m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-14 , 14:54:44
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresJagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-67-41
- faks(0-22) 818-67-41
- e-mailzamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowyhttp://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Artur Zakrzewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 205-41-66
- emailzamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJarosław Gałkowski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal19
- telefon(0-22) 2054148
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal107
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi-Kwartał Inżynierska- ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.52.2018
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na parterze przy ul. Środkowej 12 w Warszawie. Budynek przy ul. Środkowej 12 w Warszawie został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m. st. Warszawy.
Szczegółowy zakres robót, zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji został określony w siwz oraz w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj.
a) Przedmiarach robót: w podziale na branże:
- Przedmiar branża: budowlana
- Przedmiary branża sanitarna: instalacje wod-kan.; instalacja co; wymiana przyłącza wodociągowego;
- Przedmiary branża elektryczna: instalacje elektryczne i instalacje teletechniczne.
zwanych łącznie Przedmiarami – Załącznik Nr 4 do siwz.
b) Projekcie umowy – załącznik Nr 5 do siwz.
c) Dokumentacji Projektowej składającej się z:
- Projektu budowlanego wielobranżowego wraz z Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
- Projektu Wykonawczego, w tym:
 Tom I - Architektura i Konstrukcja – Projekt architektoniczno-konstrukcyjny przebudowy budynku(Dział I) oraz Projekt podbicia fundamentów (Dział II);
 Tom II – Instalacje elektryczne i Teletechniczne - Instalacje elektryczne (Dział I); Instalacje teletechniczne (Dział II); Projekt węzła cieplnego - instalacje elektryczne (Dział III).
 Tom III – Instalacje sanitarne – Projekt instalacji wod-kan i c.c.w. (Dział I); Projekt instalacji c.o. (Dział II) oraz Projekt przyłącza wodociągowego. (Dział III).

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót („STWiORB”) dla branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Zwanych dalej łącznie Dokumentacją Projektową – Załącznik Nr 6 do siwz.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.45.00.00-6
45.11.13.00-1
45.26.10.00-7
45.22.35.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium65000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 zł. (słownie: osiemset tysięcy złotych);
2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych) oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynków w tym co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zbiorowego zamieszkania o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 i o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. ( słownie: trzy miliony złotych) brutto każda.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) budynków w tym co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zbiorowego zamieszkania o kubaturze nie mniejszej niż 6 000 m3 i o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych) brutto każda.

2) Dysponuje do kierowania budową - kierownikiem budowy - osobą posiadającą:
a) wykształcenie techniczne potwierdzone tytułem inżyniera,
b) uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725)
d) co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inżyniera budowy – w zakresie budowy, przebudowy lub remontu;
e) doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inżyniera budowy przy remoncie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zbiorowego zamieszkania, o kubaturze co najmniej 6 000 m3 i o wartości robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych) brutto.

3) Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej - osobą posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725);
c) co najmniej 3 – letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

4) Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej - osobą posiadającą:
a) uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
b) aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725);
c) co najmniej 3 – letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

5) dysponuje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia – wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - robót wskazanych w Przedmiarach oraz Dokumentacji Projektowej - w liczbie co najmniej 10 osób - wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze pełnego czasu pracy – pełnego etatu, przez cały okres realizacji umowy o zamówienie publiczne), posiadających kwalifikacje we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego.

Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - DOŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY – PUNKTOWANE W RAMACH KRYTERIUM OCENY OFERT - wzór stanowi Załącznik Nr 1 do oferty i stanowi integralną część oferty. Niniejszy dokument ma umożliwić dokonanie oceny w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - kierownika budowy”, opisanym szczegółowo w Rozdziale XIII siwz.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - kierownika budowy5 %
Okres gwarancji 35 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-05
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ---
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-05 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-05, 11:10, ZGN ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, pok. 1 parter
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |