m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-30 , 13:09:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849-40-34
- faks(0-22) 646-84-57
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Pełka
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 251
- emaildpelka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Ciechomska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal130
- telefon(0-22) 44 36 494
- emailaciechomska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Mokotów
Opis zamówienia
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektów Urzędu, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy,
2) ochrony obiektów i pomieszczeń Urzędu, o których mowa w pkt 1 przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
3) ochrony mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie Urzędu oraz powiadamiania właściwego pracownika Biura Administracyjnego i osoby odpowiedzialnej
za administrowanie obiektem o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
5) niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie Urzędu i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,
6) kontroli ruchu osobowego poza godzinami pracy Urzędu oraz ruchu materiałowego,
7) prowadzenia dokumentacji ochronnej przewidzianej w Tabeli służby ochrony Urzędu, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony
i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzenia na bieżąco raportu zmiany zwierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu
i przekazania służby ochronnej.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie Zamawiającego w Urzędzie rozpoczyna się w dniu przejęcia ochrony fizycznej Urzędu, określonym w załączniku nr 1 do umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-10-31, data zakończenia: 2019-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium28000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

uprawnienia:
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez właściwy organ, uprawniony do wydania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie spełnieniem warunku musi wykazać się każdy z wykonawców.

doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzech usług ochrony fizycznej budynków użyteczności publicznej świadczone przez okres co najmniej 1 roku każda, o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda.

W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych.
W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.

W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).

Budynek użyteczności publicznej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w OIWZ:
Oferta (wzór druku załącznik nr 1 do OIWZ) - wymagany oryginał
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” sporządzony w języku polskim z załączonymi wymaganymi dokumentami
i oświadczeniami. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonymi w treści OIWZ.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, treść oferty musi odpowiadać treści OIWZ, oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub pełnomocnika o ile został ustanowiony.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do oferty lub jej wycofanie przed terminem składania ofert. Oferta wycofana zostanie zwrócona wykonawcy.

2.1. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do OIWZ);
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
 Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 3 do OIWZ);
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, (wzór druku załącznik nr 4 do OIWZ) - wymagany oryginał;
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.
 Formularz cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 5 do OIWZ) – wymagany oryginał;
 Wykaz usług, do oceny kryterium „Doświadczenie wykonawcy” (wzór druku załącznik nr 6 do OIWZ) – wymagany oryginał;
Do wykazu należy załączyć dowody (referencje) wystawione przez podmiot na rzecz, którego świadczona była usługa potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub gdy wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu.

2.2. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
 Aktualna koncesja wydana przez właściwy organ, uprawniony do wydania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie w/w dokument składa każdy wykonawca.

2.3. DOKUMENTY SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT:

 Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798) (wzór druku załącznik nr 7 do OIWZ) – wymagany oryginał

W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy, do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów, żądania złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów oraz wyjaśnienia treści złożonych ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Doświadczenie wykonawcy20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-06-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-06-27 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-06-27, 10:00, siedziba zamawiającego, pokój 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |