m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://www.aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 14:50:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresAl. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Wojda
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
- telefon(22) 4435685
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJoanna Zagórska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, Zelazna 99
- lokal207
- telefon(0-22) 443 56 33
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
- lokal219
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Obsługa kompleksu sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych tzw. „sztuczna rzeka” w Parku E. Szymańskiego w Warszawie (znak sprawy: 28/ZP/18).
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest: obsługa kompleksu sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych tzw. „sztuczna rzeka” w Parku E. Szymańskiego. Przedmiot zamówienia ma na celu utrzymanie „sztucznej rzeki” w Parku E. Szymańskiego. 2. Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach ww. przedmiotu zamówienia: 2.1. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018 r.: 1) uruchomienie po zimie w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy: sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych, na które składają się m.in. „sztuczna rzeka”, rozlewisko wraz ze stawem oraz dwa punkty czerpalne; 2) oczyszczanie z zanieczyszczeń: „sztucznej rzeki”, filtrów siatkowych, pompowni wraz z pompami wody tłocznej (1 komplet), stacji filtrów wraz z filtrami, pomp przepompowni (1 komplet), studni osadnikowych kanalizacji odwodnieniowej oraz przylegającego do „sztucznej rzeki” terenu w promieniu do 2 m; 3) utrzymanie w sprawności (w tym bieżącą kontrolę): dysz fontann na „sztucznej rzece”, filtrów, pomp, przepompowni, studni rewizyjnych, dwóch punktów czerpalnych; 4) dopuszczanie wody, w tym kontrolę jej ciśnienia i przepływu, utrzymanie stałego poziomu zwierciadła stawu i rozlewiska; 5) kontrolę instalacji i sieci sanitarnych oraz elektrycznych zasilających wszystkie ww. urządzenia; 6) zrzuty wody przed zimą z ww. sieci, dwóch punktów czerpalnych oraz zrzuty częściowe ze „sztucznej rzeki”; 7) realizację innych prac nie wymienionych w pkt 1-6, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz przygotowania do zimy przedmiotowego obiektu. 2.2. Od dnia 16.11.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. utrzymanie w stałej czystości „sztucznej rzeki” oraz przylegającego do „sztucznej rzeki” terenu w promieniu do 2 m. 3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z obsługą kompleksu sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych, podczas realizacji niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 108 ze zm.). Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz warunki jego realizacji określa wzór umowy oraz formularz cenowy, stanowiące załącznik do ogłoszenia o zamówieniu, które są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego: www.wola.waw.pl
5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć Wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
6. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
7. Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
8. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
9. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy.
10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie formalno-prawnym: Aleksandra Adamczewska- Krych - tel. 22 44-35-686. Tomasz Wojda - tel. 22 44-35-685, - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Joanna Zagórska – tel. 22 44-35-633, Grzegorz Obłękowski – tel. 22 44-35-626,
11. Wykonawcy wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji powinni złożyć "informację dotyczącą Wykonawcy wymaganą do celów sprawozdawczych" - stanowiącą załącznik nr 6 do Wniosku.
12. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) oświadczenie Wykonawcy dot. Podwykonawstwa, tj. Wykonawca wskaże Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też powierzy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy). 2) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy oraz jeżeli zażąda jej Zamawiający).
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)90.91.31.00-1
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień100,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 38.000,00 zł. 2. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego). Ceny jednostkowe w formularzu cenowym mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była co najwyżej równa cenie oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 38000,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w Ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej www.wola.waw.pl wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek wraz z załącznikami w Siedzibie Zamawiającego. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć do dnia 18.05.2018 r. do godz. 10:00. Złożenie Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy. Zamawiający, po weryfikacji złożonych Wniosków oraz oświadczeń i dokumentów, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom, tj. Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu, zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we Wniosku. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. 3. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy - określony przez siebie.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 2) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 3) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 4) posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA Nr UD-XVII-WOŚ–OŚ–B/III/2/3-15-2018–……… W dniu ..............….. 2018 r. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, z siedzibą w Warszawie (kod: 01 – 003), przy Al. Solidarności 90, NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640-00184, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 1) ……………………………………….……….…. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr ……………………………….. z dnia …………… r.; 2) ………………………………………..…………. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr …………………………….. z dnia …………… r. a firmą ............................................................................................................................................ z siedzibą w................................................................................... , przy ul................, działającą na podstawie …………………………………………………………………………………… ......................................................................................................................................................, pod numerem..............................., o numerze identyfikacyjnym NIP ................................ REGON..................................... zwaną dalej "Wykonawcą", reprezentowaną przez: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), które to zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem ……… w dniu …………..2018 r. zawarto umowę o poniższej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1) prace obejmujące obsługę kompleksu sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych tzw. „sztuczna rzeka” w Parku E. Szymańskiego. 2. Zakres prac obejmował będzie: 1) w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018 r.: a. uruchomienie po zimie w terminie dwóch tygodni od dnia podpisania umowy: sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych, na które składają się m.in. „sztuczna rzeka”, rozlewisko wraz ze stawem oraz dwa punkty czerpalne; b. oczyszczanie z zanieczyszczeń: „sztucznej rzeki”, filtrów siatkowych, pompowni wraz z pompami wody tłocznej (1 komplet), stacji filtrów wraz z filtrami, pomp przepompowni (1 komplet), studni osadnikowych kanalizacji odwodnieniowej oraz przylegającego do „sztucznej rzeki” terenu w promieniu do 2 m; c. utrzymanie w sprawności (w tym bieżącą kontrolę): dysz fontann na „sztucznej rzece”, filtrów, pomp, przepompowni, studni rewizyjnych, dwóch punktów czerpalnych; d. dopuszczanie wody, w tym kontrolę jej ciśnienia i przepływu, utrzymanie stałego poziomu zwierciadła stawu i rozlewiska; e. kontrolę instalacji i sieci sanitarnych oraz elektrycznych zasilających wszystkie ww. urządzenia; f. zrzuty wody przed zimą z ww. sieci, dwóch punktów czerpalnych oraz zrzuty częściowe ze „sztucznej rzeki”; g. realizację innych prac nie wymienionych w pkt a-f, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz przygotowania do zimy przedmiotowego obiektu. 2) od dnia 16.11.2018 r. do dnia 14.12.2018 r. utrzymanie w stałej czystości „sztucznej rzeki” oraz przylegającego do „sztucznej rzeki” terenu w promieniu do 2 m. § 2 Termin realizacji umowy Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisana umowy (rozpoczęcie świadczenia usług) do dnia 14.12.2018 r. § 3 Wzajemne obowiązki Stron 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) realizacja prac, o których mowa w § 1 ust. 2; 2) codzienna kontrola obiektu oraz dodatkowo obecność na obiekcie na każde wezwanie telefoniczne Zamawiającego; 3) prowadzenie książki wykonywanych prac w ramach obsługi: sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych; 4) każdorazowego powiadamiania jednostek zewnętrznych, w tym z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., w przypadku wystąpienia awarii po stronie tych instytucji, uniemożliwiających pracę obiektów podlegających obsłudze oraz zastępowania Zamawiającego w sprawach związanych z ich usunięciem; 5) prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami z Zamawiającym; 6) przerywanie prac na żądanie Zamawiającego; 7) zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco trudności lub niemożności realizacji prac; 2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) dokonywanie odbioru prac; 2) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z § 4. § 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Całkowite wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą (załącznik nr 1) nie przekroczy kwoty brutto: ……………. zł (słownie: …………………….. zł …../100), przy czym za: 1) prace określone w § 1 ust. 2 pkt 1 kwoty brutto: …………….. zł (słownie: ……………….. zł …../100), co daje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto: ……………… zł (słownie: ………………………………………………...zł …/100) oraz za miesiąc listopad wynagrodzenie naliczone, proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia konserwacji tj. do dnia 15.11.2018 r. w kwocie brutto: ……………… zł (słownie: ………………………………………………...zł …/100); 2) prace określone w § 1 ust. 2 pkt 2 kwoty brutto: …………….. zł (słownie: ……………….. zł …/100); 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym te dotyczące prawidłowego funkcjonowania obsługiwanych obiektów. W okresie realizacji umowy wynagrodzenie nie podlega podwyższeniu, w tym ze względu na ewentualną zmianę podatku VAT. 3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy następować będzie na podstawie protokołów, o których mowa w § 5 oraz prawidłowo wystawionych po zakończeniu miesiąca przez Wykonawcę faktur, przy czym za prace określone w § 1 ust. 2 pkt 1 w miesiącu listopadzie faktura zostanie wystawiona do dnia 15.11.2018 r. oraz za prace określone w § 1 ust. 2 pkt 2 w miesiącu grudniu faktura zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu do dnia 14.12.2018 r. 4. Faktury będą płatne w drodze przelewu bankowego na konto Wykonawcy: ………………………………………….., w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego. 5. Faktury należy wystawiać na: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525–22–48–481, REGON 015259640. Płatnikiem i odbiorcą faktur jest Dzielnica Wola Miasta Stołecznego Warszawa, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa. 6. Za datę dokonania płatności przez Zamawiającego poczytuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną na rzecz Wykonawcy. 7. Za nieterminową wypłatę wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. 8. Zamówienie wynika z budżetu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na 2018 r.: Dział 900, Rozdział 90001, Paragraf 4300. § 5 Odbiory Odbiór prac nastąpi na podstawie nw. protokołów: 1) odbioru – sporządzanego po zakończeniu miesiąca, w którym były realizowane prace, przy czym za prace określone w § 1 ust. 2 pkt 1 w miesiącu listopadzie zostanie sporządzony do dnia 15.11.2018 r. oraz za prace określone w § 1 ust. 2 pkt 2 w miesiącu grudniu protokół zostanie sporządzony najpóźniej w dniu 14.12.2018 r.; 2) stanu zaawansowania – sporządzanego w przypadku odstąpienia od umowy (§ 9); 3) końcowego – sporządzonego po przekazaniu przez Wykonawcę prac i przejęciu ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. § 6 Nadzór Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową sprawują: 1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………….... 2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………. § 7 Gwarancja jakości, rękojmia za wady 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem umowy na okres 12 miesięcy. Okres ten będzie liczony od dnia dokonania odbioru końcowego prac. 2. Strony ustalają 12 miesięczny okres rękojmi liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. W dokumencie gwarancji jakości Wykonawca przedstawi zakres gwarancji jakości oraz określi terminy przystąpienia do usuwania wad od chwili ich ujawnienia, ale nie później niż w 3 dniu od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego. § 8 Kary umowne 1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne: 1) z tytułu niedotrzymania terminu wykonania prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od terminu wykonania prac określonych w niniejszej umowie; 2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w protokole odbioru sporządzonym na koniec każdego miesiąca świadczenia usługi oraz innych protokołów, o których mowa w § 5 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad; 3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1; 2. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4 ust. 1. 3. W przypadku niedokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącania tych kar z bieżących należności Wykonawcy. Zapłata kary, jej potrącenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 4. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego. 5. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu. § 9 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania prac lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego przez okres 7 dni; 2) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania mimo udzielenia przez Zamawiającego 7-dniowego terminu na przywrócenie stanu zgodnego z umową. 2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac protokołem stanu zaawansowania i zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. 3. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie pod rygorem nieważności, ze skutkiem na dzień doręczenia. § 10 Klauzule społeczne 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z poźn. zm.), Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia polegające na obsłudze kompleksu sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych tzw. „sztuczna rzeka” w Parku E. Szymańskiego. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty podpisania Umowy, oświadczenie wraz z listą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane ust. 1, które zawiera co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Zamawiający może żądać, aby Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1, wykonujących przedmiot zamówienia. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy oraz przedstawi nowe oświadczenie wraz z aktualną listą osób, o której mowa w ust. 2. 6. Do każdej faktury Wykonawca dołączy oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę ww. osób na podstawie umowy o pracę (w okresie realizacji umowy) Zamawiający ma prawo żądać (za każdą osobę) kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu określonego w ust. 1. § 11 Postanowienia szczególne 1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie spowodowane przez siebie szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze, wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie ze wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 2. Wykonawca posiada i załącza do niniejszej umowy (najpóźniej w dniu jej podpisania) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres realizacji prac w kwocie nie mniejszej, niż 50.000,00 zł (załącznik nr 2). W przypadku wygaśnięcia w/w ubezpieczenia przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualny dokument. 3. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na realizowanie prac objętych umową. 4. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (tj. w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. § 12 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) dla których Administratorem Danych jest Prezydent m. st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy. § 13 Postanowienia końcowe 1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. 2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1 Strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 4. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy; 2) zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 4; 3) wyznaczenie innych osób, niż wskazane w § 6; 4) utracenie mocy lub zmiana aktów prawnych przywoływanych w treści umowy. W każdym z takich przypadków Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w aktualnym czasie aktów prawnych. Zmiany dotyczące pkt 1, 2 i 3 dokonywane będą w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołają skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Integralną część umowy stanowi jej załącznik. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki: Nr 1 - Oferta Wykonawcy, Nr 2 - Kserokopia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający Wykonawca
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę, polegającą na utrzymaniu/obsłudze zbiornika wodnego lub fontanny z zastrzeżeniem, że w zakresie usługi była przepompownia. Przy czym powyższa usługa powinna być wykonywana przez okres minimum 4 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Ponadto, na podstawie art. 2f w związku z art. 76 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wraz z wnioskiem jest zobowiązany do złożenia nw. oświadczeń i dokumentów. Oświadczenia o których mowa w części III.3) niniejszego ogłoszenia, tj: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.1) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku. 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.2) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Wniosku. 3) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do Wniosku dokumentów. 4) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków. Wzór wykazu usług wykonanych stanowi załącznik nr 4 do Wniosku. 3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załączniki nr 1 i 2 do Wniosku), oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do Wniosku zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do Wniosku. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują prace, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzały, iż Wniosek została podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Informacje dla Wykonawców składających Wniosek wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna). 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek, a oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2), składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 6. Wykonawcy składają Wnioski zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia. 7. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek na całość zamówienia. 8. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wyraźnym pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów. 9. W terminie określonym w Ogłoszeniu Wykonawca składa Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt 2 i 3 z zastrzeżeniem iż: Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i 2) oraz pkt 3 należy złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10. Wniosek oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje Wykonawca albo uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. 11. Oświadczenia i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio podmiot, którego dokumenty te dotyczą: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą Wniosek. 14. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Wniosek: na obsługę kompleksu sieci, instalacji oraz urządzeń sanitarnych tzw. „sztuczna rzeka” w Parku E. Szymańskiego w Warszawie (znak sprawy: 28/ZP/18), nie otwierać przed ............................(w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania Wniosków). Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego). 15. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Wniosków zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie Wniosek wraz z załącznikami może zostać ujawniony/udostępniony zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. 16. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA”.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-05-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-05-29 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-05-29 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
29.05.2018 r. o godz. 10:15, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji elektronicznej. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |