m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPowyżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-23 , 09:27:44
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849-40-34
- faks(0-22) 646-84-57
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Łopieńska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 254
- emailurszula.lopienska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJerzy Adamowicz
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal32
- telefon(0-22) 44 36 512
- emailjadamowicz@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualne zwroty, opłaconych z dołu.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.).
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo Pocztowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
3. Poprzez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
3.1 przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B):
a) zwykłe ekonomiczne - przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
c) polecone - przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana, najszybszej kategorii, przemieszczana
i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości
lub uszkodzeniem,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana, najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu.

• uprawnienia:
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.)

• zdolności zawodowe:
Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działaności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej usługi pocztowej w obrocie krajowym
i zagranicznym świadczonej przez okres co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły,
o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 pln brutto.

W przypadku, gdy przedmiotem wykazanej usługi są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie usługi wykonanej (zakończonej), lub wykonywanej. W przypadku wykazania usługi wykonywanej - faktycznie wykonana część usługi musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w warunku wiedza i doświadczenie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz barku podstaw do wykluczenia:

2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa:
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ),
 Zaświadczenie potwierdzające, że wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych,
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 3 do OIWZ)
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga, aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu wykonawca składa:
 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ). Oświadczenie składa wykonawca, którego dotyczą podstawy wykluczenia wymienione w art. 24 ust.1pkt 13-14, 16-20 Ustawy.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
 Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym mowa w ppkt. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminu określonego w ppkt a) stosuje się.
 Dokumenty podmiotu udostępniającego zasób – zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.2 tire 3, 4, 5.
 Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) (wzór druku załącznik nr 8 do OIWZ) – wymagany oryginał
UWAGA: powyższe oświadczenie wykonawca składa bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
W przypadku podmiotów występujących wspólnie powyższe oświadczenie składa każdy wykonawca.

2.3 Wykaz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu:
 Oferta (wzór druku załącznik nr 1 do OIWZ)
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” sporządzony w języku polskim z załączonymi wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonymi w treści OIWZ.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ, oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub pełnomocnika o ile został ustanowiony.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do oferty lub jej wycofanie przed terminem składania ofert. Oferta wycofana zostanie zwrócona wykonawcy.
 Formularz cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 9 do OIWZ ) – wymagany oryginał

 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Liczba dodatkowych stanowisk pocztowych10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-07-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-07-02 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-07-02, 10:00, siedziba zamawiającego pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |