m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 14:23:48
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Witkowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 655 46 72
- emailm.witkowska@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzena Witkowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 655 46 72
- emailm.witkowska@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie nawierzchni chemoodpornych w obiekcie nr 1 Elektrowozownia
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie nawierzchni chemoodpornych na terenie STP Kabaty w Warszawie w obiekcie nr 1 Elektrowozownia: w kanale 23 części zachodniej, pomieszczenie 4.09, 4.10, 1013, 1016 i ciągi piesze”, zgodnie ze Specyfikacją techniczną i załączonym do niej przedmiarem robót.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.43.21.12-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.20.00.00-9
45.40.00.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) Wykonawca musi mieć doświadczenie w wykonywaniu robót i zobowiązany jest przedłożyć referencje potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu nawierzchni chemoodpornej o powierzchni minimum 1 450 m2 każde.
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu gdy wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie nadzorować wykonywanie robót, posiadającą uprawnienia konstrukcyjno – budowlane i należącą do Izby Inżynierów Budownictwa.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena94 %
Okres udzielonej rękojmi6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-25 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-25, 12:30, W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, pok. nr 101C bud. 3C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |