m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-15 , 16:09:09
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Mścichowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-07
- emailemscichowska@um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby biur Urzędu m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy. Szczegółowy opis oraz szacunkowe ilości asortymentu określa wykaz ilościowo-asortymentowy (Formularz cenowy) - załącznik nr 6 do ogłoszenia dostępny na stronie http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/zalaczniki6022.zip
1. Wybrane artykuły biurowe w celu poprawnej identyfikacji powinny zawierać trwale umiejscowione (przez producenta) co najmniej następujące oznaczenia: - znak, symbol producenta (wypukły, wklęsły lub naniesiony) lub - znak marki (wypukły, wklęsły lub naniesiony) lub - znak, symbol producenta oraz nr katalogowy producenta (wypukłe, wklęsłe lub naniesione) lub - znak marki oraz nr katalogowy producenta (wypukłe, wklęsłe lub naniesione), dotyczy to niżej wymienionych pozycji Formularza Cenowego: 1-2, 10-12, 19, 22-26, 29-30, 40-60, 74-76, 113-115, 118-124, 130-133, 139-140, 142-143, 145-147, 152, 192, 211-215, 242-243, 250-257.
2. W pozycjach: 22, 31, 42-60, 118-124, 142-143, 250-257. Formularza cenowego Zamawiający dopuszcza artykuły posiadające oznaczenia identyfikujące na opakowaniach.
3. W pozycji 60 Formularza cenowego (gumka biurowa, do usuwania grafitów różnych twardości z papieru oraz folii kreślarskiej, nie niszczy ścieranej powierzchni, posiada kartonową osłonkę ochronną, o wymiarach min 40 x 15 x 10 mm) Zamawiający dopuszcza artykuł posiadający oznaczenie identyfikujące na kartonowej osłonce ochronnej znajdującej się na gumce.
4. W pozycjach 74-76 Formularza cenowego (karteczki samoprzylepne) Zamawiający dopuszcza artykuły posiadające oznaczenie identyfikujące trwale naniesione na każdej karteczce bloczku lub na ostatniej karteczce bloczku.
5. W pozycjach 22, 113-115 Formularza cenowego (długopis na sprężynce, korektory) Zamawiający dopuszcza oznaczenia identyfikujące w postaci etykiety przyklejonej przez producenta na produkcie.
6. Pozycja 176 Formularza cenowego (segregator do akt prawnych, format A-4, wykonany z utwardzonego kartonu, kolor niebieski, trzy sztuki wewnętrznych listew, każda dziurkowana po dwa oczka) z uwagi na swoją specyfikę oraz parametry artykułu, wymaga ze strony Wykonawcy zapoznania się ze wzorem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Senatorskiej 36 w Warszawie. Z powyższym artykułem można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu 22 44 33 043.
7. Pozycje 91, 95, 97, 99, 101, 103 Formularza cenowego (koperty) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego będą oznaczone logo Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. W załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia znajdują się projekty kopert wraz z logo i grafiką Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. W przypadku kopert o formacie C4 oraz C5 nadruk musi znajdować się z przodu koperty, na dole – zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego. W przypadku kopert o formacie C4 - w pionie (do maszynowego kopertowania z okienkiem w prawym górnym rogu o wymiarach 45x90, klejone do zewnątrz) nadruk musi zostać naniesiony – zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego. W przypadku kopert o formacie DL nadruk musi zostać naniesiony – zgodnie z projektem - z przodu koperty, na dole. Wszystkie nadruki na kopertach muszą być wykonane w kolorze czarnym. Wymienione powyżej koperty (Pozycje 91, 95, 97, 99, 101, 103) powinny zawierać w lewym dolnym rogu nadruk Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 według wzoru określonego w załączniku nr 1, 2. Logo Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 powinno mieć 23 mm szerokości i 12 mm wysokości. Nadruk nadawcy i informacja o opłacie pocztowej powinny mieć 30 mm szerokości i 15 mm wysokości. Zgodnie z wymogami określonymi przez operatora pocztowego od krawędzi bocznych oraz górnej należy zastosować 5 mm margines (wolna strefa). Od dolnej krawędzi należy zastosować 15 mm margines (tzw. strefa kodowa – obszar zarezerwowany dla operatora pocztowego).
8. Pozycja 93 Formularza cenowego (koperty C5/6 do maszynowego kopertowania z okienkiem w prawym dolnym rogu o wymiarach 45x90), zgodnie z dyspozycją Zamawiającego będzie oznaczona logo Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Wszystkie nadruki na kopertach muszą być wykonane w kolorze czarnym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. kopert zgodnie z dyspozycją Zamawiającego według opisu zamówienia częściowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany projektów nadruków kopert, o których mowa powyżej. W takim przypadku nadruk zostanie naniesiony przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją Zamawiającego.
10. Zamawiający w okresie trwania umowy, zobowiązuje się złożyć u Wykonawcy zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 5 wzoru umowy, o łącznej wartości nie mniejszej niż 80% wynagrodzenia.

Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
2. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z Załącznikami można pobrać ze strony http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/pliki/zalaczniki6022.zip
3. Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; w przypadku składania w formie pisemnej - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku składania w formie elektronicznej - za podpisanie uznaje się opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym należącym do osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii; d) pozostałe oświadczenia i muszą być sporządzone w języku polskim; e) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów Zamawiającego; f) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
4. Numer referencyjny: ZP/EM/271/II64/18
5. Zamawiający nie przewiduje Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.19.20.00-1
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-06-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień4000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. Cena wywoławcza (maksymalna): 824 100,00 zł. brutto. 2. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. 3. Minimalna wysokość postąpienia: 4 000,00 zł. 4. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja jednoetapowa Czas trwania: 15 min
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 824100,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. 4. Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej. Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m.st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
5. Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nie
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA NR BA/B/X/2/2/2/………/18-19/…………………… o zamówienie opłacane ze środków m.st. Warszawy zawarta w dniu ............................................................ w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym“, z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, reprezentowanym przez …………………………, działającym na podstawie pełnomocnictwa nr ………………..…, z dnia …………………, udzielonego przez ………………………………, a ………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, z siedzibą ……..………………, ul. ……………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ................ Wydział …… Gospodarczy, pod numerem KRS ……………….………, REGON: ……..………..………, NIP: …...……………, reprezentowaną przez ……………………………………………………… / ……………………………………, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, prowadzącym/ą działalność gospodarczą w ……………, pod nazwą …………………………… wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym/ą NIP: ……………………, REGON: …………………. *, / ……………………………………………………………………, zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą zagranicznym”, z siedzibą w ………………………… reprezentowanym/ą przez ………………………………………………..* * (należy wybrać właściwą opcję) W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr …………………… prowadzonego w trybie …………………, na podstawie art. ...…………….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę do siedzib Zamawiającego materiałów biurowych, zgodnie z asortymentem i cenami jednostkowymi określonymi w „Formularzu cenowym”, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. § 2 Termin realizacji przedmiotu umowy Przedmiot umowy będzie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 28 czerwca 2019 r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust.1 umowy, w przypadku gdy kwota ta ulegnie wyczerpaniu przed dniem 28 czerwca 2019 r. § 3 Wynagrodzenie i płatności 1. Strony ustalają, iż łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty brutto ………………… PLN (słownie: …… PLN …/100) 2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1, wynikać będzie z liczby faktycznie dostarczonych, przez Wykonawcę, materiałów biurowych przemnożonej przez ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym, o którym mowa w § 1. 3. Ceny jednostkowe, wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy, zawierają w sobie koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. Ceny jednostkowe przez cały okres obowiązywania umowy, nie ulegną podwyższeniu. 4. Zamawiający w okresie trwania umowy, zobowiązuje się złożyć u Wykonawcy zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 5, o łącznej wartości nie mniejszej niż 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1. 5. Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, będzie następować na podstawie faktur częściowych wystawionych po wcześniejszym dostarczeniu części przedmiotu umowy, potwierdzonym przez osobę upoważnioną do realizacji umowy ze strony Zamawiającego. 6. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP 525–22–48–481. 7. Faktury, o których mowa w ust. 5, będą realizowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w Biurze Administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, po ich uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym. 8. Prawidłowo wystawione faktury, o których mowa w ust. 5, powinny zawierać numer umowy, na podstawie której są wystawione. 9. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 7, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa. 10. Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. lub jeżeli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wyłoniony wykonawca zagraniczny nie posiadający siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej § 3 otrzyma brzmienie: § 3 Wynagrodzenie i płatności 1. Strony ustalają, iż łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty ………………… PLN (słownie: …… PLN …/100). 2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia, wskazanego w ust. 1, wynikać będzie z liczby faktycznie dostarczonych, przez Wykonawcę, materiałów biurowych przemnożonej przez ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym, o którym mowa w § 1. 3. Ceny jednostkowe, wymienione w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy, zawierają w sobie koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy. Ceny jednostkowe przez cały okres obowiązywania umowy, nie ulegną podwyższeniu. 4. Zamawiający w okresie trwania umowy, zobowiązuje się złożyć u Wykonawcy zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 5, o łącznej wartości nie mniejszej niż 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1. 5. Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu, o którym mowa w § 1, umowy będzie następować na podstawie faktur częściowych wystawionych po wcześniejszym dostarczeniu części przedmiotu umowy, potwierdzonym przez osobę upoważnioną do realizacji umowy ze strony Zamawiającego. 6. Wykonawca będzie wystawiał faktury na: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00 950 Warszawa, NIP 525–22–48–481. 7. Faktury, o których mowa w ust. 5, będą realizowane w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w Biurze Administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, po ich uprzednim sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym. 8. Prawidłowo wystawione faktury, o których mowa w ust. 5, powinny zawierać numer umowy, na podstawie której są wystawione. 9. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 7, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Biura Administracyjnego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa. 10. Za dzień dokonania płatności strony będą uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 11. Wykonawca oświadcza, że nie posiada siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz nie jest zarejestrowany jako podatnik w Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z tym obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług spoczywa na Zamawiającym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). W związku z powyższym Wykonawca wystawi fakturę bez kwoty podatku od towarów i usług a podatek rozliczy Zamawiający. 12. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy po potrąceniu świadczeń publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza kwoty stanowiącej zryczałtowany podatek dochodowy, który Zamawiający jest zobowiązany zapłacić jako płatnik w dniu dokonania zapłaty na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby/miejsca zamieszkania podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), aktualnym w okresie wykonywania umowy, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej kraju rezydencji podatkowej Wykonawcy, złożonym Zamawiającemu wraz z fakturą. Certyfikat powinien zostać dostarczony w oryginale, ewentualnie może to być potwierdzona notarialnie kopia. W przypadku: 1) niedostarczenia certyfikatu rezydencji w ustalonym terminie; 2) wygaśnięcia ważności certyfikatu w trakcie trwania umowy; 3) upływu 12 miesięcy od daty wydania certyfikatu nie zawierającego okresu ważności; 4) zmiany miejsca siedziby Wykonawcy dla celów podatkowych; - i niedostarczenia nowego aktualnego certyfikatu rezydencji wraz z fakturą, której dotyczy, kwota należnego podatku zostanie potrącona z wynagrodzenia. § 4 Realizacja przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób fachowy, sprawny i rzetelny. 2. Wykonawca gwarantuje zachowanie parametrów przedmiotu umowy zgodnych z parametrami określonymi w załączniku do niniejszej umowy. 3. Zamawiający w toku realizacji umowy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamawianego asortymentu oraz zmiany ilości poszczególnych asortymentów na inne wymienione w załączniku do umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych w nim określonych. 4. Miejscem dostawy materiałów biurowych są każdorazowo wskazane przez Zamawiającego siedziby Urzędu m.st. Warszawy (dwa budynki) zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy. 5. Przedmiot umowy będzie realizowany w oparciu o zamówienia częściowe, które będą składane w formie e-maila na adres …………………………., zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, nie częściej niż raz w tygodniu. 6. W zamówieniu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający określi rodzaj i liczbę zamawianych materiałów oraz miejsce lub miejsca ich dostarczenia. 7. Termin realizacji zamówienia częściowego wynosi do 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego, zgodnie z ust. 5, przy czym za dni robocze uważa się na potrzeby niniejszej umowy dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 8. Osoba upoważniona do realizacji umowy ze strony Zamawiającego dokona odbioru ilościowego oraz oględzin dostarczonych materiałów biurowych, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację w terminie do 3 dni roboczych od ich stwierdzenia. 9. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli pisemnej odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 11. Odmowa uwzględnienia reklamacji wymaga uzasadnienia, pod rygorem skutków przewidzianych w § 7 ust. 2 pkt 2. 10. Po bezskutecznym upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji, reklamację uważa się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Zamawiającego. 11. W przypadku reklamacji dotyczącej braków asortymentowych, Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania uzupełni brakujące materiały biurowe, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 9 zdanie drugie. § 5 Współpraca 1. Strony ustalają, że odpowiedzialnymi za realizację umowy są ze strony: 1) Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………. 2) Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………... 2. Zmiana osoby do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej strony w trybie zawiadomienia pisemnego i nie stanowi zmiany umowy. 3. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 1) Zamawiający: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa; 2) Wykonawca: ………………………………………………………………………………………….. 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o wszelkich zmianach adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne. § 6 Gwarancja i rękojmia 1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. 2. Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu umowy dostarczy gwarancję dotyczącą przedmiotu umowy oraz warunki gwarancji. 3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru dostarczonego przedmiotu umowy. 4. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) otrzymanego przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, postawi go do dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, powiadamiając niezwłocznie (pisemnie lub faxem) o stwierdzonych brakach lub wadach. 5. Wymiana przedmiotu zamówienia na wolny od wad nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia w formie e-maila przez Zamawiającego faktu wykrycia wady, o którym mowa w ust 4. 6. Gwarancja nie ogranicza uprawnień z tytułu rękojmi, przeciwne zastrzeżenie w gwarancji jest nieważne. § 7 Kary umowne i rozwiązanie umowy 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1; 2) nienależytego wykonania umowy – w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1; 3) nieterminowej realizacji zamówienia częściowego przez Wykonawcę, w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii materiałów biurowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; lub jeżeli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wyłoniony wykonawca zagraniczny nie posiadający siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pkt 3 otrzyma brzmienie: nieterminowej realizacji zamówienia częściowego przez Wykonawcę, w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 7 – w wysokości 1 % wartości zamówionej partii materiałów biurowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 4) przekroczenia któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 4 ust. 9 i 11 oraz § 6 ust. 5 - w wysokości 1 % wartości brutto zamówionej partii materiałów biurowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; lub jeżeli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wyłoniony wykonawca zagraniczny nie posiadający siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pkt 4 otrzyma brzmienie: przekroczenia któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 4 ust. 9 i 11 oraz § 6 ust. 5 - w wysokości 1 % wartości zamówionej partii materiałów biurowych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub przerwał jej realizację i nie wznowił przez okres dłuższy niż 7 dni; 2) Wykonawca wykonuje swoje zobowiązania w sposób niezgodny z treścią umowy, w szczególności w sposób bezzasadny nie uwzględnia reklamacji Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 9. 3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają łączeniu. 4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę, określając jednocześnie termin uiszczenia kar oraz podając formę uregulowania należności. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 7. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 6. 8. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. Zamawiający może, w razie wystąpienia zwłoki w wykonywaniu umowy, wyznaczyć dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania. § 8 Klauzule waloryzacyjne 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów (kwota netto wynagrodzenia nie ulegnie zmianie). Nie dotyczy to Wykonawcy zagranicznego nie posiadającego siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (minimalnej stawki godzinowej) lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi stanowiące przedmiot umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, od kwoty wzrostu lub obniżenia minimalnego wynagrodzenia lub stawki. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi stanowiące przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką należne Wykonawcy wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi stanowiące przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi stanowiące przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3,  wraz z potwierdzającymi zawarte w zestawieniach wyliczenia dokumentami źródłowymi takimi jak dokumenty księgowe i kadrowe (np. umowy o pracę). 9. Informacje zawarte we wnioskach o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz informacje, o których mowa w ust. 7 przekazywane będą z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 7-9 oraz 11 stosuje się odpowiednio. 13. Zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 1, nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. § 9 Postanowienia końcowe 1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 2. Zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 3. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. § 10 Załącznik Integralną część umowy stanowi załącznik - „Formularz cenowy” z dnia ………………………. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie spełnienia warunku wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 2 dostawy, każda na kwotę minimum 400 000,00 zł. brutto. W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania wniosków, zostały one zrealizowane na kwotę co najmniej 400 000,00 zł brutto każde.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:-

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
UWAGA: Dokumenty określone w pkt III.3 - III.7, Wykonawca składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji.

Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do ogłoszenia;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku;
2. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;
3.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: -zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; -zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
4.Zwycięzca licytacji elektronicznej zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić wypełniony Formularz Cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ogłoszenia), uwzględniający wynik licytacji. Poszczególne ceny jednostkowe muszą uwzględniać ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić w trakcie realizacji zamówienia, zmian kursów walut, ceł itp. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała licytację elektroniczną.
5. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta. By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: • zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, • zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, • podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-05-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-06-04 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-06-04 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Jeśli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta, lub w ciągu 3 min liczonych od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę - jednak nie wcześniej niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji. UWAGA. Jeżeli dla danej licytacji Zamawiający przewidział zastosowanie mechanizmu dogrywek, to złożenie oferty skutkujące uruchomieniem dogrywki spowoduje przedłużenie czasu pozostałego do zakończenia licytacji o założony czas trwania dogrywki powiększony o sekundy brakujące do pełnej minuty, w której padła oferta uruchamiająca dogrywkę.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |