m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-11 , 14:55:16
I Zamawiający
ZamawiającyUrząd Pracy m.st. Warszawy
- adresGrochowska 171B, 04-111 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 810-58-45
- faks(0-22) 813-20-32
- e-mailwawa1@praca.gov.pl
- adres internetowyhttp://www.up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Burza
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
- telefon(0-22) 877 75 01
- emaile.burza@up.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Burza
- adresUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
- telefon(0-22) 877 75 01
- emaile.burza@up.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaUrząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa
- lokalpok.104
Adres, na który należy przesyłać ofertyUrząd Pracy m.st. Warszawy, Ciołka 10a
- lokal120 (I piętro)
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych, materiałów informacyjnych oraz ulotek dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy”.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, zwanym OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ/Załącznik nr 1 do Umowy. Nazwę materiału, jego opis, format, prognozowaną liczbę sztuk/kompletów, zawiera Kalkulacja cenowa, stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ/Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.80.00.00-2
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.82.30.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-06
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin realizacji zamówienia (termin dostawy) 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bip.up.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-21 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-21, 12:15, Urząd Pracy m. st. Warszawy, ul. Ciołka 10a, sala konferencyjna, II piętro, pokój nr 221
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |