m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 14:27:05
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849-40-34
- faks(0-22) 646-84-57
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Stubińska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 256
- emailpgrzelak@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Grzybowski
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal305
- telefon(0-22)4436718
- emailpgrzybowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont ul. Baboszewskiej
Opis zamówienia
Remont ul. Baboszewskiej będzie składał się z: •wymiany istniejących krawężników betonowych po stronie zachodniej ulicy na krawężniki kamienne szerokości 20 cm i dł. 100 cm. Krawężniki ustawione na ławie betonowej z oporem; •krawężnik oraz chodnik zlokalizowany po stronie wschodniej ul. Baboszewskiej nie podlega remontowi bądź wymianie; •rozebraniu istniejącej nawierzchni jezdni wykonanej z trylinki; •wykonaniu wykopu na głębokość 42 cm od poziomu istniejącej nawierzchni (jako punkt odniesienie należy traktować istniejący krawężnik zlokalizowany po stronie wschodniej ul. Baboszewskiej), wyprofilowaniu i zagęszczeniu koryta (Is≥1,0 dla podłoża); •wykonaniu warstwy odsączającej grubości 10 cm z kruszywa naturalnego (pospółki) zagęszczonego do Is≥1,0; •wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 (moduł odkształcenia wtórnego E2≥120MPa, stosunek E2/E1≤2,2); •Wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 7cm z skropieniem emulsją tzw. „bruków” oraz pasków szer. 1,0m bezpośrednio i wzdłuż krawężników; •regulacji wysokościowej istniejących wystających elementów infrastruktury podziemnej zlokalizowanych w jezdni – pokrywy studni, skrzynki na zawory, kratki kanalizacyjne itp.; •wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5cm na oczyszczonej i skropionej emulsją warstwie wiążącej; •wymianie nawierzchni chodnika zlokalizowanego po stronie zachodniej ul. Baboszewskiej polegającej na rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu wykopu, zagęszczeniu i wyprofilowaniu koryta (Is≥0,98 dla koryta), wykonaniu warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego (pospółka) grubości min. 10 cm i zagęszczonego do Is≥1,0, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 grubości 15cm (moduł odkształcenia wtórnego E2≥80MPa, stosunek E2/E1≤2,2), ułożeniu nawierzchni z nowych płyt betonowych 50x50 (na bazie grysu bazaltowego) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm. Chodnik ograniczamy obrzeżem kamiennym szer. 6cm na ławie z oporem wykonanej z podsypki cementowo-piaskowej. Spadki podłużne i poprzeczne muszą zapewnić sprawny odpływ wody z nawierzchni chodnika.; •ustawieniu opornika jako odcięcie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z regulacją istniejącej nawierzchni; Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2014 poz.1502 tj., z późn. zm.) dalej k.p., osób do wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.41-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1. Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 75 000 zł brutto.
W zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Kierownik budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
7. Kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ)
8. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).
2. Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 11 do SIWZ).
V. OŚWIADCZENIE SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618, 1634) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-25 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-25, 10:00, Sala 35A w siedzibie zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |