m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-24 , 12:22:47
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Borkowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-18
- emailaborkowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sporządzenie opracowania specjalistycznego – katalogu pod nazwą „Na_Prawa Ulic” oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla 6 przestrzeni publicznych (typu woonerf), wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, warsztatów i otwartego spotkania.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opracowania specjalistycznego – katalogu pod nazwą „Na_Prawa Ulic” oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla 6 przestrzeni publicznych (typu woonerf), wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, warsztatów i otwartego spotkania.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi 476.010,00 zł brutto.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ustawy.

6. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

7. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści wybranej oferty z wyłączeniem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmian nieistotnych oraz innych zmian dopuszczalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2) Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
a) zaistnienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w pkt 4, która będzie miała wpływ na termin realizacji i przedmiot umowy, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez Stronę wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą Stronę;
b) stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień umowy jest niezgodne z prawem lub zostałoby za takie prawomocnie uznane przez uprawniony do tego organ;
c) zmiany organizacyjne dotyczące Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia umowy, mające wpływ na przedmiot zamówienia lub na warunki jego realizacji;
3) Zmiany warunków Umowy w następstwie przyczyn wymienionych w pkt 2) mogą dotyczyć w szczególności:
a) terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1-2 umowy,
b) procedur o charakterze formalnym – z przyczyn wymienionych w pkt 2) lit. b) i c).
4) Za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, takie jak: działania władz publicznych, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajk - z wyłączeniem strajku u Wykonawcy, klęski żywiołowe jak powódź, huragan, pożar, epidemia itp. zdarzenia, a także przypadki losowe związane z osobami kluczowymi dla realizacji Zadania - pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami.
5) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane jako aneksy do umowy zawierające datę i numer oraz podpisy Stron.
6) Zmiany warunków Umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.24.10.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.21.00-1


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

1. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wielobranżowych projektów koncepcyjnych lub budowlanych przestrzeni publicznej, takich jak: a) ulica o klasie dojazdowej lub lokalnej (strefa ruchu uspokojonego / strefa zamieszkania) w obszarze centralnym miasta powyżej 100.000 mieszkańców; lub b) plac miejski w obszarze centralnym miasta powyżej 100.000 mieszkańców. Przy czym obszar centralny miasta należy rozumieć jako szeroko rozumiane śródmieście funkcjonalne lub centrum.

2. Wykażą, że dysponują co najmniej 4-osobowym zespołem specjalistów zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, w skład którego wchodzą:

a) Architekt posiadający doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch wielobranżowych projektów koncepcyjnych lub budowlanych przestrzeni publicznej takich jak: ulica, plac miejski itp., o powierzchni min. 10.000 m2 w obszarze centralnym miasta powyżej 100.000 mieszkańców;

b) Projektant w specjalności drogowej lub komunikacyjnej, posiadający doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów technicznych lub koncepcyjnych obejmujących ulicę lub odcinek ulicy o klasie dojazdowej lub lokalnej (strefa ruchu uspokojonego / strefa zamieszkania) w obszarze centralnym miasta, w tym z infrastrukturą rowerową;

c) Architekt krajobrazu posiadający doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch projektów zieleni dla przestrzeni publicznych takich jak: ulica, plac miejski, skwer, park itp.;

d) Psycholog społeczny/środowiskowy lub socjolog, posiadający doświadczenie w przeprowadzeniu/zrealizowaniu przynajmniej dwóch procesów konsultacji społecznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3) ppkt. 1. – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ;

b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
– w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt III.1.3) ppkt. 2. - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
- nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
- nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).

d) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 17.10 lit. b) SIWZ.

e) W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu (bez wezwania) oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

f) do oferty należy załączyć: Wstępną koncepcję zagospodarowania ul. Tarchomińskiej, opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 26.3. SIWZ (dotyczy kryterium Jakość - podkryterium I);

g) do oferty należy załączyć: Opis zagadnień, które zostaną poruszone w Katalogu ulic, opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 26.3. SIWZ (dotyczy kryterium Jakość - podkryterium II);

h) (opcjonalnie, aby otrzymać punkty w kryterium Jakość - podkryterium III) - Opis metodologii przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowany zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 26.3. SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Jakość50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=60136
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-15 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-15, 13:00, Biuro Zamówień Publicznych przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, III piętro, sala nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |