m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 12:01:54
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łucja Jakóbczyk
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 277 05 67
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychStanisław Groszkowski
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal28
- telefon(0-22) 277 05 44
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
7.2. Przedmiot zamówienia określają:
7.2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ;
7.2.2. Wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
7.2.3. Przedmiary robót – załączniki nr 10/1, 10/2, 10/3 do SIWZ,
7.2.4. Projekty budowlano – wykonawcze – załączniki nr 11/1, 11/2, 11/3 do SIWZ,
7.2.5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załączniki nr 12 do SIWZ,
7.3. Zamawiający określa obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
7.3.1 Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 2 osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu umowy, to jest robót ogólnobudowlanych, przez cały okres od dnia wprowadzenia na budowę do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych (klauzula społeczna na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.23.32.20-7
45.31.11.00-1
45.11.27.10-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.1.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
9.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.1.2. nie podlegają wykluczeniu,
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykazał wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert:
- co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących ułożenia nawierzchni z kostki betonowej (jezdnie, place, wjazdy bramowe) o powierzchni po min. 800 m2 każda,
- co najmniej 2 robót budowlanych dotyczących wykonania nawierzchni z płyt kamiennych
o powierzchni po min. 300 m2 w każda,
- co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej wykonania (remont lub budowa) oświetlenia ulicznego obejmującego ustawienie min. 3 szt. latarni (słupów wraz z oprawami łącznie
z układaniem ziemnych linii kablowych),
oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;
- dysponuje min. 3 osobami, w tym:
- 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej, pełniącą funkcję kierownika budowy,
- 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- 1 osobą z min. średnim zawodowym wykształceniem ogrodniczym i min. 5-letnią praktyką przy zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni,
wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;
9.2.2 wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
- osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 800 000,00 złotych według wzoru, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
10.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
b) kosztorysów ofertowych zgodnych z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki nr 10/1, 10/2, 10/3 do SIWZ,
10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,
o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
10.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 26.7 SIWZ.
10.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

10.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

10.5.1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
b) dowody, że wykazane roboty budowlane i usługi w w/w wykazach zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ);
d) sprawozdanie finansowe w części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres – wg załącznika nr 7 do SIWZ;
e) w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przedkłada zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów).
Ponadto w powyższym przypadku Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

W odniesieniu do warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Uwaga!
Zamawiający może jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10.5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.3.:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub zaświadczenia innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Długość udzielonej rękojmi liczona w miesiącach40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-29
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w Banku Handlowym w Warszawie S. A. Nr: 69103015080000000550890054.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 10:15, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |