m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 13:59:52
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Skuza
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22) 443 93 97
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychElżbieta Żodkiewicz
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 17
- lokal35
- telefon(0-22) 443 94 74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa boiska sportowego wraz z remontem ogrodzenia, budowa placu zabaw (znak sprawy ZP-16/18)
Opis zamówienia
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wraz z remontem ogrodzenia, budowa placu zabaw (znak sprawy ZP-16/18)
Numer referencyjny: ZP-16/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie podzielone jest na dwie części: CZĘŚĆ 1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CZĘŚĆ 2 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212221-1
45230000-8
45342000-6
71240000-2
45233200-1
45110000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1782382,74
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia. dot. CZĘŚCI 1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 dni od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2018r. w tym: - budowa boiska sportowego nastąpi do dnia 28 września 2018 r. - wykonanie całego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 listopada 2018r. dot. CZĘŚCI 2 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie. Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 dni od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2018 r., do dnia 29 sierpnia 2018r.INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia, zgodnie z: 1. Programem Funkcjonalno Użytkowym budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie, wykonanym w dniu 15 stycznia 2018 r. przez Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście. Autorami opracowania są Elżbieta Żodkiewicz oraz A. M. Kwaśniewska-Wójcicka. 2. Projektem budowlano-wykonawczym remontu ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie, wykonanym dnia 20 listopada 2017r., przez Modern ECO Wojciech Świerczyński, ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9, Częstochowa. Autorem opracowania są: architektura mgr inż. arch. Marek Kozieł, konstrukcja mgr inż. Mariusz Pietras. 3. Specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych wykonaną dnia 20 listopada 2017r., przez Modern ECO Wojciech Świerczyński, ul. Pietrusińskiego 12 lok.9, Częstochowa. Autorem opracowania jest mgr inż. arch. Marek Kozieł. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 5 / część 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w Programie Funkcjonalno Użytkowym, projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dane ogólne: - częściowy remont ogrodzenia wyłącznie na odcinku od pkt. A do pkt. B ok. 90 m wraz z doprojektowaniem i wykonaniem zasilania do sterowania bramy, - wysokość ogrodzenia ok. 185 cm, - powierzchnia opracowania dla boiska sportowego ok. 4 000 m2. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m.in.: 1) opracowania zawierającego: a) dokumentację projektową wielobranżową opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, uwzględniającą: - inwentaryzację terenu do celów projektowych - inwentaryzację zieleni, - projekt wielobranżowy – budowlany, sanitarny, elektryczny oraz zieleni, - przedmiary robót, z uwzględnieniem prac demontażowych, rozbiórkowych oraz wszystkich niezbędnych czynności wynikających z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie, - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, b) specyfikację techniczną ogólną i szczegółową wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; c) kosztorysy inwestorskie, sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów z uwzględnieniem prac demontażowych i rozbiórkowych, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389); 2) robót budowlanych budowy boiska sportowego zgodnie z wykonanym opracowaniem zatwierdzonym przez Zamawiającego, 3) robót budowlanych częściowego remontu ogrodzenia na odcinku od pkt. A do pkt. B, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, wraz z doprojektowaniem i wykonaniem zasilania do sterowania bramy obejmujący m.in.: - roboty rozbiórkowe (demontaż istniejących: elementów konstrukcyjnych przęseł, cokołów, słupów); roboty rozbiórkowe (kostka brukowa, płyty chodnikowe, asfalt i nawierzchnia trawnikowa); roboty ziemne (wykopy); roboty izolacyjne; roboty murowe (podmurówka z cegły klinkierowej); wykonanie nowych przęseł metalowych i słupków; odtworzenie nawierzchni wzdłuż ogrodzenia (wykonanie podbudowy, częściowa wymiana płyt chodnikowych i kostki betonowej). Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 6 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 6 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno Użytkowym, projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z wykonaniem: a) 1 osoba do wykonywania robót ogólnobudowlanych (roboty ziemne i rozbiórkowe), b) 1 osoba do wykonywania robót ślusarskich (ogrodzenie), c) 1 osoba do wykonywania robót murarskich (ogrodzenie, podmurówka), d) 1 osoba do wykonywania robót brukarskich (kostka i płyty chodnikowe), e) 1 osoba do wykonywania robót elektrycznych (monitoring terenu i brama z napędem elektrycznym), f) 1 osoba do wykonywania robót sanitarnych (odwodnienie liniowe boiska). Szczegółowe wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w § 4 projektu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 / część 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45212221-1, 45230000-8, 45342000-6, 71240000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1212449,61
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. dot. CZĘŚCI 1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 dni od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2018r. w tym: - budowa boiska sportowego nastąpi do dnia 28 września 2018 r. - wykonanie całego przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30 listopada 2018r.

Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ 2 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt techniczny budowlany remontu placu zabaw z wymianą ogrodzenia zewnętrznego terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie - Projekt placu zabaw, wykonany dnia 12 sierpnia 2017 r. przez ASBUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Andrzej Starczyk, Bełchatów, oś Dolnośląskie 219/52. Autorami opracowania są: mgr inż. arch. Paweł Tropisz, mgr inż. Andrzej Starczyk. 2) Projekt techniczny budowlany remontu placu zabaw z wymianą ogrodzenia zewnętrznego terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie - Projekt placu zabaw – Zazielenienie terenu, wykonany dnia 12 sierpnia 2017 r. przez ASBUD Przedsiębiorstwo budowlano-projektowe Andrzej Starczyk, Bełchatów, oś Dolnośląskie 219/52. Autorami opracowania są: mgr inż. arch. Paweł Tropisz, mgr inż. Andrzej Starczyk. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych remontu placu zabaw z wymianą ogrodzenia zewnętrznego terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie - wykonaną dnia 12 sierpnia 2017 r. przez ASBUD Przedsiębiorstwo budowlano-projektowe Andrzej Starczyk, Bełchatów, oś Dolnośląskie 219/52. Autorami opracowania są mgr inż. arch. Paweł Tropisz, mgr inż. Andrzej Starczyk. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny oferty. 1. Przedmiar robót dla remontu placu zabaw z wymianą ogrodzenia zewnętrznego terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie - Projekt placu zabaw wykonany dnia 12 sierpnia 2017 r. przez ASBUD Przedsiębiorstwo budowlano-projektowe Andrzej Starczyk, Bełchatów, oś Dolnośląskie 219/52, sporządził kalkulacje mgr inż. Andrzej Starczyk. 2. Przedmiar robót dla remontu placu zabaw z wymianą ogrodzenia zewnętrznego terenu Przedszkola nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie – Zazielenienie terenu, wykonany dnia 12 sierpnia 2017 r. przez ASBUD Przedsiębiorstwo budowlano-projektowe Andrzej Starczyk, Bełchatów, oś Dolnośląskie 219/52, sporządził kalkulacje mgr inż. Andrzej Starczyk. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 5 / część 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: - roboty przygotowawcze, demontażowe, rozbiórkowe i zabezpieczające, - przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, - wykonanie podbudowy i nawierzchni bezpiecznej z płyt poliuretanowo - gumowych typu puzzle ok. 600 m2, - montaż obrzeży gumowych, - wykonanie ciągów pieszych z kostki kamiennej, - montaż urządzeń zabawowych i wyposażenie w elementy drobnej architektury, - wykonanie trawników siewem wraz z pielęgnacją ok. 500 m2, - wykonanie nawierzchni trawiastej z rolki wraz z pielęgnacją ok. 200 m2, - wykonanie nasadzeń zieleni (drzewa, krzewy, rośliny). Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 4 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z wykonaniem: a) 4 osoby do wykonywania robót ogólnobudowlanych (m.in. wykonanie nawierzchni bezpiecznych i z kostki kamiennej, wykonanie trawników). Szczegółowe wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w § 4 projektu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 / część 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233200-1, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 569933,13
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. dot. CZĘŚCI 2 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie. Wymagany termin wykonania zamówienia: 5 dni od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 29 czerwca 2018 r., do dnia 29 sierpnia 2018r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.22.21-1
45.23.00.00-8
45.34.20.00-6
71.24.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)1782382,74 PLN

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1CZĘŚĆ 1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.0,0030.11.2018 r.
2CZĘŚĆ 2 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie.0,0029.08.2018 r.
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: dot. CZĘŚCI 1 - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu lub remoncie boiska sportowego. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 500.000,00 zł (brutto). dot. CZĘŚCI 2 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia, obejmującego wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu lub remoncie placu zabaw. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 350.000,00 zł (brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3 SIWZ/Części III.1.3) ogłoszenia - odpowiednio dla danej części, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ( bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia mogą łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego. 4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 5 SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi, zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126) złożyć w odniesieniu do tych podmiotów następujące dokumenty, które potwierdzą, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zwarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; f) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli Wykonawca / podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca / podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie, w którym, określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy / podmiotu na którego zasoby powołuje się Wykonawca, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin wystawienia dokumentu jak wyżej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy CZĘŚCI 1. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej 14 w Warszawie wraz z remontem ogrodzenia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 10) zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni wskazaną w opinii ornitologicznej lub zmniejszenia wartości zamówienia i ograniczenia jego zakresu w następstwie zaleceń wynikających z opinii ornitologicznej, 11) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych występujących w godzinach 06:00 – 22:00, polegających na ciągłych opadach atmosferycznych deszczu lub śniegu, co najmniej przez cztery godziny dziennie lub wiatru wiejącego nieprzerwanie, co najmniej przez cztery godziny dziennie o sile powyżej 70 km/h o liczbę dni, w których wymienione zjawiska atmosferyczne wystąpiły, 12) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dotyczy CZĘŚCI 2. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 2 przy ul. Orlej 11 w Warszawie. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 10) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 10:30, 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Sala Rady (Ip.)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |