m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-11 , 08:03:46
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
- adresStara 4, 00-231 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 831 41 94
- faks(0-22)
- e-mailsekretariat@rodzinnawarszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ryszard Kowalski
- adresCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 831 41 94
- emailzamowienia@rodzinnawarszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRyszard Kowalski
- adresCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 831 41 94
- emailzamowienia@rodzinnawarszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
Adres, na który należy przesyłać ofertyCentrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Stara 4, 00-231 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Rozbudowa i przebudowa budynku Ogniska
„Starówka” przy ulicy Starej 4”na działce nr 20/2, obręb 50206”
Opis zamówienia
Roboty budowlane towarzyszące inwestycji w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty rozbiórkowe i wyburzenia wewnątrz budynku, roboty fundamentowe związane z rozbudową obiektu. Jeżeli w niniejszym SIWZ lub którymkolwiek załączniku pojawi się zapis informujący o konieczności umeblowania pomieszczeń i położenia wykładzin podłogowych, informujemy iż nie jest to przedmiotem
zamówienia objętego niniejszym przetargiem. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w łazienkach i kuchni tj., pomalowanie ścian oraz wykonanie podłóg zgodnie z zamieszczonym projektem. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, którego zawartość stanowi kompletna dokumentacja projektowo -wykonawcza.

!!!! UWAGA !!!!
Unieważniamy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Szczegółowe informacje dostępne są na tronie Zamawiającego www.http://centrumwspieraniarodzin.pl/bip
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ul. Stara 4
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.43.11.00-8
45.42.11.52-4
45.41.00.00-4
45.31.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania6 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2018-06-04, data zakończenia: --
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie
„rachunków zysku i strat" pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów"
lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi") w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł
(słownie: trzy miliony zł.). Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co
najmniej 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony zł.).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie – zrealizował co
najmniej 2 zadania polegające na remoncie /przebudowie budynku, w tym każde o wartości nie
mniejszej niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa i pól miliona zł.) Wykonawca ma do dyspozycji osoby
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem,
odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin realizacji30 %
termin gwarancji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.http://centrumwspieraniarodzin.pl/bip
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 12:00, Budynek CWR przy ul. Starej 4
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |