m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-18 , 13:17:22
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal214
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal214
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
Opis zamówienia
Zakres robót obejmuje m. in.:

• wykonanie budynku zespołu szkolno-przedszkolnego (wraz z halą sportową z zapleczem sanitarnym) - budynek posiada część kuchenną, windę dla osób niepełnosprawnych,

• wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingów (część miejsc postojowych zlokalizowana w pasie drogowym ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego),

• wykonanie dwóch zjazdów z drogi - zjazd z ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz z ul. Perkuna,

• wykonanie placów zabaw,

• wykonanie dwóch boisk oraz bieżni,

• wykonanie ogrodzenia i montaż piłkochwytów,

• wykonanie elementów małej architektury,

• wykonanie robót dotyczących zieleni,

• wykonanie instalacji zewnętrznych (przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej bytowej, kanalizacji deszczowej, drenażu boisk, instalacji elektrycznej, oświetlenia terenu oraz przyłącza C.O. wraz z węzłem cieplnym),
• dostawa i montaż niezbędnego wyposażenia kuchni wg projektu technologii kuchni,

• wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

• roboty przygotowawcze: likwidacja domków i altanek działkowych, likwidacja ogrodzeń, wycięcie drzew, usunięcie karp i korzeni, usunięcie przyłączy instalacyjnych, wywóz elementów z rozbiórki, gruzu,

• dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oświetlenia, ogrodzenia, alejek dla ruchu pieszego do stanu kompletności i używalności, po przekazaniu działek,

• inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,

• i inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opisu Przedmiotu Zamówienia i dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, stanowiące załączniki nr 8 i 9 do SIWZ.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:

W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy min. 10 pracowników (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji) bezpośrednio realizujących następujące czynności na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy: prace murarskie, prace tynkarskie, prace spawalnicze, prace zbrojarskie, prace malarskie, prace glazurnicze, prace elektryczne, prace ciesielskie. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.00.00-2
45.11.12.91-4
45.21.41.00-1
45.21.42.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN.

W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu, Wykonawca i inny podmiot mogą spełniać ww. wymóg łącznie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiany umowy dopuszczalne są w przypadkach opisanych w dokumentach zamówienia.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia.
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia.
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1, nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu – składane z ofertą.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której wchodzi:

1. Wypełniony Formularz oferty zgodny z wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ.

2. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w pkt 6 SIWZ.

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 2,

Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:

• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

4. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).

5. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) na wskazany w SIWZ pkt 2.1 adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje zgodnie z dokumentami zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-04 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-04, 11:00, siedziba Wydziału Zamówień Publicznych przy ul.Podskarbińskiej 6 w Warszawie, pok. 203 (II piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |