m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-10 , 15:32:22
I Zamawiający
ZamawiającyLasy Miejskie-Warszawa
- adresul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 612-25-60
- faks(0-22) 610-38-29
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.lasymiejskie.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Suska
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal205
- telefon(0-22) 612 25 60 w. 230
- emailsuska@lasymiejskie.waw.pl.
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Skwarek
- adresLasy Miejskie-Warszawa, ul. Korkowa 170 A, 04-549 Warszawa
- lokal204
- telefon514-823-673
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i budowa
„Skwerów leśnych dla mieszkańców Warszawy
w dzielnicach m.st. Warszawy: Białołęka, Bemowo, Bielany, Wawer”.
Opis zamówienia
Zaprojektowanie i budowa „Skwerów leśnych dla mieszkańców Warszawy
w dzielnicach m.st. Warszawy: Białołęka, Bemowo, Bielany, Wawer”.

1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja programu „Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy” dzielnicach m.st. Warszawy: Białołęka, Bemowo, Bielany, Wawer”
2. Celem realizacji programu a tym samym i celem przedmiotu zamówienia jest stworzenie (w systemie projektuj i buduj – 5 lokalizacji, budowa – 1 lokalizacja) naturalnych enklaw w wydzielonych częściach lasu, gdzie będą umieszczone leśne siłownie, place rekreacyjne, elementy małej architektury jak: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne, słupki itp.
3. Teren objęty programem a tym samym i teren objęty przedmiotem zamówienia obejmuje pięć projektów, w trybie projektuj i buduj, które maja zostać zrealizowane na terenie lasów miejskich będących we władaniu miasta stołecznego Warszawy oraz budowa jednego zaprojektowanego obiektu:
3.1. Budowa skweru leśnego
a) dzielnica: Bemowo przy ul. Ebro – fragment działki ewid. nr 75 obręb 60803.

(Zamawiający udostępni Wykonawcy projekt wraz z mapą do celów projektowych):

3.2. Zaprojektowanie i wybudowanie skweru leśnego:
3.2.1. dzielnica: Bemowo, przy ul. Radiowej i ul. Gen. T. Kutrzeby w Warszawie na fragmencie działki nr ewid. 24, obręb 6-10-01;
3.2.2. dzielnica: Bielany, przy ul. Dziekanowskiej i Dobra Młocińska Strzelnica w Warszawie na fragmencie działki nr ewid. 1/2, obręb 7-13-05 oraz na fragmencie działki nr ewid. 6, obręb 7-13-07;
3.2.3. dzielnica: Bielany, przy ul. Marymonckiej w otulinie rezerwatu „Las Bielański” w Warszawie na fragmencie działki nr ewid. 20/6, obręb 7-09-01;
3.2.4. dzielnica: Białołęka, przy ul. J. Mehoffera Las Henrykowski Białołęka Uroczysko w Warszawie na fragmencie działki nr ewid.24, obręb 6-10-01;
3.2.5. dzielnica: Wawer, przy ul. Częśći
170A w Warszawie na fragmencie działki nr ewid. 170/2, obręb 3-10-01;

4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wraz z jego graficzną lokalizacją określa:
4.1.
1) projekt budowlany dla skweru zlokalizowanego przy ul. Ebro załączniki nr 1 do SIWZ
2) program funkcjonalno-użytkowy dla budowy „Skwerów leśnych dla mieszkańców Warszawy” wyposażonych w drewniane elementy tzw. zewnętrzne lokalne stacje ćwiczebne oraz naturalne elementy placów rekreacyjnych w dzielnicach: Białołęka, Bemowo, Bielany, Wawer m. st. Warszawy, stanowiący załączniki nr 1a do SIWZ
4.2 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w 3 etapach i obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumenatcje proejktową stanowiącą załączniki nr 1 i 1a do SIWZ.
4.3 Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w 3 etapach i obejmuje:
4.3.1 ETAP 1 - wykonanie robót budowlanych zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentację projektową (lokalizacja zgodnie z punktem 1.1.2.1. SIWZ) – załącznik 1 do SIWZ
4.3.2 ETAP 2 - opracowanie dokumentacji projektowej dla pięciu (lokalizacji zgodnie z punktem 1.1.2.2.) w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (format pdf, dxf i kosztorysy w formacie ath) w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ;
4.3.3 ETAP 3 – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną w ETAPIE 2 dokumentacją projektową;
5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności.
6. Dokumentacja projektowa musi zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.
7. Wykonawca musi uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami prawnymi opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje administracyjne dla zaprojektowanych obiektów, w ty również mapy do celów projektowych, o ile będą wymagane przez właściwy lokalizacyjnie Urząd.
8. Dokumentacja projektowa oprócz szczegółowych rysunków powinna zawierać specyfikację zastosowanych materiałów do budowy i dokładny opis techniczny. Dla urządzeń takich jak drążki, drabiki, poręcze ścianka do ćwiczeń itp. należy wykonać obliczenia statyczno-wytrzymałościowe potwierdzające bezpieczeństwo użytkowników podczas wykonywania ćwiczeń dynamicznych.
9. Projekt wykonawczy przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wymagania w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, w szczególności wymagania określone w wytycznych horyzontalnych pn.: „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”.
10. Przedmiotowy projekt budowy skwerów leśnych dla mieszkańców Warszawy w dzielnicach m.st. Warszawy: Białołęka, Bemowo, Bielany, Wawer musi być zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego m.in. na poniższych regułach:
a) użyteczność dla osób o różnej sprawności,
b) elastyczność w użytkowaniu,
c) proste i intuicyjne użytkowanie,
d) czytelna informacja,
e) tolerancja na błędy,
f) wygodne użytkowanie bez wysiłku,
g) wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
h) percepcja równości

11. Dodatkowe informacje, na temat projektowania uniwersalnego można znaleźć na stronie internetowej: http://www.power.gov.pl/dostepnosc
12. Ponadto przedmiotowa dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji musi uzyskać, własnym staraniem i na własnym koszt, wszystkie wymagane przepisami prawnymi opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje administracyjne dla zaprojektowanych obiektów.
13. Dokumentacja projektowa musi być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzedmiotem zamówienia jest: realizacja programu „Skwery leśne dla mieszkańców Warszawy” dzielnicach m.st. Warszawy: Białołęka, Bemowo, Bielany, Wawer”
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r., przy zachowaniu następujących terminów dla każdego etapu:

Etap I (o którym mowa w 1.1.2.1. niniejszej specyfikacji) – od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego ze złożonej oferty jednak nie później niż do 31 siepnia 2018 r.


Etap II (o którym mowa w 1.1.2.2. niniejszej specyfikacji) – od dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2018 r. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu projektów do uzgodnienia. Następnie Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych dokona sprawdzenia i naniesienia ewentualnych uwag. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektów z uwzględnieniem ewentualnych uwag nie później niż do 2 lipca 2018 r.


Etap III: (o którym mowa w 1.1.2.2. niniejszej specyfikacji) od pierwszego dnia następującego po dniu zakończenia Etapu II do 30 listopada 2018 r.

2) Odbiór każdego etapu będzie odbywał się bezpośrednio po jego zakończeniu.
3) Zamawiający przewiduje, iż każdy etap będzie wymagał odbioru, przy czym odbiór ostatniego etapu będzie stanowił jednocześnie odbiór końcowy.
4) Płatność za poszczególne etapy następować będzie po podpisaniu protokołu odbioru za dany etap oraz przedłożeniu faktury przez Wykonawcę

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ustawy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności technicznej lub zawodowej:

- zrealizował w ostatnich pięciu latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej jedne prace związanych z wykonaniem drewnianych urządzeń na kwotę co najmniej 300.000,00 zł.


UWAGA: W przypadku podania wartości roboty budowlanej w walucie innej niż zł, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na zł według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia
o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców składających wspólną ofertę:
5.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 ppkt 1.1-1.2. będzie oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 3. oceniana będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU
Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – opracowane wg druków dołączonych do SIWZ – załącznik nr 6 i 7 do SIWZ;
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdz. V. pkt 1 ppkt. 1.1-1.2. SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
2. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia, w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

2.1. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie – z podaniem przedmiotu roboty budowlanej i ich wartości oraz zakresu, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) –
1 egzemplarz, datowany i odpowiednio podpisany ‐ opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji załącznik nr 4 do SIWZ.

2.2. Dowodów określających należyte wykonanie robót budowlanych uwzględnionych
w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.


2.4. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną ustaloną przez Zamawiającego.
3. W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert
a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).
4. REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
3. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek Zamawiającego: 48 1030 1508 0000 0005 5005 6038
7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania lub umieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium – postępowanie nr ……”, dołączonej do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być ….., a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
8. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
- Okres gwarancji jakości40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://lasymiejskie.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-28, 10:15, Lasy Miejskie – Warszawa ul. Korkowa 170A 04-549 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |