m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-28 , 11:48:29
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Pytlak
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22) 397 39 18
- emailmpytlak@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa fabrycznie nowych koparek kołowych i minikoparek - zamówienie udzielane w częściach
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych koparek kołowych i minikoparek. Zamówienie podzielone jest na 4 części:
Część 1 - dostawa 1 fabrycznie nowej koparki kołowej, rok produkcji 2018;
Część 2 - dostawa 1 fabrycznie nowej koparki kołowej, rok produkcji 2018;
Część 3 - dostawa 1 fabrycznie nowej minikoparki, rok produkcji 2018 z przyczepą transportową najazdową;
Część 4 - dostawa 1 fabrycznie nowej minikoparki, rok produkcji 2018 z przyczepą transportową najazdową.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)43.26.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 - dostawa 1 fabrycznie nowej koparki kołowej6000,00
2Część 2 - dostawa 1 fabrycznie nowej koparki kołowej6000,00
3Część 3 - dostawa 1 fabrycznie nowej minikoparki z przyczepą transportową najazdową2000,00
4Część 3 - dostawa 1 fabrycznie nowej minikoparki z przyczepą transportową najazdową2000,00
Razem 16000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania90 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium16000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) w postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. :

a) dla części 1 i 2: Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowej koparki kołowej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia
b) dla części 3 i 4: Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowej minikoparki odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać złożenia następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych od lit. a) do d).
2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w Części II ust. 1 pkt 1) SIWZ, Zamawiający będzie żądać złożenia następujących dokumentów:
DLA KAŻADEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
- wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Wzór wykazu dostaw zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w Opisach przedmiotu zamówienia wymaganiom Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży:
Dla części 1 i 2: dokument (np. specyfikacje techniczną, kartę katalogową) dotyczącą
oferowanej koparki, zawierający wyciąg danych technicznych z Dokumentacji
Techniczno-Rozruchowej, potwierdzającej zgodność oferowanej koparki z wymaganiami
podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia w punktach: I:,2,II:1,2;IV:5,6;V:1.

Dla części 3 i 4: dokument (np. specyfikacje techniczną, kartę katalogową) dotyczącą
oferowanej koparki, zawierający wyciąg danych technicznych z Dokumentacji
Techniczno-Rozruchowej, potwierdzającej zgodność oferowanej koparki z wymaganiami
podanymi w Opisie przedmiotu zamówienia w punktach: I: 1,2,3,4; II: 1,2; IV:1,2,3;
V:1,2,3,4; VII:11: lit. a.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-23
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-23 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-23, 11:30, siedziba zamawiającego - sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |