m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-16 , 14:15:25
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Topór
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon22 44 35 036
- emailatopor@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Kowalczyk
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal230
- telefon(0-22) 116-88-22
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zamówienie udzielane w częściach: Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej.
Opis zamówienia
CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OBIEKT POWSINEK, RÓW NATOLIŃSKI, KANAŁ WOLICKI i KANAŁ W OSI KRÓLEWSKIEJ Kod CPV 90000000-7: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/ sprzątania i usługi ekologiczne Kod CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej • Przedmiotem zamówienia jest konserwacja (prace wykonywane w trzech/czterech terminach w roku 2018), następujących urządzeń melioracji wodnych będących w gestii Dzielnicy Wilanów:  Obiekt Powsinek o łącznej długości rowów do konserwacji 8 703 m;  Rowu Natolińskiego na długości 830 m;  Kanał Wolicki na długości 1 830 m;  Kanał w Osi Królewskiej na długości 300 m. Kanały zlokalizowane są wśród intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej z urządzoną zielenią, pełnią funkcje zbiorników retencyjno-przepływowych dla „czystych” wód deszczowych oraz stanowią silny akcent krajobrazowy o walorach widokowo-rekreacyjnych dla całego Miasteczka Wilanów. Dlatego, podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, należy ograniczyć do niezbędnego minimum wykorzystanie ciężkiego sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony występującej zieleni. • Prace będą polegały na: wykoszeniu skarp, dna i obrzeży cieków, usunięciu roślin korzeniących się w dnie i kożucha roślin pływających, ręcznemu i mechanicznemu usunięciu namułu z dna wraz z rozplantowaniem, oczyszczeniu przepustów i krat, usunięciu przetamowań i zanieczyszczeń, oczyszczaniu dna stawów i basenów z roślin i zanieczyszczeń komunalnych, usuwaniu roślinności (drzewa i krzewy do lat 10) ze skarpy i korony rowów, zbieraniu i wywozie odpadów nagromadzonych w urządzeniach, remoncie wg potrzeb, przepustów o średnicach 40100 cm (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia). • Planowane terminy wykonania poszczególnych konserwacji: I - czerwiec 2018 r. II - sierpień 2018 r. III/IV - wrzesień/październik/listopad 2018 r. • Wykonawca staje się wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia o kodach minimum: 20.02.01 – Odpady ulegające biodegradacji, 20.02.02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20.02.03 – Inne odpady nieulegające biodegradacji, 20 03 01 - Niesegregowane odpady komunalne, i sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji Części II należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek można dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przesyłką kurierską.

Adres:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa. Wnioski należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17, należy pobrać numerek - litera „B”, godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, w poniedziałek dyżur Wydziału Obsługi Mieszkańców do godziny 18.00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II: Terminy wykonania zamówienia: a) dla Obiektu Powsinek i Rowu Natolińskiego ustala się na: I konserwacja: 21 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 4 czerwca 2018 r., II konserwacja: 13—27 sierpnia 2018 r., III konserwacja: 22 października—12 listopada 2018 r. b) dla Kanału Wolickiego na odcinku od Rowu Wolica do ul. Zdrowej ustala się na: I konserwacja: 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 4 czerwca 2018 r., II konserwacja: 23—30 lipca 2018 r., III konserwacja: 3—10 września 2018 r., IV konserwacja: 5—12 listopada 2018 r. c) dla Kanału w Osi Królewskiej oraz Kanału Wolickiego (na odcinku od ul. Zdrowej do ul. Przyczółkowej) ustala się: przeprowadzanie konserwacji wg potrzeb Zamawiającego. Terminy realizacji poszczególnych konserwacji będą każdorazowo określane w protokołach wprowadzenia. Termin zakończenia prac może ulec skróceniu w przypadku wykonania prac przed terminem lub przedłużeniu w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które w szczególności zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek, którego powstała szkoda o znacznych rozmiarach, b) wystąpienia siły wyższej w postaci warunków pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminach określonych w ust. 1 powyżej, c) działań osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie prac, a działania te nie są konsekwencją winy ani Zamawiającego ani Wykonawcy. Ostateczny termin zakończenia realizacji niniejszej umowy wyznacza się na dzień 7 grudnia 2018 r. Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej na część zamówienia, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, którego wzór znajduje się na internetowej stronie Zamawiającego www.wilanow.pl w zakładce zamówienia publiczne pod numerem postępowania 20/WOŚ/2018, w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 1. Treść formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z załącznikami, w tym między innymi wzory umów, opisy przedmiotów zamówienia oraz formularze cenowe można pobrać ze strony www.wilanow.pl 2. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, które może zostać udzielone jednemu Wykonawcy. Każdy z Wykonawców może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w odniesieniu do wszystkich części zamówienia, przy czym na każdą część zamówienia Wykonawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Dla każdej części zostanie podpisana odrębna umowa z Wykonawcą. Złożenie większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na daną część zamówienia, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków dotyczących tej samej części zamówienia złożonych przez jednego Wykonawcę. 3. Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem; b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii d) wniosek oraz oświadczenia należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek, f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów Zamawiającego, g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę 4. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny jest na stronie www.wilanow.pl. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia i nr postępowania: "20/WOŚ/2018 - Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII*, i/lub* Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej*, * - niepotrzebne skreślić. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 6. Numer postępowania: 20/WOŚ/2018. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podany numer sprawy. 7. Zamawiający przeprowadzi 2 licytacje elektroniczne - odrębnie dla każdej części zamówienia. W trakcie licytacji danej części zamówienia, Wykonawca podaje oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie licytowanej części zamówienia. Zwycięzcy odrębnych licytacji elektronicznych na Część I i II zamówienia zobowiązani będą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przedstawić wypełniony formularz cenowy stanowiący odpowiednio załącznik nr 4AOV,4AOVIII i 4B, uwzględniający wynik licytacji. Poszczególne ceny jednostkowe muszą uwzględniać ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, zmian kursów walut, ceł itp. Ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia była, co najwyżej równa cenie realizacji, która wygrała licytację elektroniczną. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wylicytowanie ceny brutto (z należnym podatkiem VAT)za realizację zamówienia. W trakcie licytacji danej części zamówienia, Wykonawca podaje oferowaną cenę brutto (z VAT) za wykonanie licytowanej części zamówienia. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z cenami jednostkowymi brutto zawartymi w formularzu cenowym Wykonawcy. Zaoferowana w licytacji cena za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszelkie możliwe koszty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac, jak również uwzględniać wszystkie elementy ujęte w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca określa licytowaną cenę wyliczoną na podstawie formularza cenowego, stanowiącego odpowiednio załącznik dla Części I nr 4AOV, 4AOVIII do wniosku oraz dla Części II nr 4B do wniosku. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym ustalone będą na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają podwyższeniu. W cenie powinien być uwzględniony podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, tj. zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. 8. Wniosek składany wspólnie: Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosku przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taki wniosek spełniać będzie następujące wymagania: a)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b)Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 1)postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2)wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 3)ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c)Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) Oświadczenia, wykaz lub formularze sporządzone na załączonych do wniosku wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólny. e)W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających wniosek wspólny osobno). f)Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika. g)Formularz wniosku musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. h)Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu wniosku. i)Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 9. Tajemnica przedsiębiorstwa: a) W przypadku gdyby wniosek, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania wniosków, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. b)Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 419 ze zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. c) By zastrzeżenie, o którym mowa wyżej było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: – zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, – zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, – podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. Zamówienie udzielane jest w częściach. Wykaz załączników do wniosku A część I i wniosku B Część II dostępnych na stronie www.wilanow.pl: 1. wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 2. wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 3. wzór oświadczenia o podwykonawcach, 4 wzór formularza cenowego (dla Części I 4A.OV i 4A.OVIII, dla Części II 4B), 5. wzór wykazu usług, 6. wzór wykazu osób, 7 wzór umowy z załącznikami, 8 opis przedmiotu zamówienia, 9. Oświadczenie grupa kapitałowa, 10. Zobowiązanie podmiotu. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom i nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej z prac w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda, zgodnie z art. 36 a ust. 1 i 36 b ust. 1 ustawy, wskazania przez Wykonawcę wg załącznika nr 3A i 3B do wniosku części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. 2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający zażąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 3. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, lub zamówień od dostawców uczestniczących w realizacji zamówienia na usługi. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podwykonawca, który udostępniał zasoby. 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieści informacje o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. 6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 8 poniżej. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane Wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. podmiot w oświadczeniu Wykonawcy o podwykonawcach, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A, 3B do wniosku. Niezłożenie przedmiotowego oświadczenia równoznaczne jest z deklaracją Wykonawcy o realizowaniu przedmiotowego zamówienia bez udziału podwykonawców. 5. Nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawcy i doświadczenie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca. Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.1.3)1), 2). 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku. 8. W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów, potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: i. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ii. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, iii. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, iv. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (będzie brał czynny udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy dokument należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10A, 10B do wniosku.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.00.00.00-7
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-07
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień1500,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 233471,39 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej.
Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.
Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego.

Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej.
Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m.st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Wykonawca, przed podpisaniem umowy na Część II zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto, które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. gwarancji bankowej, d. gwarancji ubezpieczeniowej, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów) nr 73 10301508 0000 0005 5001 6109 Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg nr 20/WOŚ/2018 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy” oraz dokładnej nazwy i adresu firmy. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym, a następnie zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew na rachunek banku Wykonawcy. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, należy złożyć je pracownikowi merytorycznemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. F. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa. Zabezpieczenie powinno zawierać w swojej treści zobowiązanie do nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty żądanej przez Zamawiającego kwoty na pierwsze oświadczenie Zamawiającego, że Wykonawca nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie. Zaleca się, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przesłał Zamawiającemu wzór gwarancji/poręczenia na nr faksu: (22) 44 35 040 lub adres e-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl, w celu ostatecznego ustalenia treści. 5.Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Informacje dodatkowe:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane roboty oraz materiały zastosowane w pracach określonych w opisie przedmiotu Części I, II zamówienia. Przez cały okres obowiązywania umowy na Część I i II, Wykonawca musi posiadać ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
WZÓR UMOWY Nr
WIL/WOŚ/B/III/2/3/…………………./2018/......
W dniu ..................... 2018 r. - pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawą – Dzielnicą Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 2, NIP 525–224-84-81, REGON: 01525964000160, reprezentowanym przez:
 Pana Tomasza Ciorgonia – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23.02.2017 r. Nr GP-OR.0052.700.2017,
 Pana Artura Buczyńskiego – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23.02.2017 r. Nr GP-OR.0052.699.2017,
zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
.........................................................................................................................
z siedzibą….……………………….…………………................................................... NIP........................................., REGON........................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez………………….. pod nr KRS:………………………..……, o kapitale zakładowym…………….. reprezentowaną przez:……................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „WYKONAWCĄ”,
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy łącznie ,,STRONAMI”
wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr …….WOŚ/2018 na podstawie art. 74 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w dalej ustawą, zawarta została umowa o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: „Konserwacji urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:
Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej”

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy, stanowiące jej integralną część. Zamówienie będzie realizowane:
a) dla Obiektu Powsinek i Rów Natoliński w trzech etapach (zakresach), opisanych poniżej jako: I konserwacja, II konserwacja, III konserwacja,
b) dla Kanału Wolickiego, na odcinku od Rowu Wolica do ul. Zdrowej, w czterech etapach (zakresach), opisanych poniżej jako: I konserwacja, II konserwacja,
III konserwacja, IV konserwacja.
c) dla Kanału w Osi Królewskiej i Kanału Wolickiego (na odcinku od ul. Zdrowej do ul. Przyczółkowej), w ilości etapów wg potrzeb (zgodnie z zakresem czynności określonym w załączniku nr 1). O potrzebie przeprowadzenia konserwacji, o której mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie elektronicznej na adres email……………………….. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia zgłoszonej konserwacji
w terminie 5 dni kalendarzowych od daty wysłania powiadomienia.

§ 2
1. Terminy wykonania zamówienia:

a) dla Obiektu Powsinek i Rowu Natolińskiego ustala się na:

I konserwacja: 21 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 4 czerwca 2018 r.
II konserwacja: 13—27 sierpnia 2018 r.
III konserwacja: 22 października—12 listopada 2018 r.
b) dla Kanału Wolickiego na odcinku od Rowu Wolica do ul. Zdrowej ustala się na:

I konserwacja: 7 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 4 czerwca 2018 r.

II konserwacja: 23—30 lipca 2018 r.
III konserwacja: 3—10 września 2018 r.
IV konserwacja: 5—12 listopada 2018 r.
c) dla Kanału w Osi Królewskiej oraz Kanału Wolickiego (na odcinku od ul. Zdrowej do ul. Przyczółkowej) ustala się: przeprowadzanie konserwacji wg potrzeb Zamawiającego. Terminy realizacji poszczególnych konserwacji będą każdorazowo określane w protokołach wprowadzenia.

2. Termin zakończenia prac może ulec skróceniu w przypadku wykonania prac przed terminem lub przedłużeniu w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które w szczególności zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek, którego powstała szkoda o znacznych rozmiarach,
b) wystąpienia siły wyższej w postaci warunków pogodowych uniemożliwiających realizację umowy w terminach określonych w ust. 1 powyżej,
c) działań osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie prac, a działania te nie są konsekwencją winy ani Zamawiającego ani Wykonawcy.
3. Termin rozpoczęcia realizacji umowy wyznacza się na dzień: ……………… 2018 r.
Ostateczny termin zakończenia realizacji niniejszej umowy wyznacza się na dzień 7 grudnia 2018 r.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przejęcia od Zamawiającego terenu prac na podstawie protokołów wprowadzenia, oddzielnie dla każdej z konserwacji, wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
b) organizacji, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu prac na czas ich trwania na własny koszt,
c) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza organizacyjnego, personalnego, materiału i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
d) wykonania prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy i ppoż,
e) wykonania prac oraz usunięcia wszelkich wad z należytą starannością,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
f) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonanie prac,
g) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót oraz wszelkich innych kosztów związanych z realizacją zamówienia,
h) umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom nadzoru,
i) zabezpieczenia sprzętu i materiałów do wykonywania prac,
j) zatrudnienia pracowników, których kwalifikacje umożliwią prawidłowe wykonanie prac,
k) dokonania wszelkich uzgodnień z właścicielami nieruchomości przyległych do obiektów wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, w razie konieczności wejścia na ich teren,
l) po zakończeniu prac: uporządkowania terenu prac oraz nieruchomości przyległych i doprowadzenia ich do stanu sprzed rozpoczęcia prac,
m) zgłoszenia na piśmie Zamawiającemu terminu zakończenia poszczególnych konserwacji oraz gotowości do ich odbioru,
n) udokumentowania na żądanie Zamawiającego, sposobu utylizacji odpadów (komunalnych, organicznych, namułu oraz innych uzyskanych podczas konserwacji),
o) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego
a także osób trzecich za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działań/zachowań Wykonawcy oraz powstałe na skutek działań/zachowań osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy (w tym za ewentualne roszczenia cywilno-prawne osób trzecich), w związku z realizacją niniejszej umowy,
p) wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie tj. najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić osobę wskazaną w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
o zniszczeniach lub szkodach na obiektach wskazanych w § 1 ust.1 niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) wprowadzenie Wykonawcy na teren prac protokołami wprowadzenia oddzielnie dla każdej z konserwacji,
b) pełnienie stałego nadzoru nad realizacją zamówienia,
c) odebranie od Wykonawcy, protokołami odbioru, zrealizowanych zgodnie
z umową prac,
d) wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 4
1. Całkowite wynagrodzenie umowne brutto ustala się na kwotę nieprzekraczającą:.…….…….słownie:………......................................................
2. Ceny jednostkowe poszczególnych prac określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy nie ulegną zmianie do końca realizacji zamówienia.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian. Kwota wynagrodzenia netto zostanie przeliczona według obowiązujących stawek podatku VAT, w stosunku do kwoty wynagrodzenia bazowego brutto. Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT nie wymaga zmiany niniejszej umowy i obowiązuje od dnia jej wprowadzenia.
§ 5
1. Nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego pełnią:
Pan Piotr Kowalczyk – inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. (022)
443-50-14
2. Wykonawca ustanawia kierownika prac odpowiedzialnego za wykonanie usług
w osobie:………………………………………………………………………..
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy nie wymaga zmian co do treści umowy i odbywać się może poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony umowy.
§ 6
1. Strony postanawiają, że przedmiotem poszczególnych odbiorów będą prace realizowane podczas poszczególnych konserwacji, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca, na dzień przed terminem umownym zakończenia prac dla poszczególnych konserwacji, wskazanym w protokole wprowadzenia, przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:
a) oświadczenie kierownika prac o zgodności ich wykonania z obowiązującymi przepisami,
b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu po wykonanych pracach.
2. Zamawiający wyznaczy terminy i rozpocznie odbiory poszczególnych konserwacji w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac
i gotowości do odbioru. Odbiór będzie dokonany w formie protokołu odbioru przy udziale Zmawiającego i Wykonawcy.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający zażąda ponownego wykonania prac w całości lub w części i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.
4. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór po upływie terminów wskazanych
w ust. 3 lit a i b powyżej.
5. Usunięcia wad, o którym mowa w ust. 3 lit. a powyżej lub ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3 lit. b powyżej, Wykonawca dokonuje na własny koszt.
6. Zamawiający ma prawo kontroli prac wykonywanych przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy.
7. Zamawiający będzie na bieżąco zgłaszał wszelkie wady związane z jakością świadczonych robót i wyznaczał Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.
W przypadku nienależytego wykonania powierzonych prac Wykonawca pokryje koszty ich ponownego wykonania.
8. O nienależytym wykonaniu prac Zamawiający będzie informował Wykonawcę emailem na adres: ………………………………….. lub faksem na nr …………………………. Wykonawcę, a następnie potwierdzał pisemnie.
9. Stwierdzenie wad wskazanych w ust. 3 i 7 powyżej następuje każdorazowo protokołem w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. a niniejszej umowy będzie jednostronny protokół kontroli.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za prace faktycznie wykonane przez Wykonawcę, odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i określone w sporządzonym protokole odbioru, a Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego roszczenia o wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej, określonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.
11. Za prace niewykonane, choć ustalone zakresem prac wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 7
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktur będą: kosztorys powykonawczy (obejmujący rzeczywiste obmiary robót i ceny jednostkowe) sporządzony przez Wykonawcę oraz protokoły wprowadzenia i odbioru prac osobno dla każdej ukończonej konserwacji wskazanej w § 2 niniejszej umowy, podpisane i zaakceptowane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
3. Faktury z tytułu realizacji przedmiotu umowy będą płatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur oraz kompletu dokumentów wskazanych w ust. 2 powyżej.
4. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.
5. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa,
Plac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa
NIP-525-22-48-481
Odbiorca (płatnik)
M.St. Warszawa Dzielnica Wilanów
02-797 Warszawa
ul. F. Klimczaka 2
i przekazać na adres odbiory (płatnika) wskazany powyżej.
6. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 5, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do M.St. Warszawa Dzielnica Wilanów, 02-797 Warszawa, ul. F. Klimczaka 2.
7. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
8. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na realizację zamówienia ujęte
w załączniku dzielnicowym do Budżetu m.st. Warszawy na rok 2018:
dział 900, rozdział 90001, zadanie B/III/2/3, § 4270.
§ 8
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany:
 osobiście,
 z udziałem Podwykonawcy/ów, których Wykonawca przewiduje zatrudnić do realizacji robót objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o tym, że zamierza powierzyć Podwykonawcy część zadania w każdym czasie realizacji umowy pod rygorem uznania nieprawidłowej realizacji umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 9
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę, doświadczenie
i potencjał techniczno-ekonomiczny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania usług z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego
o powstałych zniszczeniach i szkodach.
4. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca musi posiadać ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a) 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy (nie więcej niż 20%) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w realizacji poszczególnych konserwacji.
b) 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy (nie więcej niż 20%) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu wad,
c) 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w wykonaniu poszczególnych prac, składających się na przedmiot umowy, wynikających
z realizacji niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami lub przepisami prawa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 % wartości tych prac, wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
e) w przypadku robót, co do których stwierdzono wady po pozytywnym odbiorze końcowym, w okresie gwarancji i rękojmi za opóźnienie w usunięciu tych wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad, nie więcej niż 20 % wartości tego wynagrodzenia. Stwierdzenie nieprawidłowości następuje każdorazowo protokołem w obecności przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy do udziału w odbiorze, podstawą do naliczenia kar umownych będzie jednostronny protokół kontroli.
2. Strony ustalają, iż kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania pracy oraz korekty już wykonanych prac, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag.
§ 11
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy na wykonane roboty oraz materiały zastosowane w pracach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz w STWiOR, stanowiącymi załączniki odpowiednio nr 2 i 3 do niniejszej Umowy.
2. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego tych robót.
4. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia.
5. Wykonawca z tytułu gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,
2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający może również dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu.
7. Do sytuacji wskazanych w ust. 5 pkt 2 i ust. 6 powyżej, zastosowanie ma zapis
§ 10 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.
§ 12
1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
tj. ....................... słownie: .....................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. 70 % wartości zabezpieczenia określonej w pkt.1 powyżej tj. ...................... zł,
słownie: ...................................................zł., jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót , zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
4. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% o wartości: .................. zł., słownie: tj
...............................................zł., zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i po protokolarnym potwierdzeniu braku uwag w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty.
6. Zamawiający ma prawo bez uzyskania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami przeznaczyć na usunięcie wad powstałych z winy Wykonawcy, w przypadku braku ich skutecznego usunięcia przez Wykonawcę.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 13
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy wraz z prawem do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. c niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 powyżej obejmują
w szczególności przypadki:
1) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy,
2) realizacji umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy
i warunkami określonymi prawem,
3) nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego,
4) każdorazowej zwłoki Wykonawcy w wykonaniu całości lub części prac wynikających z poszczególnych protokołów wprowadzenia, o których mowa
w § 3 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a niniejszej umowy,
5) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
6) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem,
7) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 1-5 powyżej jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 3 dniowego terminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej:
a) Wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dnia wykonać na swój koszt zabezpieczenia przedmiotu umowy na okoliczność przerwania robót,
b) Zamawiający może wedle własnego wyboru:
- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy,
- wykonać we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) roboty niezbędne dla dokończenia robót i likwidacji szkód spowodowanych przez Wykonawcę niniejszej umowy i w obu przypadkach obciążyć kosztami Wykonawcę, niezależnie od kar umownych,
c) Nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia zaawansowania poszczególnych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub nieuczestniczenia w pracach inwentaryzacyjnych Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14
1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią (art. 509 KC).
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej umowie.
3. W przypadku zaistnienia sporu, związanego z wykonaniem niniejszej umowy, Strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
4. W razie odmowy uznania roszczenia przez stronę lub nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa wyżej, druga strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
6. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych,
w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), dla których Administratorem Danych jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się
z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.
7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy,
a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 7 powyżej, zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych
w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy.
9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
§ 15
Integralną część umowy stanowią załączniki:
- załącznik nr 1 – Formularz cenowy
- załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.
- załącznik nr 3 - STWiOR

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku doświadczenia Wykonawca wykaże się dla każdej z części zamówienia - należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na konserwacji urządzeń melioracyjnych, o wartości wynoszącej co najmniej 100.000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia). W przypadku usługi świadczonej okresowo lub ciągle warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wartość usługi dotychczas wykonanej spełnia warunek Zamawiającego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w III.1.3)1) musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie). 2) Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla Części I albo II zamówienia, Wykonawca wykaże, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie, na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi, która będzie pełnić funkcję kierownika robót. W przypadku, gdy Wykonawca ubiega się o 2 części zamówienia, wówczas zobowiązany jest wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będzie przynajmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi, które będą pełnić funkcje kierowników robót odpowiednio dla Części I i II. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tylu kierowników robót o ile części się ubiega, wskazany kierownik robót nie może łączyć funkcji kierownika robót dla Części I i II zamówienia. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
UWAGA Zamawiający wymaga złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wykazu usług z referencjami i wykazu osób. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Stosownie do dyspozycji zawartej w § 1 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie co najmniej usług określonych w pkt. III.1.3)1., załączając jednocześnie dowody potwierdzające czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi odpowiednio Załącznik nr 5A, 5B do wniosku. b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.1.3)2. – wykaz osób stanowi odpowiednio załącznik nr 6A, 6B do wniosku. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
UWAGA Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 11. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji. Wykonawca, który przynależy do grupy kapitałowej składa ww. oświadczenie w ciągu 3 dni od opublikowania na stronie internetowej zamawiającego www.wilanow.pl informacji o wykonawcach, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji- wg odpowiedniego do części zamówienia załącznika 9A, 9B do wniosku. Wykonawca składa wypełniony formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Część I i/lub Część II (Wniosek A, B) wraz z załącznikami. Wykonawca winien umieścić wniosek w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien podać adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, nr postępowania 20/WOŚ/2018 - "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I – Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII*, i* Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński, Kanał Wolicki i Kanał w Osi Królewskiej*", * - niepotrzebne skreślić. Opakowanie musi być opatrzone następującymi danymi: nazwą firmy, albo imieniem i nazwiskiem, siedziby, albo miejsca zamieszkania oraz dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego wniosek. W przypadku wniosku wspólnego należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające wspólny wniosek z zaznaczeniem lidera. Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty: a) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do wniosku; b) w przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu – wg załącznika nr 10A, 10B do wniosku. c) w przypadku gdy wniosek zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że: - zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, - zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, - podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. d) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego odpowiednio do części w załączniku nr 1A, 1B do wniosku e) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego odpowiednio do części w załączniku nr 2A, 2B do wniosku f) oświadczenie o podwykonawcach – wg wzoru określonego odpowiednio do części w załączniku nr 3A, 3B do wniosku g) wykaz usług - wg wzoru określonego odpowiednio do części w załączniku nr 5A, 5B do wniosku, h) wykaz osób - wg wzoru określonego odpowiednio do części w załączniku nr 6A, 6B do wniosku, Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy UWAGA – Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem wykazu usług wraz z referencjami oraz wykazu osób. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-05-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-06-07 godzina 12:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-06-07 godzina 12:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Co najmniej 5 dni od dnia przekazania wykonawcom zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej. Planowany termin otwarcia licytacji elektronicznej Część II: 07.06.2018 r. godzina 12:00, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu otwarcia licytacji elektronicznej. O ostatecznym terminie przeprowadzenia licytacji elektronicznej Wykonawca zostanie powiadomiony w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający zamyka licytację elektroniczną, gdy w podstawowym czasie - 15 minut od otwarcia licytacji nie złożono żadnej oferty. W przypadku, gdy zostanie złożona oferta, licytacja zostanie zamknięta 3 min liczonych od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę – jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Czas przedłużenia licytacji liczony od złożenia ostatniego postąpienia – 3 min UWAGA. Zamawiający przewidział zastosowanie mechanizmu dogrywek, złożenie oferty skutkujące uruchomieniem dogrywki spowoduje przedłużenie czasu pozostałego do zakończenia licytacji o założony czas trwania dogrywki (3 minuty) powiększony o sekundy brakujące do pełnej minuty, w której padła oferta uruchamiająca dogrywkę.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |