m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 14:50:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Zbigniew Dymowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 44 38 407
- emailzdymowski@bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychUrszula Kamionowska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal240a
- telefon(0-22)5103357
- emailUkamionowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Transport i opieka nad 80 dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2018/2019 tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.
Opis zamówienia
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest transport i opieka nad 80 uczniami niepełnosprawnymi (w tym dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi), zamieszkałymi na terenie Dzielnicy Białołęka w czasie przewozu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych lub innych placówek wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe na trasie dom-szkoła-dom w okresie całego roku szkolnego 2018/2019 tj. od 1.9.2018 r. do 31.8.2019 r.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 244 538.37 PLN
II.2.4)Opis zamówienia:
Do zadań wykonawcy w szczególności należeć będzie:
Zapewnienie transportu 80 uczniom niepełnosprawnym przystosowanymi do tego celu samochodami wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający,
1. zapewnienie transportu dzieci na wózkach inwalidzkich,
2. zagwarantowanie bezpieczeństwa przewożonym dzieciom niepełnosprawnym, a także ich mienia podczas przewozu,
3. zagwarantowanie opieki w czasie przewozu; pomoc przy wsiadaniu, rozłożenie /złożenie wózków, doprowadzenie dziecka do budynku oświatowego, w razie potrzeby przeniesienie dziecka z wózka inwalidzkiego do samochodu, pilnowanie zabezpieczenia dzieci pasami lub przewożenia w fotelikach (dostarczonych przez rodziców lub opiekunów prawnych),
4. zobowiązanie się do:
a) stosowania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.8.1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13.5.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 405)
b) przestrzegania zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Ustaw;
c) wykorzystania danych wyłącznie w celu świadczenia usługi transportowej w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką na trasie z domu do szkoły i z powrotem.
5. realizowanie usług transportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
a) w zgodzie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.),
b) ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.),
c) ustawą z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983)
6. ustalenie optymalnego rozkładu jazdy dla poszczególnych uczniów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, a także konieczność dowiezienia go do szkoły na czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i zabranie do domu po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
7. Szczegółowy zakres usługi oraz warunki jej realizacji zawiera wzór umowy wraz z załącznikami nr 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3 i 4 - załącznik nr 8 do SIWZ.
2.2. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązania umowy wybrany Wykonawca posiadał opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej 600 000,00 PLN oraz polisę ubezpieczenia w zakresie następstw wypadków (NW).
Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
2.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca (jeżeli wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy), zatrudnił na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy minimum 1/2 etatu co najmniej 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych tj.:
— przynajmniej 1 osoba - do kierowania pojazdem (kierowcy),
— przynajmniej 1 osoba - do sprawowania opieki nad uczniami podczas przejazdu (opiekun).
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
2.4. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do wykonywania przedmiotu zamówienia posiadały ważne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
II.2.14)Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejski.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
Główny przedmiot (CPV)60.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.13.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-09-01, data zakończenia: 2019-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
3.2.1. Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a) Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) w zakresie zarobkowego przewozu, obejmującą obszar prowadzenia przewozu ważną, co najmniej do 31.8.2019 r.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarcze związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie gwarancyjnej 600 000,00 PLN. W przypadku ubezpieczenia nieobejmującego całego okresu realizacji zamówienia Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie, że zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia w zakresie jw. na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.2.1. Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
a) Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) w zakresie zarobkowego przewozu, obejmującą obszar prowadzenia przewozu ważną, co najmniej do 31.8.2019 r.
3.2.2. Warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej i zawodowej:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych), w sposób ciągły tzn. nieprzerwanie przez okres min. 10 miesięcy 2 (dwie) usługi realizowane na podstawie ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) polegające na przewozie osób niepełnosprawnych o wartości min. 600 000,00 PLN brutto każda,
b) Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować liczbą kierowców nie mniejszą niż liczba pojazdów (14 kierowców) posiadających uprawnienia zawodowe wynikające z ustawy z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.) wyposażonych/dysponujących telefonem komórkowym, posiadających min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych,
Zamawiający informuje, że w związku ustawą z dnia 13.5.2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 405), Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia ciążących na nim, jako na pracodawcy, obowiązków w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, w tym w szczególności, obowiązku, o którym mowa w art. 21 przedmiotowej ustawy.
c) Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować osobami (minimum 14 osób) do opieki nad dziećmi, posiadającymi udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej i co najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, niefigurujących w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz załączy dowody (np. referencje, oświadczenia, świadectwa) potwierdzające, że osoby przeznaczone do realizacji zadania posiadają wymagane doświadczenie. Osoby te będą dysponować telefonem komórkowym.
d) w zakresie zdolności technicznej, dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia - potencjałem technicznym tj. pojazdami dopuszczonymi do ruchu, odpowiednio oznakowanymi oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W celu zapewnienia jakości wykonywania usługi Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować wyprodukowanymi nie wcześniej niż w styczniu 2009 r. sprawnymi technicznie 14 oznakowanymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej 6 oznakowanymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojazdy, którymi będą wykonywane usługi przewozowe muszą być specjalnie oznakowane, muszą posiadać aktualne badania techniczne, aktualną polisę ubezpieczeniową OC i NW. Siedzenia muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, posiadać wysokie oparcia dla pasażerów lub oparcia z zagłówkami. Pojazdy powinny umożliwić opiekunowi dotarcie do każdego dziecka oraz posiadać niezależne ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 8 do SIWZ).
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach, zgodnie z pkt 4 SIWZ.
2. Oświadczenie złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Inne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Formularz oferty na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności:
— wskazał cenę, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ,
— wskazał czas reakcji w pełnych minutach (w przedziale od 15 minut (czas reakcji minimalny) do 30 minut (czas reakcji maksymalny),
— wskazał liczbę opiekunów ze wskazaniem doświadczenia jakie posiadają poszczególni opiekunowie w przedziale od 6 miesięcy (minimalne wymagane doświadczenie) do 20 miesięcy doświadczenia i więcej (porządane doświadczenie),
— złożył oświadczenie o zatrudnieniu.
b) Kserokopia wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).
c) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.6. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
d) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.
4. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6, możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. zgodnie z pkt 1.5 SIWZ.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji 20 %
Doświadczenie opiekuna 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-22 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-22, 10:30, Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197, wejście C, II piętro, pok. 232
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |