m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-16 , 11:28:19
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal214
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal214
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dowóz niepełnosprawnych uczniów (dzieci) do szkół od 3.9.2018 r. do 31.8.2019 r.
Opis zamówienia
Usługa transportu polega na dowożeniu niepełnosprawnych uczniów (dzieci) zamieszkałych w Warszawie na terenie dzielnicy Praga-Południe z domu do szkoły i z powrotem, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie dowożenia, we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z harmonogramem zajęć szkół od 3.9.2018 r. do 31.8.2019 r. Przez zapewnienie opieki rozumie się w szczególności: pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu, rozłożeniu/złożeniu wózków, dojściu do budynku szkoły (szatni lub klasy).

Kierowcy i opiekunowie realizujący niniejsze zamówienie nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16.5.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym - Dz.U. z 2018 r., poz. 405).
Realizacja usługi została podzielona na dwie odrębne części zamówienia, dalej zwane „Rejonami”, z uwzględnieniem podziału terytorialnego Miasta:
REJON I - dla prawobrzeżnej Warszawy oraz Józefowa
obejmuje dowożenie uczniów (dzieci) do szkół zlokalizowanych na terenie jednej z następujących dzielnic: Wawer, Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek oraz na terenie Józefowa.
REJON II- dla lewobrzeżnej Warszawy oraz Piaseczna, Leszna, Łomianek, Brwinowa i Pruszkowa
obejmuje dowożenie uczniów (dzieci) do szkół zlokalizowanych na terenie jednej z następujących dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Bielany, Żoliborz, Ochota oraz na terenie Piaseczna, Leszna, Łomianek, Brwinowa i Pruszkowa.
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej
W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) następujących pracowników:
dla Rejonu I – co najmniej 10 pracowników (kierowców lub opiekunów),
dla Rejonu II – co najmniej 7 pracowników (kierowców lub opiekunów).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa i okolice
Główny przedmiot (CPV)60.13.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1REJON I - dla prawobrzeżnej Warszawy oraz Józefowa16500,00
2REJON II- dla lewobrzeżnej Warszawy oraz Piaseczna, Leszna, Łomianek, Brwinowa i Pruszkowa 13500,00
Razem 30000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-09-03, data zakończenia: 2019-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
Na potwierdzenie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wykażą, że posiadają:
Aktualną licencję zezwalającą na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.), obejmującej co najmniej obszar m.st. Warszawy.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
Wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zsumą gwarancyjną nie mniejszą niż:
Dla Rejonu I – 440 000,00 PLN,
Dla Rejonu II – 360 000,00 PLN,
W przypadku składania oferty na oba rejony - 800 000,00 PLN;
W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu, Wykonawca i inny podmiot mogą spełniać ww. wymóg łącznie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie liczby dowożonych uczniów (dzieci), szkół i placówek oświatowych, do których dowożeni są niepełnosprawni uczniowie (dzieci).
Ponadto, w związku z obowiązkiem stosowania od dnia 25.5.2018 roku przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i wynikających z niego innych aktach prawnych, treść umowy w zakresie ochrony danych osobowych może ulec zmianie w zależności od potrzeb występujących w ciągu roku szkolnego.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.1, nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – składane z ofertą.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której wchodzi:

1. Wypełniony Formularz oferty (odrębny dla każdego rejonu) zgodny ze wzorem z załącznika nr 1a i/lub 1b do SIWZ.

2. Formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a i/lub 2b do SIWZ - Szczegółowy zakres dowozu (który stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy).

3. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt 6 SIWZ.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 3a i/lub 3b,

5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

6. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) na wskazany w SIWZ pkt 2.1. adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – odrębnie dla każdego rejonu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Rok produkcji samochodów40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-19, 11:00, siedziba Wydziału Zamówień Publicznych przy ul.Podskarbińskiej 6 w Warszawie, pok. 203 (II piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |