m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-30 , 12:09:52
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Gołębiewska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 26
- emailmonkagolebiewska@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Gołębiewska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 26
- emailmonkagolebiewska@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie
Numer referencyjny: ZP/PN/U/39/18

Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnych na użytkowe w budynku przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie”.

2. Budynek Lubelska 30/32 składa się z 7 klatek schodowych. Liczba kondygnacji budynku jest zmienna (od jednej do sześciu). Budynek jest częściowo podpiwniczony. Na parterze i piętrach znajdują się lokale użytkowe i mieszkalne, na piętrze IV strychy nieużytkowe. W piwnicy zlokalizowano komórki lokatorskie, lokal użytkowy oraz pomieszczenia techniczne. Pozostałe dane:

1) liczba kondygnacji: 5 + piwnice,

2) liczba lokali: 31 lokali mieszkalnych i 66 lokali użytkowych,

3) liczba klatek schodowych: - 7,

4) powierzchnia zabudowy: 3 074,0 m2,

5) powierzchnia użytkowa: 9 237,67 m2,

6) powierzchnia całkowita: 13 070,0 m2,

7) kubatura: 36 872,0 m3.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji wykonawczej stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Wynagrodzenie ulega pomniejszeniu o kwotę podatku VAT, którego rozliczenie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy będzie obowiązkiem Zamawiającego, w przypadku braku informacji o której mowa w pkt. 21.3. SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Lubelska 30/32 w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)71.52.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.54.00.00-0
71.24.70.00-0
71.24.40.0-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału
1. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

I.2 Informacje dotyczące określonego zawodu
1. Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymienione w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne.
3. Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 9 do SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne.
II. Procedura
1. Rodzaj procedury
Procedura otwarta
2. Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
3. Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
4. Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
III. Informacje dodatkowe
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w dokumentacji postępowania,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z dnia 29.1.2004 roku – Prawo zamówień publicznych
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza Oferty wraz z Wypełnionym wykazem dotyczącym doświadczenia zawodowego inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
c) dowodu wniesienia wadium 10 000,00 PLN;
d) oryginału Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału przy czym Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodnie z zapisami SIWZ pkt 18.1.3.b.
W części IV Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” tj. „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, nie wypełnia sekcji A-D w części IV;
e) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;
f) oświadczenie czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
g) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;
h) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o której mowa art. 86 ust 5 ustawy.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni:
a) Wykaz osób;
b) Wykaz usług;
c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
f) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;
g) oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego i oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
h) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ
6. Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski zostały opisane w pkt 25 SIWZ.
7. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w SIWZ (nr sprawy ZP/PN/U/39/18) zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne)

IV. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
1. Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

V. Procedury odwoławcze
1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676, Polska
Tel.: +48 224587840, E-mail: odwolania@uzp.pl, Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

2. Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art 180 ust 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17A, Warszawa 02-676, Polska
Tel.: +48 224587840, Faks: +48 224587800, Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI Informacje dodatkowe
Okres obowiązywania zamówienia, umowy: Od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie realizacji inwestycji przez wykonawcę robót, ale nie dłużej niż 4 lata od dnia podpisania umowy. Przewidywana data zakończenia robót i oddania do użytkowania – 30.11.2020 roku.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
(D) Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-09 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-09, 11:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa(świetlica)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |