m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-11 , 15:50:33
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
- adresOławska 3a, 01-494 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 861 56 90
- faks(0-22) 861 42 09
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.osirbemowo.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kucharska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 561 86 90 wew. 130
- email@a.kucharska@osirbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Kucharska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal201
- telefon(0-22) 561 86 90 wew. 130
- email@a.kucharska@osirbemowo.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal102
Adres, na który należy przesyłać ofertyOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Oławska 3a, 01-494 Warszawa
- lokal102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa i rozbudowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie (II)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.” Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Obrońców Tobruku 40, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.10.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1
45.21.22.00-8
45.21.22.25-9
45.11.12.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium120000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/remoncie/rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych co najmniej 2 500 000,00 zł brutto każda. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą lub osobami niezbędną/mi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
Kierownikami robót posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.)lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) tj. osobą/mi której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą/ymi wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”). Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja jakości i rękojmia na wykonanie przedmiotu umowy 10 %
jakość - wysokość kary umownej za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10 %
termin wykonania przedmiotu zamówienia 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-27
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: sekretariat - pok. 107, siedziba OSiR Bemowo
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirbemowo.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-28, 10:15, siedziba OSiR, ul. Oławska 3a, I piętro, sala fitness
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |