m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 13:12:00
I Zamawiający
ZamawiającyDom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
- adresWysockiego 11, 03-371 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 811-01-05
- faks(0-22) 811-04-24
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Katarzyna Kordowiak Zdunek
- adresDom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Wysockiego 11, 03-371 Warszawa
- lokal16
- telefon(0-22) 811 01 05
- emailkkordowiak@dkswit.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Kordowiak Zdunek
- adresDom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Wysockiego 11, 03-371 Warszawa
- lokal16
- telefon(0-22) 811 01 05
- emailkkordowiak@dkswit.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Modernizacja Sali widowiskowo kinowej w Domu Kultury „ Świt” przy ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa wraz z budowa parkingu (z wyłączeniem budowy parkingu w tym przetargu).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont Sali widowiskowo-kinowej oraz holu przed wejściem do Sali wraz z wymianą instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji, klimatyzacji, wykonanie elementów instalacji kinotechnicznych, elektroakustycznych i technologii sceny, związane z realizacją zadania : Modernizacja Sali widowiskowo kinowej w Domu Kultury „ Świt” przy ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa wraz z budowa parkingu (z wyłączeniem budowy parkingu w tym przetargu).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 11 Dom Kultury Swit w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.12.30.0-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1
45.11.13.00-1
45.26.24.00-5
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania150 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data zakończenia: 2018-10-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W ramach badania sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, Zamawiający określa następujące warunki:
1. Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.(dwieście tysięcy) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć:
- dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.
W ramach badania zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy do wykonania zamówienia Zamawiający określa następujące warunki:

1. W zakresie doświadczenia Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji obiektu kultury z salą kinową ,widowiskową lub koncertową z ilością miejsc ( foteli) minimum 250 szt. wymagającej aranżacji akustycznej o łącznej wartości co najmniej 1.500.000 PLN brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto).
1.Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
2. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
3. W sytuacji, gdy wykonane roboty rozliczone zostały w innej walucie, aniżeli PLN dla wykazania spełnienia warunku należy dokonać przeliczenia wartości wykonanych robót na PLN wg kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.


2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) Kierownikiem robót, posiadającym/ą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz doświadczeniem przy kierowaniu lub nadzorowaniu minimum dwoma robotami budowlanymi o wartości 500.000 PLN brutto każda.
b) Kierownika robót elektrycznych zatrudnionego/ą na umowę o pracę lub umowę o współpracy w przypadku samodzielnego podmiotu gospodarczego która/y posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wykaże się stażem zawodowym min 5 lat
c) Kierownika robót sanitarnych zatrudnionego//ą na umowę o pracę lub umowę o współpracy w przypadku samodzielnego podmiotu gospodarczego, który/a posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i wykaże się stażem zawodowym min. 5 lat

Uwaga: przez kierowanie/nadzorowanie robotami Zamawiający rozumie nieprzerwane uczestnictwo osoby jako kierownika robót w kierowaniu – na wszystkich etapach realizacji.

Osoby, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Metodologia realizacji zamówienia10 %
Okres gwarancji10 %
Termin realizacji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-28
Cena: 70,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Domu Kultury Swit
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dkswit.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 10:30, Dom Kultury Swit sala 24
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |