplecza, dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Nr 186 w Warszawie” – branża: sanitarna;
 wymianę instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach Przedszkola t.j.: 01.12; 01.13; 01.14; 01.15; 01.16; 01.17; 01.18; 01.19; 01.20; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25 01.26 (piwnice); 1.10; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16 (parter); 2.07; 2.08; 2.09; 2.10; 2.11; 2.13 (piętro) w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy: „Remont kuchni i zaplecza, dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Nr 186 w Warszawie” – branża: instalacje elektryczne;
 oddzielenie drogi ewakuacyjnej klatki K2 i wykonanie oddymiania klatki K2 w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy: „Remont kuchni i zaplecza, dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Nr 186 w Warszawie” – branża: instalacje oddymiania klatek schodowych;
 demontaż istniejącej instalacji i urządzeń, wyniesienie z budynku, załadunek i wywóz złomu do punktu skupu;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót budowlanych, opis wymagań Zamawiającego, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określa:
1) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ),
2) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 2c do SIWZ), w tym:
• Projekt budowlano-wykonawczy – branża architektura-konstrukcja;
• Projekt budowlano-wykonawczy – branża sanitarna;
• Projekt budowlano-wykonawczy – branża instalacje elektryczne;
• Projekt budowlano-wykonawczy -branża instalacja oddymiania;
• Projekt budowlano-wykonawczy - branża technologia;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - (załącznik nr 2b do SIWZ), obejmująca:
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża architektura – konstrukcja;
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna;
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża instalacje elektryczne;
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża instalacja oddymiania;
4) Wzór umowy ( załącznik nr 3 do SIWZ)
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że:
W załączonych do SIWZ fragmentach projektów budowlano-wykonawczych:
• „Remont kuchni i zaplecza, dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Nr 186 w Warszawie” – branża: architektura-konstrukcja branża: technologia, branża: sanitarne, branża: instalacje elektryczne oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej do wyżej wymienionego projektów;
• „Remont kuchni i zaplecza, dostosowanie do przepisów p.poż. budynku Przedszkola Nr 186 w Warszawie” – branża: instalacja oddymiania klatki schodowej K1 i K2 oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży oddymiania klatki schodowej do wyżej wymienionego projektu,
do opisu przedmiotu zamówienia służy jedynie część dotycząca prac remontowych w pomieszczeniach w Przedszkolu Nr 186 t.j.: 01.12; 01.13; 01.14; 01.15; 01.16; 01.17; 01.18; 01.19; 01.20; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25 01.26 (piwnice); 1.10; 1.13; 1.14; 1.15; 1.16 (parter); 2.07; 2.08; 2.09; 2.10; 2.11; 2.13 (piętro) oraz klatki schodowej K2.
5) PRZEDMIARY:
Zamawiający udostępnia Wykonawcom następujące przedmiary robót jako materiał informacyjny i pomocniczy (załącznik nr 2d do SIWZ):
• Przedmiar – branża architektura - konstrukcja;
• Przedmiary - branża instalacje sanitarne;
• Przedmiar – branża instalacja elektryczna;
• Przedmiar- branża instalacja oddymiania;
• Przedmiar - branża technologia .
Zamawiający udostępnia Wykonawcom przedmiar robót jako materiał informacyjny i pomocniczy. W związku z wyborem sposobu prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w formie ryczałtu, przedmiary stanowią element porządkujący, którego cel sprowadza się do ułatwienia Wykonawcy skalkulowania ceny ofertowej. Za kalkulację wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku z powyższym Wykonawca nie ma obowiązku załączyć do oferty kosztorysu ofertowego.
2.Wymagania w zakresie gwarancji i rękojmi Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy. Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 39 miesięcy Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej - patrz szczegółowo rozdział XIV SIWZ. 3. KLAUZULA SPOŁECZNA, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 3A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosował klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, inne szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących te czynności, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę przedmiotowych wymagań, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone w: • opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ oraz • we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Numeracja z ogłoszenia w BZP
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt.2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust.1 pkt.2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień umowy także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w poniższych okolicznościach:
1.1. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności:
a) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych ze zgłaszanymi przez Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
b) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,
c) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych),
d) kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
– w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim, zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
1.2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności takich, jak:
a) przyczyny techniczne (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami),
b) przyczyny organizacyjne, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy, inne przyczyny zawinione przez Zamawiającego,
c) przyczyny losowe (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej),
d) stwierdzenie wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,
e) konieczność wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,
f) konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu umowy,
g) działania organów administracji publicznej lub gestorów sieci, związanych z przekroczeniem określonych przez prawo ustawowych terminów wydawania decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień.
h) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie/ przeszkodę w prowadzeniu robót,
i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą (w szczególności: w wyniku przedłużającego się postępowania przetargowego, czy możliwych i koniecznych działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na inwestycję - o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy).
Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia w/w okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, oraz podpisane aneksy do umowy.
1.3. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku stwierdzenia wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację umowy lub wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r., poz. 1332). Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, możliwa będzie zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ewentualna zmiana wynagrodzenia wynikająca z powyższych zmian w przedmiocie umowy ustalona zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i 3 poniżej.
2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.1.3. ustalona zostanie na podstawie średnich cen wg SEKOCENBUD podanych dla danego kwartału w danym roku, a w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji własnej.
3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej wraz z wyceną ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmianę postanowień umowy winien być złożony w formie pisemnej.
4. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług VAT na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy zachowaniu niezmienionej ceny netto. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie w tym przypadku od dnia wejścia w życie zmian stawek VAT.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa,Dzielnica Praga-Północ
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.11.00-9
45.45.30.00-7
45.33.00.00-9
45.31.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-09-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga: Numeracja przeniesiona z ogłoszenia w BZP

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy poprzez określenie minimalnych wymagań dotyczących: 1. doświadczenia Wykonawcy 2. osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Ad. 1 Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej: dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie pomieszczeń wewnętrznych o wartości brutto każdej z robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
Ad. 2 Minimalne wymagania dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Zamawiający uzna, że Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osoby gwarantujące realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, które posiadają uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
a) konstrukcyjno- budowlanej – kierownik budowy - 1 osoba;
b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót – 1 osoba;
c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót – 1 osoba.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Dokumenty składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca: (dotyczy tylko Wykonawcy, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie podmiotu trzeciego o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia podmiotu trzeciego o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; załącznik nr 7 do SIWZ 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  załącznik nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Poza oświadczeniem, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą: 1) potwierdzenie wniesienia wadium, 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Zamawiającego niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego, określający sposób wykorzystania zasobów podmiotu trzeciego, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, oraz, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, także informacja, że podmiot trzeci zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; 3) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do oferty, dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art.78 §1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu gdy uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Warunki gwarancji i rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-25, 10:15, sala konferencyjna na parterze
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |