m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-15 , 12:51:01
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Serafin - Chwała
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22)4435684
- emailachwala@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJoanna Kołodyńska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 862 29 92
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 1)Lokalizacja sprzątanych obiektów Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: a)al. „Solidarności” 90, b) ul. Syreny 18, c)ul. Żelazna 99. Wykonawcy przed złożeniem wniosku powinni przeprowadzić wizję lokalną w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i zapoznać się z przedmiotem zamówienia. 2) Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji zamówienia zawiera Formularz cenowy, wzór umowy wraz z załącznikami, tj. Załącznikiem Nr 2 do wzoru umowy „Opis przedmiotu zamówienia” oraz Załącznikiem nr 3 - "Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika nr 2 do umowy". Dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wola.waw.pl i stanowią załącznik do ogłoszenia. 2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące prace porządkowe w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, podczas realizacji niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 108 ze zm.). Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia, w tym sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy. 3. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 5 ust. 1 wzoru umowy.
4. ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. - w zakresie formalno-prawnym: Anna Serafin - Chwała - tel. 22 44-35-684. Alina Czajkowska - tel. 22 44-35-683, - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Joanna Kołodyńska – tel. 22 44-35-692. 6. Zamawiający zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza - „Informacje dotyczące Wykonawcy wymagane do celów sprawozdawczych” który stanowi Załącznik nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) oświadczenie Wykonawcy dot. Podwykonawstwa, tj. Wykonawca wskaże Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też powierzy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy).
8. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć Wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r poz. 1481 ze zm) osobiście lub za pomocą posłańca. Adres: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa pok. 220 Zespół Zamówień Publicznych.
9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej, niż od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.03.2019 r.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień1000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w Ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej www.wola.waw.pl wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek wraz z załącznikami w Siedzibie Zamawiającego. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć do dnia 24.05.2018 r. do godz. 09:00. Złożenie Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy. Zamawiający, po weryfikacji złożonych Wniosków oraz oświadczeń i dokumentów, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców niepodlegającym wykluczeniu z postępowania. 2. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom, tj. Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu, zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we Wniosku. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. 3. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy - określony przez siebie.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 388903,31 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi brutto 388903,31 zł. 2. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Minimalne postąpienie wynosi 1.000,00 zł. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy wypełniony Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego). Ceny jednostkowe w formularzu cenowym mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto (suma iloczynów cen jednostkowych brutto oraz ilości) była co najwyżej równa cenie oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
1. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 2) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 3) posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 4) posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Umowa nr UD-XVII-WAG-B-X/2/2/2-………..-2018-……. (wzór) W dniu ……….2018 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, al. „Solidarności” 90, 01 – 003 Warszawa, posiadającym NIP 5252248481, REGON 015259640-00184, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 1. ………………………………………….. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działającą/-cego na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa nr ……………………..…. z dnia ..........................., 2. …………………………………………. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, działającego na podstawie udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa nr ……………………….. z dnia …………………, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zwanym/-ą dalej „Wykonawcą” w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w trybie licytacji elektronicznej, które to zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod nr ………/ZP/18 w dniu ……………, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze złożonym Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, prace porządkowe w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zwane dalej Przedmiotem Umowy. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Załącznik Nr 2 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. § 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na okres: od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej, niż od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. § 3 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający będzie na bieżąco zgłaszał wszelkie uwagi związane z jakością świadczonych usług. 2. O nienależytym wykonaniu usług Zamawiający będzie informował Wykonawcę telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie. 3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru usług po ich wykonaniu i zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy. § 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy i jej załącznikami oraz z należytą starannością, z uwzględnieniem zaleceń przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w § 10 ust. 3 umowy. 2. Wykonawca w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, do realizacji prac określonych w Części I Załącznika Nr 2 do umowy, zatrudniał będzie minimum 6 pracowników (1 pracownik – ul. Syreny 18, 2 pracowników – al. „Solidarności” 90, 3 pracowników – ul. Żelazna 99) świadczących dzienny serwis sprzątający od poniedziałku do piątku, opisany szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do umowy). 3. Wykonawca w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, do realizacji prac określonych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy, zatrudniał będzie minimum 1 pracownika – al. „Solidarności” 90, świadczącego prace porządkowe w zakresie terenu zewnętrznego od poniedziałku do piątku oraz w sobotę lub niedzielę oraz dni świąteczne, opisane szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do umowy). 4. Wykonawca, w przypadku usług, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy, na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług, nie później niż w ciągu 2 godzin od uzyskania ww. zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną lub pisemnie. 5. W przypadku usługi wykonywanej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, o której mowa w Części II Załącznika Nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia zaproponowanego terminu realizacji usług, bądź zaproponowania innego dogodnego terminu, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego. Korespondencja w tym zakresie odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej. 6. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę potwierdzającą jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż wartość maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem nowej polisy, z której będzie wynikać, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Kopia polisy ubezpieczenia będzie stanowiła Załącznik Nr 4 do umowy. 7. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, przedłożyć Zamawiającemu nazwy/imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach dotyczących danych Podwykonawców, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu umowy. § 5 KLAUZULA SPOŁECZNA 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), osoby realizujące Przedmiot Umowy i wykonujące czynności porządkowe, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, zatrudnione będą przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). 2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, oświadczenie wraz z listą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących Przedmiot Umowy i wykonujących czynności określone w § 4 ust. 2 i 3, które zawierać będzie co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Zamawiający może żądać, aby Wykonawca lub Podwykonawca przedłożył Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1, wykonujących czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić pocztą elektroniczną Zamawiającego o tym fakcie w ciągu 2 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie/rozwiązanie stosunku pracy oraz przedstawi nowe oświadczenie wraz z aktualną listą osób, o której mowa w ust. 2. W przypadku nagłej zmiany pracowników, Wykonawca lub Podwykonawca powiadomią telefonicznie Zamawiającego o tym fakcie oraz jednocześnie przedstawia nowe oświadczenie wraz z aktualną listą osób, o której mowa w ust. 2. 6. Do każdej faktury Wykonawca lub Podwykonawca dołączy oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. osób na podstawie umowy o pracę (w okresie realizacji umowy) Zamawiający ma prawo żądać (za każdą osobę) kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, określonego w ust. 1. Wykonawca lub Podwykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia. § 6 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty brutto: …………….. zł, (słownie złotych: ……………………… …………….…………………..… 00/100), w tym: 1) w 2018 roku nie przekroczy kwoty brutto: ……….…… zł, (słownie złotych: ……………………………………………………. 00/100), 2) w 2019 roku nie przekroczy kwoty brutto: ..………….. zł, (słownie złotych: …………………………………………………….. 00/100). 2. Wynagrodzenie, za wykonanie usług określonych w Części I, II i III Załącznika Nr 2 do umowy, będzie płatne w następujący sposób: 1) za usługi określone w Części I i III – miesięcznie, przy czym za pełny miesiąc kalendarzowy nie przekroczy kwoty brutto: …………….. zł (słownie złotych: ……………………………………..………………………….. 00/100), 2) za usługę określoną w Części II – każdorazowo po wykonaniu usługi. 3. W przypadku świadczenia usług określonych w Części I i III przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie miesięczne zostanie pomniejszone proporcjonalnie do liczby dni świadczenia usługi. 4. W przypadku usługi wskazanej w Części II, Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia jedynie za faktyczne wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace, zgodnie z cenami wskazanymi w formularzu cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy. 5. Wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy płatne będzie w terminie do 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej każdorazowo po zakończeniu miesiąca faktury VAT, której podstawą wystawienia będzie protokół potwierdzający wykonanie prac. Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. faktury do Zamawiającego w terminie 10 dni, licząc od dnia następującego po okresie rozliczeniowym, którego faktura dotyczy. 6. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wskazanej w Części II Załącznika Nr 2 do umowy płatne będzie po każdorazowym wykonaniu prac, w terminie do 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, której podstawą wystawienia będzie protokół potwierdzający wykonanie prac. Datą zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. faktury w terminie 10 dni, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego usługi, której faktura dotyczy, jako należycie wykonanej. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur na następujące dane: Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 5252248481, Odbiorca: Dzielnica Wola m.st. Warszawy, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. 8. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………….. 9. Faktury, o których mowa powyżej, należy przekazywać na adres: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. „Solidarności” 90, 01-003 Warszawa. 10. Zamówienie wynika z budżetu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2018 r.: Dział 750, Rozdział 75023, § 4300 i § 4530, zadanie B/X/2/2/2 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018 – 2045. § 7 KARY UMOWNE Strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych w określonych wysokościach, w następujących przypadkach i na określonych niżej zasadach: 1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 3) w przypadku nieprzystąpienia do wykonywania usługi w terminie, o którym mowa w § 2, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 3 dni Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z prawem do naliczenia kar z tego tytułu, 4) w przypadku nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie usług, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, z zastrzeżeniem pkt 9, 5) w przypadku trzykrotnego, zgłoszonego Wykonawcy telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pisemnie, faktu nienależytego wykonywania usług w ciągu jednego miesiąca, o których mowa w Części I i III Załącznika Nr 2 do umowy, lub niezrealizowania usługi, o której mowa w Części II Załącznika Nr 2 w terminie ustalonym zgodnie z § 4 ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, 6) łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 7) naliczenie Wykonawcy kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonej kary, 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia świadczenia usług, stanowiących Przedmiot Umowy oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych, 9) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku rozpatrzenia w ciągu 24 godzin reklamacji, dotyczącej zastrzeżeń w stosunku do jakości wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wykonania prac porządkowych na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 10) kary umowne podlegają kumulacji. § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku: 1) opóźnienia w przystąpieniu do wykonywania usługi w terminie, o którym mowa w § 2, dłuższego niż 3 dni, z uwzględnieniem postanowień § 7 pkt 3, 2) dwukrotnej zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 7 pkt 5, 3) niewykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 4 ust. 7 oraz § 5 ust. 2 i ust. 3, z uwzględnieniem § 7 pkt 1. 2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem okoliczności wymienionych w ust. 1, Zamawiający wyznacza termin odstąpienia od umowy umożliwiający zapewnienie ciągłości wykonywania Przedmiotu Umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy do czasu jej zakończenia, nie wyłącza to prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7. 3. W przypadku zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy przed upływem terminu o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego, w celu zapewnienia ciągłości wykonywania prac przez inne osoby. 4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i musi zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych usług. § 9 ZMIANA UMOWY 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony, z wyjątkiem zmian zapisów § 6 ust. 7-10, § 10 ust. 3 oraz zmiany adresów Zamawiającego i Wykonawcy, które wymagają jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołają skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie. 2. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni, o których mowa w Załączniku Nr 2 do umowy, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy. 2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji Urzędu m.st. Warszawy wprowadzoną zarządzeniem nr 483/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie m.st. Warszawy i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w tym dokumencie reguł. 3. Funkcje nadzoru w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie: Michał Kosznik – tel. (22) 443-58-97, adres e-mail: mkosznik@um.warszawa.pl, Joanna Kołodyńska – tel. (22) 443-56-92, adres email: jkolodynska@um.warszawa.pl, Małgorzata Nowicka – tel. (22) 443-56-90, adres e-mail: ag.wola@um.warszawa.pl, a w imieniu Wykonawcy: …………………... – tel. ………………………, adres e-mail: …………………………….….….. . 4. Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 5. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych. 6. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strony będą dążyć do rozwiązania go w drodze postępowania ugodowego bez odwoływania się do pomocy osób trzecich. 7. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 6, Strony mogą wystąpić na drogę sądową. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 8. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki. 9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy Wykonawcy Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 – Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem będącym przedmiotem prac ujętych w Części III Załącznika Nr 2 do umowy Załącznik Nr 4 – Kopia polisy ubezpieczenia ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Do Wniosku należy dołączyć oświadczenia o których mowa w części III.3) niniejszego ogłoszenia, tj: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.2) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku. 2) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do Wniosku dokumentów. 3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzały, iż Wniosek została podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Informacje dla Wykonawców składających Wniosek wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna). 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek, a oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1) niniejszego ogłoszenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Wykonawcy składają Wnioski zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia. 6. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek na całość zamówienia. 7. Wniosek musi być sporządzony: w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów. 8. W terminie określonym w Ogłoszeniu Wykonawca składa Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt 2 z zastrzeżeniem iż: Oświadczenie, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) należy złożyć w oryginale. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 9. Wniosek oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje Wykonawca albo uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. 10. Oświadczenia i dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w w/w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio podmiot, którego dokumenty te dotyczą: Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą Wniosek. 13. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Wniosek: Wykonanie prac porządkowych w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (znak sprawy: 29/ZP/18), nie otwierać przed ............................(w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania Wniosków). Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego). 14. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Wniosków zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie Wniosek wraz z załącznikami może zostać ujawniony/udostępniony zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. 15. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-05-24 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-06-05 godzina 11:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-06-05 godzina 11:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 05.06.2018 r. o godz. 11:15, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji elektronicznej. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |