m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://www.aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 15:22:44
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Serafin - Chwała
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22)4435684
- emailachwala@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Piotr Izmer
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90
- lokal325
- telefon(22) 4435628
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Porządkowanie terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku (sprawa nr 25/ZP/18).
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest: Porządkowanie terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku. Przedmiot zamówienia dotyczy zbierania odpadów na terenie Dzielnicy Wola, w tym załadunku oraz ich transportu. 2. Zakres prac obejmuje: 1) porządkowanie terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, poprzez sprzątnięcie odpadów poszczególnych rodzajów, wykonanie robót oraz innych usług opisanych poniżej, tj.: a) odpady komunalne - w ilości 1100 m3, w tym: odbiór lub zebranie odpadów komunalnych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; b) odpady niebezpieczne - w ilości 80 m3, w tym: odbiór lub zebranie odpadów komunalnych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; c) odpady organiczne - w ilości 700 m3, w tym: odbiór lub zebranie odpadów komunalnych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; d) cięcia sanitarne - w ilości 500 m3, w tym: wycinkę krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2, wycinkę drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm – przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robini akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, cięcia sanitarne techniczne drzew i krzewów, zabezpieczenie ran po cięciach oraz odbiór lub zebranie odpadów komunalnych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; e) nieużytki - w ilości 1000 m3, w tym: mechaniczne koszenie trawy i chwastów na nieużytkach; f) odpady budowlane - w ilości 150 m3, w tym: rozbiórkę ręczną lub mechaniczną pozostałości murowanych, metalowych lub drewnianych drobnych obiektów budowlanych o wysokości do 2 metrów, odbiór lub zebranie odpadów komunalnych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; g) plantowanie terenu - w ilości 200 m2, w tym: mechaniczne lub ręczne plantowanie ziemi zanieczyszczonej, gracowanie, grabienie; h) porządkowe - w liczbie 700 rg, w tym: inne nie ujęte wyżej prace porządkowe wg pojawiających się potrzeb (np. ustawianie zapór i palików ograniczających, itp.) oraz odbiór lub zebranie odpadów komunalnych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; i) odpady weterynaryjne - w liczbie 20 szt., w tym: odbiór lub zebranie odpadów weterynaryjnych, załadunek wraz z ich wywozem oraz przekazaniem do unieszkodliwienia. 2) odbiór odpadów powstałych przy wykonywaniu prac porządkowych wraz z ich transportem oraz zbieraniem przed przekazaniem do unieszkodliwienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz warunki jego realizacji określa wzór umowy wraz z załącznikiem Formularzem cenowym - Oferta. Dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wola.waw.pl i stanowią załącznik do ogłoszenia. 4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzule społeczną na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.). Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności polegające na porządkowaniu terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku. Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy. 5. Zgodnie z treścią paragrafu 3 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres realizacji prac w kwocie nie mniejszej, niż 100.000,00 zł.
6. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć Wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r poz. 1481 ze zm) osobiście lub za pomocą posłańca. Adres: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa pok. 220 Zespół Zamówień Publicznych
7. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy.
8.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie formalno-prawnym: Anna Serafin - Chwała - tel. 22 44-35-684. Alina Czajkowska - tel. 22 44-35-683, - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Piotr Izmer – tel. 22 44-35-628.
9. Zamawiający zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza - „Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych” który stanowi Załącznik nr 5 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) oświadczenie Wykonawcy dot. Podwykonawstwa, tj. Wykonawca wskaże Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też powierzy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy).
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)90.51.00.00-5
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data zakończenia: 2018-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień500,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w Ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej www.wola.waw.pl wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek wraz z załącznikami w Siedzibie Zamawiającego. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć do dnia 18.05.2018 r. do godz. 09:00. Złożenie Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy. Zamawiający, po weryfikacji złożonych Wniosków oraz oświadczeń i dokumentów, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom, tj. Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu, zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we Wniosku. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. 3. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy - określony przez siebie.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 114566,65 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi brutto 114566,65 zł. 2. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony Formularz cenowy - Ofertę stanowiący załącznik nr 1 do umowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego). Ceny jednostkowe w formularzu cenowym mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto (suma iloczynów cen jednostkowych brutto oraz ilości) była co najwyżej równa cenie oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 2) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 3) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 4) posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
U M O W A Nr UD-XVII-WOŚ-OŚ-B/III/1/5 - 10 - 2018 - …….. wzór umowy W dniu ................2018 roku, w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola z siedzibą przy Al. Solidarności 90 w Warszawie (kod 01-003) NIP 525-22-48-481, REGON 015259640-00184 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 1) …………………………………. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr …………… z dnia ……..……..., 2) ………………………………….. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr …………… z dnia ……..……..., a …………………………………, zamieszkałym przy …………………… w ……………………… (kod: ……………….), PESEL ……………………………….., NIP ……………………………..; prowadzącymi działalności gospodarczą, jako ………………………………..…… z siedzibą przy ………………………………… w ……………… (kod: ………………..), o numerze indentyfikacyjnym NIP ……………………., ………REGON ……………………., na podstawie ………………………………………………… ……………………………………………………… pod numerem ……………………………………….., zwaną dalej „Wykonawcą” w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), które to zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem ………… w dniu …………..2018 r. została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1) przyjmuje do wykonania prace polegające na porządkowaniu terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) odpady komunalne - w ilości 1100 m³, w tym: odbiór lub zebranie odpadów komunalnych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; 2) odpady niebezpieczne - w ilości 80 m³, w tym: odbiór lub zebranie odpadów niebezpiecznych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia; 3) odpady organiczne - w ilości 700 m³, w tym: odbiór lub zebranie odpadów organicznych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem oraz zbieraniem przed przekazaniem do unieszkodliwienia; 4) cięcia sanitarne - w ilości 500 m³, w tym: wycinkę krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m², wycinkę drzew których obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm, cięcia sanitarne techniczne drzew i krzewów, zabezpieczenie ran po cięciach wraz z zebraniem, załadunkiem ręcznym lub mechanicznym i wywozem odpadów organicznych i przekazaniem ich do unieszkodliwienia; 5) nieużytki - w ilości 1000 m³, w tym: mechaniczne koszenie trawy i chwastów na nieużytkach; 6) odpady budowlane - w ilości 150 m³, w tym: rozbiórkę ręczną lub mechaniczną pozostałości murowanych, metalowych lub drewnianych drobnych obiektów budowlanych o wysokości do 2 metrów, zebranie odpadów budowlanych, załadunek ręczny lub mechaniczny wraz z ich wywozem oraz zbieraniem przed przekazaniem do unieszkodliwienia; 7) plantowanie terenu - w ilości 200 m², w tym: mechaniczne lub ręczne plantowanie ziemi zanieczyszczonej, gracowanie, grabienie; 8) porządkowe - w liczbie 700 rg, w tym: inne nie ujęte wyżej prace porządkowe wg pojawiających się potrzeb (np. ustawianie zapór i palików ograniczających, itp.) wraz z odbiorem odpadów powstałych przy wykonywaniu tych prac wraz z ich transportem oraz zbieraniem przed przekazaniem do unieszkodliwienia; 9) odpady weterynaryjne – w liczbie 20 sztuk w tym: odbiór lub zebranie odpadów oraz załadunek wraz z ich wywozem oraz przekazaniem do unieszkodliwienia, odpady będą zbierane i przekazywane pod kodem 16 81 01* - Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, z grupy odpadów 16 81 - Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych. § 2 Termin realizacji umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania do dnia 14 grudnia 2018 r., lub do wyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 5 ust. 1. 2. Wykonawca najpóźniej w terminie 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego lub służb dyżurnych miasta (§ 3 ust 1. pkt 5) przystąpi do wykonania prac. § 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz uzgodnieniami z Zamawiającym; 2) zabezpieczenie terenu wykonywanych prac, zgodnie z zasadami bhp; 3) użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi, sprzętu i ludzi lub udostępnionego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania; 4) posiadanie aktualnych zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy; 5) prowadzenie prac w soboty oraz niedziele na zgłoszenie Zamawiającego lub służb dyżurnych miasta; 6) telefoniczne, faksem lub e-mailem zgłoszenie przystąpienia do wykonywania prac osobie wskazanej w § 13 ust. 2 niniejszej umowy; 7) przedstawienie obmiarów prac, sporządzonych w 2 egzemplarzach oraz 2 egzemplarzy kart przekazania odpadu do unieszkodliwienia na składowisku lub kompostowni; 8) wykonanie na koszt własny niezbędnych poprawek i usuwanie usterek w przypadku wadliwie przeprowadzonych prac, w terminie do 5 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru; 9) przerywanie prac na żądanie Zamawiającego. 2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego. 3. Wykonawca posiada i załącza do niniejszej umowy (najpóźniej w dniu jej podpisania) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres realizacji prac w kwocie nie mniejszej, niż 100.000,00 zł (załącznik nr 2). W przypadku wygaśnięcia w/w ubezpieczenia przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualny dokument. 4. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na realizowanie prac objętych umową. 5. „Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (tj. w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.” § 4 Obowiązki Zamawiającego Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) zlecenie i odbiór wykonanych prac odpowiednimi protokołami, o których mowa w § 8; 2) każdorazowe zgłoszenie: telefoniczne, faksem lub e-mailem Wykonawcy konieczności wykonania poszczególnych prac ujętych w § 1 ust. 2; 3) przeprowadzenie bieżących kontroli realizowanych prac; 4) sprawdzanie i weryfikacja obmiarów oraz faktur dotyczących realizacji zadania; 5) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. § 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, Strony ustalają, że wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty: brutto ……..............……zł (słownie: ………………….…….), 2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za prace faktycznie wykonane i odebrane bez zastrzeżeń protokołem odbioru sporządzanym przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, jak również wszystkie inne wydatki nieuwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do prawidłowego zrealizowania całości przedmiotu umowy określonego w § 1 bez względu na okoliczności i źródło ich powstania. 4. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1, na warunkach określonych niniejszą umową, powstała różnica jest elementem ryzyka Wykonawcy i nie skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. § 6 Fakturowanie i rozliczenia 1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: 1) fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie protokołów odbioru sporządzanych na koniec miesiąca, przy czym protokół za prace zrealizowane w miesiącu grudniu 2018 r., zostanie sporządzony najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. 2) fakturą końcową wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i dostarczoną do Zamawiającego najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na – Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, Warszawa (kod 00-950), NIP 525-22-48-481, Regon 015259640; Odbiorcą faktur będzie Zamawiający tj. Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 w Warszawie (kod 01-003). 3. Należność za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……….………………………………………………………….… w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Za termin zapłaty strony umowy uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Za nieterminową wypłatę wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 6. Wynagrodzenie płatne ze środków budżetowych m.st. Warszawy zaplanowanych w budżecie na rok 2018:Dział 900, Rozdział 90002, Paragraf 4300 zadanie B/III/1/5. § 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 5 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w łącznej wysokości ……………….….. zł (słownie: …………….……………………) w formie…...………………………………….….. 2. Wykonawca ma obowiązek kontynuowania ważności zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 3. W ramach zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty będzie stanowiło zabezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu umowy i zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę prac i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych tj. odebranych w formie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4. 4. Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy. § 8 Odbiory 1. Strony ustalają, że odbiór prac odbywać się będzie na podstawie następujących protokołów: 1) wprowadzenia – określającego ilość zgłoszonych do sprzątania miejsc wraz lokalizacją oraz datą wprowadzenia określającą również czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie (dotyczy § 2 ust. 2) i terminem realizacji prac. Protokół ten stanowi podstawę do sporządzenia obmiarów (faktycznych ilości wykonanych prac) i rozliczenia wykonanych prac; 2) odbioru – sporządzanych po zakończeniu miesiąca, w którym realizowane były prace, przy czym protokół za prace zrealizowane w miesiącu grudniu 2018 r. zostanie sporządzony najpóźniej do dnia 14.12.2018 r.; 3) stanu zaawansowania sporządzanego po dokonaniu odbioru przerwanych prac -odstąpienie od umowy; 4) końcowego – sporządzanego po przekazaniu przez Wykonawcę prac, przejęciu ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 2. Ustala się, że Zamawiający dokona odbiorów poszczególnych prac w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. 3. Ustala się, że Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola powoła Komisję odbioru końcowego oraz wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. § 9 Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne: 1) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania prac w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od terminu wykonania prac określonego w każdym protokole wprowadzenia; 2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w protokóle odbioru końcowego w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad; 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1; 2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 3. W przypadku niedokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącania tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia bez konieczności wzywania Wykonawcy do ich zapłaty na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego. 5. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. 6. Stwierdzenie niewykonania lub wadliwego wykonania robót następuje każdorazowo protokołem sporządzonym przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku, gdy przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się do udziału w odbiorze we wskazanym terminie, podstawą do naliczania kar umownych będzie jednostronny protokół. § 10 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 1) Wykonawcy zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z realizacją przedmiotu umowy; 2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w terminie dwóch dni od zgłoszenia nie rozpoczął wykonywania prac lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego; 3) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy; 4) w przypadku, gdy opóźnienie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, przekroczy 10 dni kalendarzowych, Zamawiający może odstąpić w trybie natychmiastowym od umowy. 2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na dzień doręczenia. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, dokona odbioru przerwanych prac protokółem stanu zaawansowania, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 i zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 1 lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonane prace, na dzień odstąpienia od umowy, w poczet pokrycia różnicy pomiędzy wysokością kary umownej, o której mowa § 9 ust. 1 a kwotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy. § 11 Klauzule społeczne 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z poźn. zm.), Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia polegające na porządkowaniu terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty podpisania Umowy, oświadczenie wraz z listą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane ust. 1, które zawiera co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Zamawiający może żądać, aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1, wykonujących przedmiot zamówienia. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy oraz przedstawi nowe oświadczenie wraz z aktualną listą osób, o której mowa w ust. 2. 6. Do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę ww. osób na podstawie umowy o pracę (w okresie realizacji umowy) Zamawiający ma prawo żądać (za każdą osobę) kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu określonego w ust. 1. § 12 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych Wykonanie przedmiotu umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. § 13 Osoby odpowiedzialne 1. Ze strony Wykonawcy osobą kierującą pracami będzie: ………………………….…………….. tel. …………………………………., mail: ……………..…………………………….……..………. 2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie: ……………………..………… tel. ……………………., mail: ……………………………………… § 14 Postanowienia końcowe 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 Strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Nie stanowi zmiany umowy: 1) wyznaczenie innych osób, niż wskazane w § 13; 2) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy; 3) numeru rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 3; 4) utracenie mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym z takich przypadków Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w aktualnym czasie aktów prawnych. Przy czym zmiany dotyczące pkt 1, 2, i 3 dokonywane będą w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołają skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, w formie aneksu podpisanego przez obie Strony. 6. Integralną część umowy stanowią jej załączniki. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: Nr 1 - Oferta Wykonawcy, Nr 2 - Kserokopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: 1) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.), dla odpadów następujących rodzajów (kody odpadów zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. Dz. U. 2014, poz. 1923), odnośnie odpadów następujących rodzajów : a) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - kod 17 01 07; b) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - kod 17 09 04; c) Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne - kod 16 81 01*; d) Urządzenia zawierające freony - kod 20 01 23*; e) Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie - kod 20 01 33*; f) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - kod 20 01 35*; g) Odpady ulegające biodegradacji - kod 20 02 01; h) Gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 20 02 02; i) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod 20 03 01; j) Odpady wielkogabarytowe - kod 20 03 07; 2) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów i posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie m. st. Warszawy, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), dla odpadów następujących rodzajów: a) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - kod 17 01 07; b) Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - kod 17 09 04; c) Urządzenia zawierające freony - kod 20 01 23*; d) Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie - kod 20 01 33*; e) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - kod 20 01 35*; f) Odpady ulegające biodegradacji - kod 20 02 01; g) Gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 20 02 02; h) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod 20 03 01; i) Odpady wielkogabarytowe - kod 20 03 07;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na porządkowaniu terenów z odpadów komunalnych przez okres min. 6 miesięcy, na kwotę co najmniej 70.000,00 brutto zł każda. W przypadku zamówień (usług) wykonywanych uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który musi potwierdzać w/w warunek. * W przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w/w waruneki udziału mogą spełniać wspólnie (łącznie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 f ustawy Pzp w związku z art. 76 ust. 2 ustawy Pzp, wzywa Wykonawców do złożenia wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów, tj.: 1) aktualnego zezwolenia na transport odpadów, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.), w związku z art. 252, bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. w/w ustawy, odnośnie odpadów następujących rodzajów (kodów): 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03; 20 01 23* - urządzenia zawierające freony; 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie; 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji; 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie; 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe; 16 81 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 2) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 ze zm.), odnośnie odpadów następujących rodzajów (kodów): 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03; 20 01 23* - urządzenia zawierające freony; 20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie; 20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki; 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji; 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie; 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe; 3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. Wzór wykazu usług wykonanych stanowi załącznik nr 4 do Wniosku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Do Wniosku należy dołączyć oświadczenia o których mowa w części III.3) niniejszego ogłoszenia, tj: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.1) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.2) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Wniosku. 3) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do Wniosku dokumentów. 4) Dokumenty i oświadczenia wskazane w części III.5.1) niniejszego ogłoszenia. 3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załączniki nr 1 i 2 do Wniosku) oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do Wniosku zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do Wniosku. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzały, iż Wniosek została podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Informacje dla Wykonawców składających Wniosek wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna). 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek, a oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wymagane zezwolenia i zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, musi złożyć Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania zezwolenia i wpisu do rejestru działalności regulowanej, o których mowa w części III 5.1) pkt 1 ppkt 1) i 2). 6. Wykonawcy składają Wnioski zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia. 7. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek na całość zamówienia. 8. Wniosek musi być sporządzony: w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów. 9. W terminie określonym w Ogłoszeniu Wykonawca składa Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt 2 i 3 z zastrzeżeniem iż: Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i 2) należy złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10. Wniosek oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje Wykonawca albo uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. 11. Oświadczenia i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio podmiot, którego dokumenty te dotyczą: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą Wniosek. 14. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Wniosek: Porządkowanie terenów wraz z likwidacją nielegalnych składowisk odpadów na obszarze Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2018 roku. (znak sprawy: 25/ZP/18), nie otwierać przed ............................(w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania Wniosków). Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego). 15. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Wniosków zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie Wniosek wraz z załącznikami może zostać ujawniony/udostępniony zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. 16. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA”.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-05-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-05-28 godzina 12:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-05-28 godzina 12:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
28.05.2018 r. o godz. 12:15, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji elektronicznej. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |