m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-11 , 13:53:25
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal21
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbiórki budynku biurowego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę ww. budynku.
Opis zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia wg założeń projektowych i kosztorysowych, stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: dokumentacji projektowej i kosztorysów oraz uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku biurowego przy ul. Czerniakowskiej 100 Podstawowe dane o obiekcie: 1. Kubatura – 1704,78 m3 2. Powierzchnia - 284,13 m2 3. Budynek dwukondygnacyjny. Konstrukcja budynku wykonana metodą tradycyjną. Stropy ceramiczne konstrukcja dachowa o małym spadku, pokryta papą asfaltową, obróbki z blachy ocynkowanej. Budynek całkowicie wyeksploatowany i wyłączony z użytkowania. Budynek odłączony od mediów. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Informacje i wytyczne szczegółowe: • Zamawiający informuje, że dostęp do terenu rozbiórki jest możliwy przez działkę przy ul. Czerniakowskiej 100 • Projektant uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na rozbiórkę budynku wydane przez właściwy organ. • W przedmiotowym obiekcie nie występuje azbest. • Projektant dokona odpowiednich odkrywek w celu określenia przekroju fundamentów i rzędnej ich posadowienia. • Projektant sporządzi rzuty, widoki i przekroje opracowane w skali 1:50 umożliwiające sporządzenie przedmiaru robót rozbiórkowych. • Projektant porządzi projekt rozbiórki mając na uwadze minimalizację jej oddziaływania dla użytkowników budynków biurowych instytucji Sądowych. • Projektant sporządzi szczegółowy opis rozbiórki poszczególnych elementów budynku oraz kolejność wykonywania robót i sposób ich prowadzenia w wg wariantu : 1. Rozbiórce będą podlegać wszystkie elementy budynku łącznie z fundamentami rozbieranymi do spągu • Poziom terenu po rozbiórce budynku powinien być zrównany z istniejącym poziomem terenu. • Gruz z rozebranych elementów budynku podlega wywiezieniu na zwałkę na odległość do 30 km, zaś elementy metalowe należy wywieźć na składowisko odpadów złomowych do 16 km • Teren po rozebranym budynku podlega zasypaniu ziemią nieurodzajną z zagęszczeniem warstwowo • Teren po rozbiórce budynku podlega wyplantowaniu, dowiezieniu 5 cm warstwy ziemi urodzajnej i obsianiu trawą – docelowo wykonaniem nasadzeń drzew i wykonaniem miejsc parkingowych. Zakres zamawianego opracowania: 1. Dokumentacje projektowe muszą zawierać: a) Projekt budowlany rozbiórki budynku b) Przedmiary robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz dla wykonawcy. c) Informację BIOZ 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Kosztorys inwestorski rozbiórki budynku Forma opracowania dokumentacji projektowych: • DOKUMENTACJE PROJEKTOWE muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 462 z 2012 r.), oraz Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129 • Przed przystąpieniem do bezpośrednich prac projektowych, w celu wyboru i akceptacji przez Zamawiającego, Projektant przedstawi Zamawiającemu propozycje wykonania prac rozbiórkowych jak najtańszych z możliwych, spełniających jednocześnie wszystkie warunki techniczne. • Projekt budowlany rozbiórki wraz z planem zagospodarowania terenu robót opracować należy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z pełnymi uzgodnieniami. Rysunki detali zostaną wykonane w skali 1:20. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem pdf. • Przedmiar robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego należy wykonać w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH (NORMA). • Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej powinien być trwale oprawiony. • Dokumentacja nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych reklam. • Projektant zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, koniecznych do wykonania projektu, materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np. map do celów projektowych itp. Forma opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: • SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem „doc”. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Forma opracowania kosztorysów inwestorskich: • KOSZTORYSY INWESTORSKIE należy wykonać w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, (za pomocą programu kosztorysowego „NORMA" na płycie CD) z rozszerzeniem ATH. Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r.poz. 1389). • Kosztorysy inwestorskie wykonać na podstawie sporządzonego przedmiaru stanowiącego część dokumentacji projektowej, metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz normy zakładowe ZGN, a w przypadku braku w nich odpowiednich nakładów rzeczowych należy zastosować katalogi KNR-W wydane przez WACETOB. W przypadku braku odpowiednich pozycji również w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM, W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów: 1. stawkę robocizny kosztorysowej R - jako średnią dla miasta Warszawy stawkę za jedną roboczogodzinę w branży budowlanej publikowaną w wydawnictwach „SEKOCENBUD” BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 2. ceny jednostkowe materiałów M - jako średnie wraz z kosztami zakupu ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach „SEKOCENBUD" Informacjach o cenach czynników produkcji RMS (IMB wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz ceny materiałów budowlanych opracowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD na zamówienie ZGN Mokotów. 3. ceny jednostkowe pracy sprzętu S - jako średnie dla miasta Warszawy ceny pracy sprzętu, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR „informacja o cenach czynników produkcji RMS lub IRS wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, 4. wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży, publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S),. 5. wskaźnik narzutu zysku Wz - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży, publikowany w wydawnictwach „SEKOCENBUD" BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zysk Z należy liczyć od (R+S+Kp), 6. Kosztorysy oraz przedmiary robót powinny obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. 7. Do kosztorysów inwestorskich należy dołączyć: zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z kosztami zakupów, zestawienie wartości cen pracy sprzętu bez narzutów i zestawienie wartości robocizny bez narzutów. • Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony. 2. Teren jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na terenie DOM „Polkowska”, ul. Polkowska 7, 00-727 Warszawa. 3. Przy opracowaniu projektu należy dążyć do minimalizacji kosztów robót wykonanych na podstawie projektu. 3.4. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. 5.Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 6.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, 6.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 6.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 6.4. zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy, 6.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, 6.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, 6.7. zasadami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz. 462), m. in. winna być trwale oprawiona. 7. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. 8. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3-ch dni od daty zawiadomienia. 9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam. 10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). 11. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy, stanowiące Rozdział III SIWZ. 12. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową, posiadającymi doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego oraz posiadają co najmniej 12-to miesięczną praktykę zawodową przy projektowaniu w swoich branżach. Praktyka zawodowa projektanta będzie oceniana w kryteriach oceny ofert. 13. Jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia koniecznych do wykonania projektu materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np. mapy do celów projektowych oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: 1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.13.1.1. SIWZ, 4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia;
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawbudynek przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.1. Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

1.2. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 30.000,00 zł.

1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
1.3.1. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 usługi odpowiadające swoim przedmiotem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia przy czym w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca musi wykazać, że wykazane, z wykonywanych przez niego usług, 2 dokumentacje projektowe zostały już odebrane.
1.3.2. dysponuje osobami które będą wykonywać dokumentację projektowo-
kosztorysową tj. że dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego oraz posiadają co najmniej 12-to miesięczną praktykę zawodową przy projektowaniu. Doświadczenie zawodowe projektanta stanowi jedno z kryterium oceny oferty, opisanego w Rozdziale I pkt. 19 siwz.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ
2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” i „Wykonawca b” wykonali po jednej usłudze z pkt. 8.1.3.1. SIWZ.

2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej), o którym mowa w zdaniu pierwszym pkt. 8.2.1. SIWZ powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
2.2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
2.2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
2.2.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenie, na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty, który stanowi Rozdział II SIWZ.
2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ.
2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.
2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 14.4.5. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
5. Podstawy wykluczenia:
5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.


Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.
1. Oferta powinna się składać z:
1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II SIWZ,
1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej)
1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
1.5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania
przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług,
1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta
zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą.
1.7. oświadczenia o doświadczeniu zawodowym projektanta na załączniku nr
3 do wzoru formularza oferty.
1.8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta
będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie
Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w
art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty),


2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
3.1. wykaz usług, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy usługi
wymienione w wykazie usług wykonał sam czy potwierdzają wiedzę
i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia
wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego
udziału w wykonaniu części zamówienia.
3.2. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych
podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku (wg wzoru stanowiącego załącznik do
materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w
szczególności:
3.2.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3.2.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
3.2.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
3.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z
nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.);
3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3.9. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
3.10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,;
3.11. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla
prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;


4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.6.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
6.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie zawodowe projektanta40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-23
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-23, 10:10, Pok. nr 34 w siedzibie ZGN Mokotów przy ul. Irysowej 19 w Warszawie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |