m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 15:31:49
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie zagospodarowania terenu od strony pn.-wsch. Pawilonu Usługowego przy ulicy Nowy Świat 22-28 w Warszawie – polegający na wymianie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych, remoncie studzienek piwnicznych, ujednoliceniu wielkości i rodzaju zabezpieczających je krat
Opis zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wykonanie zagospodarowania terenu od strony pn.-wsch. Pawilonu Usługowego przy ulicy Nowy Świat 22-28 w Warszawie – polegający na wymianie nawierzchni ciągów pieszych i jezdnych, remoncie studzienek piwnicznych, ujednoliceniu wielkości i rodzaju zabezpieczających je krat
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawNowy Świat 22-28 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania56 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz min. 2 zamówień, w tym jeden dla terenu objętego ochroną konserwatorską, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (o podobnym zakresie robót) z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł każde zamówienie;
b)dowody określające zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
2)Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej wyższe wykształcenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
b)dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej wyższe wykształcenie oraz uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
DOświadczenie wykonawcy40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-22
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgn.waw.pl/index.php?s=7&p=7#
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-22 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-22, 12:15, siedziba Zamawiającego, pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |