m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 14:06:13
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Elżbieta Jakubowska
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 78
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZofia Szczekala
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 89 46
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja projektu „To jest miejsce dla Ciebie! – ogólnodostępna siłownia plenerowa” Szkoła Podstawowa nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj“.
Opis zamówienia
Realizacja projektu „To jest miejsce dla Ciebie! – ogólnodostępna siłownia plenerowa” Szkoła Podstawowa nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj“.
W ramach zadania przewidziano zamontowanie urządzeń siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 położonym przy ul. Przasnyskiej 18A oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót wg sporządzonej dokumentacji projektowej. Siłownia plenerowa będzie wyposażona w urządzenia certyfikowane w ilości 8 szt. Pod urządzeniami w tzw. strefie bezpiecznej należy wykonać nawierzchnię bezpieczną - drobny żwir. Ze względu na to, że korzenie drzew znajdują się bardzo płytko należy dokonać ich zabezpieczenia tak aby użytkownicy się o nie nie potykali. Przewidziano również rekultywację istniejących i założenie nowych trawników. Dla realizacji zadania konieczne będą prace obejmujące m.in.: • zabezpieczenie korzeni i ewentualnie cięcia sanitarne drzew, • wyrównanie terenu, • wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia siłowni, • dostawę i instalację 8 urządzeń siłowni, • urządzenie terenów zielonych.
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 59 349,59 zł netto.
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o łącznej wartości 9 032,52 zł netto stanowiącej 15,22 % zamówienia podstawowego. W ramach zamówienia planuje się realizację tych samych robót, które przewidziane są w zakresie podstawowym. Zakres obejmuje montaż 2-ch urządzeń siłowni, tj.wyciskanie siedząc i orbitrek eliptyczny załączony do postępowania.
Zamawiający: a) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników wykonujących czynności na terenie budowy w zakresie robót budowlanych polegających na: wykonaniu prac montażowych i zieleniarskich, b) wymaga w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy, c) zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy na realizację. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, d) wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie, e) Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi powyżej. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-08-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU:
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
II WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, wzory oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę, np. karty techniczne proponowanych urządzeń siłowni plenerowej, wydane przez producentów, zawierające szczegółową charakterystykę i parametry techniczne oferowanych urządzeń siłowni
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-05-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-05-29 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-05-29, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pok. 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |