m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-25 , 08:03:40
I Zamawiający
ZamawiającySzkoła Podstawowa nr 148
- adresOżarowska 69, 01-408 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836 28 73
- faks(0-22) 836-38-93
- e-mailsp148@neostrada.pl
- adres internetowyhttp://sp148.edupage.org
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Izabela Suszko
- adresSzkoła Podstawowa nr 148, Ożarowska 69, 01-408 Warszawa
- lokalpok.kier.gospodarczego
- telefon(0-22) 836 28 73
- emailsp148@neostrada.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIzabela Suszko
- adresSzkoła Podstawowa nr 148, Ożarowska 69, 01-408 Warszawa
- lokalpok.kier.gospodarczego
- telefon(0-22) 836 28 73
- emailsp148@neostrada.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzkoła Podstawowa nr 148, Ożarowska 69, 01-408 Warszawa
- lokalpok.kier.gospodarczego
Adres, na który należy przesyłać ofertySzkoła Podstawowa nr 148, Ożarowska 69, 01-408 Warszawa
- lokalpok.kier.gospodarczego
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 69.


Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pod nazwą: „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 69.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Ożarowska 69
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu gwarancji 35 %
Skrócenie terminu realizacji zamówienia5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://sp148.edupage.org
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-14 godzina 08:15
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-14, 08:30, ul. Ożarowska 69, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |