m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 14:26:23
I Zamawiający
ZamawiającyUrsynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
- adresPileckiego 122, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 334-62-12
- faks(0-22) 334-62-11
- e-mailsekretariat@ucsir.pl
- adres internetowyhttp://www.ucsir.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Klitenik
- adresUrsynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, Pileckiego 122, 02-781 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 334-62-29
- emaila.klitenik@ucsir.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja pływalni przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie
Opis zamówienia
a) zadanie nr 1 – wykonanie iniekcji z żywic geopolimerowych wzmacniającej grunt
b) zadanie nr 2 – wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej
c) zadanie nr 3 – prace wykończeniowe
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZOS Koncertowa, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Zadanie nr 1 – wykonanie iniekcji z żywic geopolimerowych wzmacniającej grunt0,002018-07-09 do 2018-07-16
2Zadanie nr 2 – wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej0,002018-07-16 do 2018-08-27
3Zadanie nr 3 – prace wykończeniowe0,002018-07-09 do 2018-08-27
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: bip.ucsir.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-25, 10:15, Pileckiego 122, 02-781 Warszawa, pokój 202
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |