m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-17 , 12:17:24
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Luiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLuiza Kuźmińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów frakcji nadsitowej powyżej 80 mm, powstałych w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia publicznego jest odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów frakcji nadsitowej powyżej 80 mm, powstałych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z podziałem na zadania określone poniżej:
Zadanie 1: Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 14 000 Mg.
Zadanie 2: Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 27 800 Mg.
Zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Zadanie 1 - Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 14 000 Mg
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzonąw wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 14 000 Mgzgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Odpady objęte przymiotem zamówienia klasyfikowane są zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia zamówienia tj. jako odpady palne (paliwo alternatywne) o kodzie 19 12 10.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odebranych odpadów przez Wykonawcę.
4. Odpady będą odbierane z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, ul. Kampinoska 1,01-934 Warszawa.
5. Odpady odebrane przez Wykonawcę będą bezpośrednio kierowane do instalacji wskazanych przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odebrane odpady w całości lub części zostaną finalnie zagospodarowane energetycznie
6. Po zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do przetwarzania w procesie odzysku odpadów objętych przedmiotem zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie transportował odebrane odpady samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu odpadów luzem i będzie posiadał odpowiednie zezwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185poz. 1243 ze zmianami) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b, ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 21).
8. Przekazanie Wykonawcy odpadów objętych przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia zostanie potwierdzone zbiorczą kartą przekazania odpadów, zgodnie ze wzorem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).
9. Karta przekazania odpadów będzie wystawiana przez Zamawiającego raz w miesiącu najpóźniej do 2go dnia roboczego następnego miesiąca na podstawie kwitów wagowych z legalizowanych wag Zamawiającego.
10. Transport odpadów do miejsca ich przetwarzania tj. instalacji wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będzie się odbywał na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
11. Dzienna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru przez Wykonawcę wynosi od 400 Mg do 800 Mg, o ciężarze nasypowym 0,15–0,25 Mg/m3.
12. Załadunek odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do godz. 21:00oraz w soboty od godz. 6:00 do godz. 14:00 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”na dwóch wydzielonych stanowiskach przy pomocy przenośników taśmowych na samochody ciężarowe z naczepą „ruchoma podłoga” („walking floor”). Zamawiający nie ma innej możliwości załadunku odpadów, jak podstawienie naczepy, tyłem pod przenośnik taśmowy, napełnienie całej naczepy odbywa się przy pomocy ruchomej podłogi pojazdu. Zamawiający zapewnia pojazdom Wykonawcy wjazd i załadunek bez zbędnej zwłoki.

Umowa będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie, faxem lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel(umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
2. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty 3 360 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
3. Prawo opcji obejmuje odbiór odpadów w okresie realizacji umowy. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa § 3ust. 1 umowy na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
Zadanie 2 - Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 27 800 Mg
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 27 800 Mg zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2. Odpady objęte przymiotem zamówienia klasyfikowane są zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia zamówienia tj. jako odpady palne (paliwo alternatywne) o kodzie 19 12 10.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odebranych odpadów przez Wykonawcę.
4. Odpady będą odbierane z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, ul. Kampinoska 1,01-934 Warszawa.
5. Odpady odebrane przez Wykonawcę będą bezpośrednio kierowane do instalacji wskazanych przez Wykonawcę w złożonym oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Odebrane odpady w całości lub części zostaną finalnie zagospodarowane energetycznie
6. Po zawarciu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany instalacji do przetwarzania w procesie odzysku odpadów objętych przedmiotem zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem akceptacji nowej instalacji przez Zamawiającego i na warunkach z nim uzgodnionych. Przekazanie odpadów do nowej instalacji nie może powodować zwiększenia kosztów dla Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie transportował odebrane odpady samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu odpadów luzem i będzie posiadał odpowiednie zezwolenie na transport odpadów stanowiących przedmiot zamówienia wydane na podstawie ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185poz. 1243 ze zmianami) lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b, ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 21).
8. Przekazanie Wykonawcy odpadów objętych przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia zostanie potwierdzone zbiorczą kartą przekazania odpadów, zgodnie ze wzorem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973).
9. Karta przekazania odpadów będzie wystawiana przez Zamawiającego raz w miesiącu najpóźniej do 2 godni a roboczego następnego miesiąca na podstawie kwitów wagowych z legalizowanych wag Zamawiającego.
10. Transport odpadów do miejsca ich przetwarzania tj. instalacji wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu potwierdzającym miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia będzie się odbywał na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
11. Dzienna ilość odpadów przeznaczonych do odbioru przez Wykonawcę wynosi od 400 Mg do 800 Mg, o ciężarze nasypowym 0,15–0,25 Mg/m3.
12. Załadunek odpadów będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do godz. 21:00oraz w soboty od godz. 6:00 do godz. 14:00 na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska” na dwóch wydzielonych stanowiskach przy pomocy przenośników taśmowych na samochody ciężarowe z naczepą„ruchoma podłoga”(„walking floor”). Zamawiający nie ma innej możliwości załadunku odpadów, jak podstawienie naczepy, tyłem pod przenośnik taśmowy, napełnienie całej naczepy odbywa się przy pomocy ruchomej podłogi pojazdu. Zamawiający zapewnia pojazdom Wykonawcy wjazd i załadunek bez zbędnej zwłoki.

Umowa będzie realizowana w oparciu o cenę jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o zamówienia częściowe, które składane będą (pisemnie, faxem lub e-mailem) zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych na ten cel(umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków, tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
2. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia w minimalnym zakresie do kwoty 6 672 000,00 PLN netto i zastrzega sobie prawo do realizacji pozostałego zamówienia na zasadach prawa opcji.
3. Prawo opcji obejmuje odbiór odpadów w okresie realizacji umowy. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące. Decyzja o usługach objętych prawem opcji uzależniona będzie od decyzji Zamawiającego, podczas gdy na Wykonawcę nałożony w ten sposób zostaje obowiązek realizacji usług do ustalonej w ramach prawa opcji wartości maksymalnej, o której mowa § 3ust. 1 umowy na warunkach zawartej umowy, bez konieczności negocjacji między Stronami.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOdpady będą odbierane z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, ul. Kampinoska 1, 01-934Warszawa.
Główny przedmiot (CPV)90.51.30.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.51.20.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznegoprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 14 000 Mg56000,00
2Odbiór odpadów stanowiących frakcję nadsitową powyżej 80 mm wytworzoną w wyniku mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w planowanej ilości 27 800 Mg111200,00
Razem 167200,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-01-05
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium167200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy posiadają uprawnienia w zakresie:
a) transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 ze zmianami lub wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów,o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.poz. 21),
b) przetwarzania odpadów w procesie odzysku wskazane w zezwoleniu wydanym na podstawie ustawy z dnia14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21) lub w pozwoleniu zintegrowanym/ pozwoleniu uwzględniającym przetwarzanie odpadów będących przedmiotem zamówienia, wydanym na podstawie ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami)
Z dopuszczonymi do odzysku w decyzjach ilościami nie mniejszymi niż:
— zadanie 1 – 14 000 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10,
— zadanie 2 – 27 800 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10.
Z zastrzeżeniem, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie posiadał decyzje dopuszczające do przetwarzania w procesie odzysku na ilości odpadów nie mniejsze niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które Wykonawca złożył ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej w pkt a) i b)przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku spełnienia warunku opisanego w pkt a) i b) powyżej (w zakresie objętym obowiązkiem posiadania ww. uprawnień).
Dokument JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z2017, poz.1579 ze zmianami).
2. Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
a). dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
4. Ponadto oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ;
b) wypełnionego Formularza cenowego – wg wzoru określonego w Części V SIWZ;
c) oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt. 11.4. SIWZ;
d) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 12.9.3.SIWZ;
e) oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.
5. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert,Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
6.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia wydane na postawie ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243ze zmianami) lub wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit b.ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 21),
b) aktualna decyzja na przetwarzanie w procesie odzysku odpadów objętych przedmiotem zamówienia tj:
B1) zezwolenie na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21),
lub
B2) pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami) uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku (art. 45 ust. 8) ustawy z dnia 14.12.2012 r. oodpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21),
lub
B3)pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.z 2017 r., poz. 519 ze zmianami) uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie w procesie odzysku (art. 45 ust. 9) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21),z dopuszczonymi do przetwarzania w procesie odzysku w decyzjach ilościami odpadów objętych przedmiotem zamówienia nie mniejszymi niż: dla zadania 1 – 14 000 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10, dla zadania 2 –27 800 Mg na rok odpadów o kodzie 19 12 10,
z zastrzeżeniem, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie będzie posiadał decyzje dopuszczające do przetwarzania w procesie odzysku na ilości odpadów nie mniejsze niż suma ilości odpadów podanych dla zadań, na które Wykonawca złożył ofertę.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. a) i b)przez cały okres obowiązywania umowy z uwzględnieniem przedłużenia czasu trwania umowy.
6.2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
a) oświadczenie dotyczące miejsce przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.
6.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a). informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy,wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b). dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt. 2 – 6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1 – 3 i § 8 ust.1Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126)
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-26
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mpo.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-26, 10:30, siedziba Zamawiającego ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy –Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części VI SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w Części II SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |