m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 13:22:11
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alina Czajkowska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22) 44 35 683
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRobert Masiarz
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, WIR, ul Żelazna 99, 01-017 Warszawa
- lokal115
- telefon(0-22) 443 57 26
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych”, (sprawa nr 27/ZP/18).
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych”. 2. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do opróżniania 203 szt. koszy na odpady niesegregowane, ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola, minimum 5 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem, ( który zostanie sporządzony przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy). W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje możliwość przestawiania koszy na odpady niesegregowane, według lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, poprzez dokonanie zmiany w harmonogramie. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia dostawy koszy ulicznych bądź wkładów do koszy ulicznych, wraz z ich montażem w miarę zaistniałych potrzeb, poprzez dokonanie zmiany w harmonogramie. Maksymalna ilość koszy, które Zamawiający przewiduje do dostawy, w okresie trwania niniejszej umowy nie przekroczy 3 szt. Dostarczone przez Wykonawcę kosze, opróżniane będą za cenę jednostkową, wskazaną w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, ( który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy). 3. Szczegółowy zakres, warunki i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z formularzem cenowym, parametry techniczne koszy i wkładów do koszy oraz wykaz rozmieszczenia koszy. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, tj.: www.wola.waw.pl , i stanowią załączniki do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 4. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności związane z opróżnianiem koszy ulicznych, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r., poz. 108). Szczegółowe wymagania dot. sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy. 5. Zgodnie z treścią paragrafu 5 ust. 4 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na okres realizacji prac w kwocie nie mniejszej, niż 100.000, 00 zł.
6."Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej" musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić "Wniosek " wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć "Wniosek" za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) osobiście lub za pomocą posłańca.
Adres:
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa pok. 220 Zespół Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zakres,charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie formalnoprawnym: Alina Czajkowska tel. 22 44-35-683. Anna Serafin Chwała - tel. 22 44- 35-684, - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Robert Masiarz – tel. 22 44-35-726, Katarzyna Lubańska – tel. 22 44-35-725,
9. Zamawiający zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza - „Informacja dotycząca Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych” stanowiącego Załącznik nr 5 do "Wniosku".
10. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) oświadczenie Wykonawcy dot. Podwykonawstwa, tj. Wykonawca wskaże Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też powierzy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy). 2) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy oraz jeżeli zażąda jej Zamawiający).
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa, Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)90.51.10.00-2
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-05-01
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień1000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1.1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w Ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej www.wola.waw.pl wzór "Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji" wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa "Wniosek" wraz z załącznikami w Siedzibie Zamawiającego. "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej" należy złożyć do dnia 22.05.2018 r. do godz. 09:00. Złożenie "Wniosku" jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy. Zamawiający, po weryfikacji złożonych "Wniosków" oraz oświadczeń i dokumentów, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom, tj. Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu, zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we "Wniosku". Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. 3. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy - określony przez siebie.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 207810,55 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 207.810,55 zł. 2. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy , stanowiący Załącznik nr 2 do umowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego). Ceny jednostkowe w formularzu cenowym mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto (suma iloczynów cen jednostkowych brutto oraz ilości) była co najwyżej równa cenie oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 2) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 3) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 4) posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Projekt Umowy UD-XVII-WIR-B/III/1/3-…-2018-………. zawarta w dniu…............2018 r. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Dzielnicą Wola z siedzibą al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640-00184, reprezentowanym przez: …………………….. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pełnomocnictwa nr ………………… z dnia …………………. i …………………….. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa nr ………………….z dnia ………………….. zwanym dalej „Zamawiającym”, a ………………………… z siedzibą w ……………… przy…………., NIP ……………., REGON ……………, wpisaną do ……………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działa: …………………………………………., zwanych dalej łącznie „Stronami”. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), w trybie licytacji elektronicznej, które to zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem ………/ZP/18 w dniu …………2018 r., została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych”. 2. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do opróżniania 203 szt. koszy na odpady niesegregowane, ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola, minimum 5 razy w tygodniu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 3. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje możliwość przestawiania koszy na odpady niesegregowane, według lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, poprzez dokonanie zmiany w harmonogramie. 4. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia dostawy koszy ulicznych bądź wkładów do koszy ulicznych, wraz z ich montażem w miarę zaistniałych potrzeb, poprzez dokonanie zmiany w harmonogramie. Maksymalna ilość koszy, które Zamawiający przewiduje do dostawy, w okresie trwania niniejszej umowy nie przekroczy 3 szt. Dostarczone przez Wykonawcę kosze, opróżniane będą za cenę jednostkową, wskazaną w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 5. Ogólne wynagrodzenie za wszystkie usługi nie może przekroczyć kwoty zawartej w § 3 ust. 2. 6. Wykonawca w ramach usługi opróżniania koszy jest zobowiązany do uprzątnięcia niesegregowanych odpadów, znajdujących się w obrębie 3 m od kosza. 7. Wykonawca jest zobowiązany do przestawienia kosza w obrębie 10 m, od jego pierwotnej lokalizacji, w ramach usługi opróżniania koszy ulicznych. Zamawiający o przestawieniu kosza będzie informował Wykonawcę pisemnie, każdorazowo, w przypadku zaistnienia potrzeby. 8. W przypadku dewastacji bądź kradzieży kosza, wkładu, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nadzorującego ze strony Zamawiającego wskazanego w § 4 ust. 6, telefonicznie i SMS lub drogą elektroniczną. 9. Parametry techniczne koszy i wkładów do koszy wraz z przykładami koszy znajdującymi się na terenie Dzielnicy Wola zostały określone w załączniku nr 3 do umowy. § 2 Termin realizacji 1. Przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 01.05.2019 r., ale nie dłużej niż do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 umowy. 2. W przypadku niewykorzystania środków wskazanych w § 3 ust. 2 dopuszcza się wydłużenie terminu świadczenia usług objętych niniejszą umowa, o maksymalnie 30 dni, ale nie dłużej niż do wyczerpania kwoty o której mowa w § 3 ust. 2 umowy. 3. Zmiana wskazana w ust. 2 dokonywana będzie w formie aneksu do niniejszej umowy. § 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z rzeczywistego zakresu wykonanych prac, zgodnie z harmonogramem, potwierdzonych protokólarnie przez upoważnionych przedstawicieli stron. 2. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się do kwoty brutto ……………….. zł (słownie złotych: ……………………………………..) wynikającej z oferty. 3. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie zleconych usług będzie ustalone na podstawie cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, ujętych w poszczególnych pozycjach Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy. Kwota wynagrodzenia za określoną w ofercie usługę będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości jednostek danej usługi. 4. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym przez cały okres realizacji przedmiotu umowy są stałe i nie podlegają waloryzacji. 5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczne wykonane i odebrane usługi lub dostawy, rzeczywisty zakres usług będzie zgodny z harmonogramem lub będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego. Zakres dostaw będzie ustalany na podstawie zleceń Zamawiającego. 6. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonej faktury o wysokość naliczonych kar umownych wynikających z not obciążeniowych wystawionych na podstawie § 9 umowy. 7. Zamówienie wynika z budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2045, Dział 900 Rozdział 90003,§ 4300. Zadanie: B-III/1/3, § 4 Obowiązki stron 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz szczegółowymi uzgodnieniami z Zamawiającym, 2) ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz usunięcie, bądź pokrycie roszczeń z tytułu powstałej szkody, 3) usuwanie wszelkich nieprawidłowości w wykonaniu usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 4) zapewnienie przestrzegania warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania przedmiotu umowy, 5) bieżące współpracowanie z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy z jego przedstawicielami. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia kontroli opróżniania koszy przynajmniej dwa razy w miesiącu, wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego. 3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 2 godzin od stwierdzenia zaistniałego faktu. 4. Wykonawca odpowiada za zaniechania i działania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania. 5. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją usługi pełnił będzie ………………..tel. … ……, email:………………………. 6. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją usługi pełnił będzie Pan Robert Masiarz tel. 0 510 205 640, 22 443 57 26, email: rmasiarz@um.warszawa.pl. 7. Zamawiający w każdym przypadku ma prawo do dokonywania kontroli w trakcie wykonywania wszelkich usług. 8. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontroli. 9. O stwierdzeniu nieprawidłowości wykonanych prac Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej, telefonicznie (SMS) lub drogą elektroniczną. Wadliwe wykonanie prac, strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wad. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o usunięciu nieprawidłowości oraz do uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio usług jako nienależycie wykonanych, które zostanie potwierdzone protokołem. 11. Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy ma obowiązek uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. 12. Zmiana osób wskazanych w ust. 5 i 6 nie stanowi zmiany umowy. § 5 Obowiązki Wykonawcy 1. Strony postanawiają, że Wykonawca będzie wykonywał usługi na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, który zostanie przekazany Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy, wskazującego miejsce świadczenia usługi, czas i zakres jej wykonania. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne od osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usług, dostaw objętych niniejszą umową. 3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie wyrządzone przez niego szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego oraz pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 4. Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł. 5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał właściwej polisy ubezpieczeniowej i dowodów uiszczenia składek ubezpieczeniowych należnych z tego tytułu na okres objęty umową. 6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego oraz poinformowania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania, o sposobie załatwienia danej sprawy. 7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających wywóz odpadów z koszy objętych umową, do miejsca ich utylizacji, na każde wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu odpadów do utylizacji musi być dostarczane każdorazowo do Zamawiającego jako załącznik do protokołu odbioru wykonanych usług. 8. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia (tj. w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy) Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. § 6 Obowiązki Zamawiającego 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) sporządzenie harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i przekazanie go Wykonawcy w ciągu 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy, 2) pełnienie nadzoru nad wykonywanymi przez Wykonawcę usługami, 3) sprawdzenie jakości wykonanych usług zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, 4) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów oraz faktur dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 5) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane i odebrane prace. 2. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w harmonogramie, dotyczącym m.in.: zmiany dni opróżnień, zmiany częstotliwości opróżniania koszy, zmniejszenia lub zwiększenia ilości koszy na poszczególnych ulicach, zmiany lokalizacji koszy itp., Zamawiający wprowadzi je, do ww. harmonogramu i przekaże Wykonawcy w ciągu trzech dni roboczych przed rozpoczęciem usługi. 3. Zamawiający ma prawo dokonywać zmian określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. § 7 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 5 % maksymalnego Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 2, w łącznej wysokości ………..zł (słownie złotych:………..) w formie ……………... 2. Wykonawca ma obowiązek kontynuowania ważności Zabezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 3. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100% wniesionej kwoty będzie stanowiło Zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy i zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawcę całości Przedmiotu Umowy. 4. Zamawiający ma prawo, bez dodatkowej akceptacji Wykonawcy realizować swoje należności wynikające z niewykonania lub z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym należności z tytułu kar umownych z wniesionego Zabezpieczenia do całkowitej jego wysokości. 5. Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi – z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy. § 8 Rozliczenie i fakturowanie 1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi, na podstawie protokołu odbioru usług objętych zleceniem, sporządzonego na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli stron. 2. Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa NIP 525 – 22 –48 – 481, REGON 015259640-00184. Płatnikiem i odbiorcą faktury jest Dzielnica Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa. 3. Dla celów wystawienia faktury Wykonawca wskazuje, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT. 4. Za datę zapłaty faktury Strony ustalają dzień, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………………………, w terminie 21 dni, liczonych od daty złożenia siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem że w miesiącu grudniu, dopuszcza się skrócony termin zapłaty wynagrodzenia, tj. z zachowaniem terminu wynikającego z danego roku budżetowego. § 9 Kary umowne. Odstąpienie od umowy 1. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadkach i wysokościach wskazanych poniżej: 1) w wysokości 15 zł brutto w stosunku do każdego nieopróżnionego kosza, w terminie określonym przez Zamawiającego w harmonogramie, 2) z tytułu opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze usługi w wysokości 10 zł brutto w przypadku: a) nieopróżnienia kosza, b) niedostarczenia kosza, c) niedostarczenia wkładu do kosza na odpady, d) nieprzestawienia kosza na odpady, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 3) z tytułu nieprzedstawienia dokumentu wskazanego w § 5 ust. 7 i ust.8 w wysokości 150 zł za każdy przypadek. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, lub z wniesionego zabezpieczenia. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 3. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej godziny od wezwania, sporządzony zostanie protokół jednostronny, który będzie podstawą do obniżenia wynagrodzenia i naliczenia kar umownych. Kopia protokołu stwierdzającego nieprawidłowości zostanie wysłana drogą elektroniczną po zakończeniu kontroli na adres email: …... 4. Usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli należy zgłaszać telefonicznie i SMS lub drogą elektroniczną: na nr tel. 510 205 640, ir.wola@um.warszawa.pl, rmasiarz@um.warszawa.pl 5. Zamawiający dokona rekontroli usunięcia nieprawidłowości, w rekontroli oprócz przedstawiciela Zamawiającego obowiązkowy jest udział upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Przedstawiciel Zamawiającego powiadomi wskazanego w umowie przedstawiciela Wykonawcy o rozpoczęciu rekontroli telefonicznie i SMS. 7. W przypadku niestawienia się do udziału w rekontroli przedstawiciela Wykonawcy sporządzony zostanie protokół jednostronny. 8. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego dalszych uchybień procedura zostanie powtórzona. 9. Zapłata kar umownych nie wyklucza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 10. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 60 % maksymalnego Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 3 ust. 2. 11. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeśli Wykonawca: 1) nie podjął wykonywania usług i obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie prac zgodnie z harmonogramem, 2) Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu zawartej nowej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości, co najmniej 100 000,00 zł w przypadku wygaśnięcia dotychczasowej. 12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy. 13. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. § 10 Klauzula społeczna 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, ze zm.), osoby realizujące przedmiot umowy i wykonujące czynności związane z opróżnianiem koszy ulicznych. 2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty podpisania Umowy, oświadczenie wraz z listą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności określone w ust. 1 która zawiera co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Zamawiający może żądać, aby Wykonawca lub Podwykonawca przedłożył Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1, wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź faksem) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy oraz przedstawi nowe oświadczenie wraz z aktualną listą osób, o której mowa w ust. 2. 6. Do każdej faktury Wykonawca lub Podwykonawca dołączy oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. osób na podstawie umowy o pracę (w okresie realizacji umowy) Zamawiający ma prawo żądać (za każdą osobę) kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu określonego w ust. 1. § 11 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.), dla których Administratorem danych jest Prezydent m. st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. §12. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie m.st. Warszawy Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie m.st. Warszawy, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 483/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20.03.2018 r. oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w tym dokumencie reguł. § 13 Postanowienia końcowe 1. Nie stanowi zmiany umowy: 1) zmiana adresów Wykonawcy i Zamawiającego o których mowa w ust. 3, 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa, 3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 2. Zmiany określone w ust. 1 pkt 1, pkt 3, dokonane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 3. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z niniejszą Umową powinna być kierowana pod następujące adresy: 1) Zamawiającego – Dzielnica Wola (Warszawa 01-003), Al. Solidarności 90, 2) Wykonawcy – ………………………………………………………………... 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie ich siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji oraz numeru telefonu o którym mowa w umowie. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez operatora pocztowego po dwukrotnym awizowaniu. 5. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego, bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. 6. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 5 Strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 7. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 10. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią: 1. Harmonogram opróżniania koszy - załącznik nr 1. 2. Formularz cenowy - załącznik nr 2. 3. Parametry techniczne koszy i wkładów do koszy wraz z przykładami koszy- załącznik nr 3 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeśli wykaże, że: a) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, odnośnie odpadów następujących rodzajów: - kod 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - kod 20 03 02 – odpady z targowisk, - kod 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, tzn. jest wpisany do rejestru o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.). b) Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów, odnośnie odpadów następujących rodzajów: - kod 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - kod 20 03 02 – odpady z targowisk, - kod 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, tzn. posiada zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ), bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych, o wartości brutto minimum 90 000 zł. * W przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie.
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp w związku z art. 76 ust. 2 ustawy Pzp, wzywa Wykonawców do złożenia wraz z "Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej", aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów, tj.: 1) aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.)., odnośnie odpadów następujących rodzajów: - kod 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - kod 20 03 02 – odpady z targowisk, - kod 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, 2) aktualnego zezwolenia na transport odpadów, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ), bądź zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odnośnie odpadów następujących rodzajów: - kod 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - kod 20 03 02 – odpady z targowisk, - kod 20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów, 3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania "Wniosku", a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencja bądź inny dokument potwierdzający jej należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania "Wniosku". Wzór wykazu usług wykonanych stanowi Załącznik nr 4 do "Wniosku".
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej". 2. Do "Wniosku" należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w Części III.3 niniejszego ogłoszenia, tj.: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w Części III.1) niniejszego ogłoszenia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do "Wniosku". 2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w Części III.2) niniejszego ogłoszenia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do "Wniosku". 3) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że "Wniosek" został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do "Wniosku" dokumentów. 4) Dokumenty i oświadczenia wskazane w Części III.5.1 niniejszego ogłoszenia. 3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załączniki nr 1 i 2 do "Wniosku") oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do "Wniosku" zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do "Wniosku". W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami niniejszego ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z "Wnioskiem" potwierdzały, iż "Wniosek" został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Informacje dla Wykonawców składających "Wniosek" wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna). 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 2) Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden "Wniosek", a oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wymagane zezwolenia i zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, musi złożyć Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania zezwolenia i wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w Części III 5.1) pkt 1 ppkt 1) i 2). 6. Wykonawcy składają "Wnioski" zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia. 7. Wykonawca może złożyć tylko jeden "Wniosek" na całość zamówienia. 8. "Wniosek" musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wyraźnym pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów. 9. W terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu Wykonawca składa "Wniosek " wraz z wymaganymi załącznikami z zastrzeżeniem, iż: oświadczania, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i 2) należy złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 10."Wniosek" oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje Wykonawca albo uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. 11. Oświadczenia i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio podmiot, którego dokumenty te dotyczą: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą "Wniosek" . 14. Wykonawca powinien umieścić "Wniosek" wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: "Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej" - „Świadczenie usługi polegającej na opróżnianiu koszy ulicznych ustawionych na ulicach gminnych i drogach wewnętrznych na terenie miasta stołecznego Warszawy będących w zarządzie Dzielnicy Wola oraz dostawę koszy ulicznych”, (sprawa nr 27/ZP/18), nie otwierać przed ........................................ (w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę otwarcia "Wniosków". Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego). 15. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania "Wniosków (...)" zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie "Wniosek" wraz z załącznikami może zostać ujawniona/udostępniona zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. 16. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-05-22 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-05-30 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-05-30 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
30.05.2018 r. o godz. 10:15, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji elektronicznej. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |