m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-30 , 12:11:02
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Arkadiusz Żyszkiewicz
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal132
- telefon(0-22)4438401
- emailazyszkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)51 03 263
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej”

Opis zamówienia
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę mebli i wyposażenia do sal i pomieszczeń Obiektu (przedszkola)– w zakresie określonym w załączniku nr 1 i 2 do umowy wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika/ zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy (zestawieniem rozmieszczenia w salach/ pomieszczeniach Obiektu) dołączono rysunki poglądowe rozmieszczenia wyposażenia meblowego ( wersja wcześniejsza przed aktualizacją ) ,
2) montaż wyposażenia (w tym: m.in. luster, gablot, dozowników do mydła, na papier toaletowy i ręczniki jednorazowe, skrzynek na klucze, apteczek, tablic korkowych i magnetycznych, szafek wiszących, godła, zegarów itp.),
3) rozruch sprzętu ogrodowego, warsztatowego, porządkowego i AGD
4) posprzątanie sal/ pomieszczeń/ gabinetów po montażu i rozmieszczeniu mebli/ wyposażenia w Obiekcie;
5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem umowy oraz kluczy do przedmiotów posiadających zamknięcia;
6) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 6 ust.1 wzoru umowy oraz wynikający z oferty Dostawcy na dostarczone meble/ wyposażenie i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi.
7) jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników Użytkowników Obiektu z obsługi dostarczanego sprzętu w wymiarze łącznym dla Użytkowników obiektu - 4 godzin. Szkolenie odbędzie się po przeprowadzeniu rozruchu, w terminie uzgodnionym z Użytkownikami obiektu oraz w miejscu przez nich wskazanym.
2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem określonym w załączniku nr 1 do umowy (Opisie przedmiotu zamówienia), nadto oznaczony znakiem CE, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku nr 1 do umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, wzorze umowy wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.2. Prawo opcji
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o dostawę (wraz z rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia oraz sprzętu, określonej w załączniku nr 1 do wzoru umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, w pozycji „Dodatkowy zakres zamówienia” objęty prawem opcji
• Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji (dodatkowy zakres zamówienia) nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe dla minimalnego zakresu zamówienia.
• W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Dostawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
• Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

2.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony w okresie realizacji umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie:
a) dostawy/ montażu i prac objętych umową oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy do wysokości łącznego wynagrodzenia Dostawcy, określonego w §6 ust.1 i 2 wzoru umowy,
b) odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody (w tym ryzyka zniszczenia prac/ mienia w obiekcie) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami,
oraz iż w ramach posiadanego przez Dostawcę ubezpieczenia nie jest wyłączona odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkody powstałej wskutek umyślnego działania ubezpieczającego (dostawcy) lub w razie jego rażącego niedbalstwa, zgodnie z art. 827 § 2 k.c. Dostawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej wraz z warunkami ubezpieczyciela dotyczącymi przedmiotowego ubezpieczenia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dostawcę) lub inny dokument potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)39.10.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 39.20.00.00-4
37.50.00.00-2
39.50.00.00-7
39.70.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Dz.U./S S101
30/05/2018
230551-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 7
30/05/2018S101
http://ted.europa.eu/TED
-
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 7
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230551-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa:
Meble
2018/S 101-230551
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołękaul. Modlińska 197Warszawa03-122PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata LubbeTel.: +48 224438405E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl Faks: +48 223254166Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialoleka.waw.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.bialoleka.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawyul. Modlińska 197Warszawa03-122PolskaOsoba do kontaktów: Małgorzata LubbeTel.: +48 224438405E-mail: bialoleka.zp@um.warszawa.pl Faks: +48 223254166Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialoleka.waw.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Dz.U./S S101
30/05/2018
230551-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 7
30/05/2018 S101
http://ted.europa.eu/TED
-
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy ul.
Myśliborskiej”
Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.44.2018.MLU.MRO/PN-d
II.1.2) Główny kod CPV
39100000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej”.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39200000
37500000
37400000
39500000
39700000
39310000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej”.
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostawę mebli i wyposażenia do sal i pomieszczeń Obiektu (przedszkola)– w zakresie określonym w
załączniku nr 1 i 2 do umowy wraz z ich transportem, wniesieniem, ustawieniem w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego i Użytkownika/ zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy (zestawieniem rozmieszczenia w salach/
pomieszczeniach Obiektu) dołączono rysunki poglądowe rozmieszczenia wyposażenia meblowego (wersja
wcześniejsza przed aktualizacją);
2) montaż wyposażenia (w tym: m.in. luster, gablot, dozowników do mydła, na papier toaletowy i ręczniki
jednorazowe, skrzynek na klucze, apteczek, tablic korkowych i magnetycznych, szafek wiszących, godła,
zegarów itp.);
3) rozruch sprzętu ogrodowego, warsztatowego, porządkowego i AGD;
Dz.U./S S101
30/05/2018
230551-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7
30/05/2018 S101
http://ted.europa.eu/TED
-
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7
4) posprzątanie sal/ pomieszczeń/ gabinetów po montażu i rozmieszczeniu mebli/ wyposażenia w Obiekcie;
5) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem umowy oraz kluczy do
przedmiotów posiadających zamknięcia;
6) gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z treścią § 6 ust. 1 wzoru umowy oraz wynikający z oferty
Dostawcy na dostarczone meble/ wyposażenie i na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta,
potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi;
7) jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników Użytkowników Obiektu z obsługi dostarczanego sprzętu w
wymiarze łącznym dla Użytkowników obiektu - 4 godzin. Szkolenie odbędzie się po przeprowadzeniu rozruchu,
w terminie uzgodnionym z Użytkownikami obiektu oraz w miejscu przez nich wskazanym.
2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny dla jego
prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem określonym w załączniku
nr 1 do umowy (Opisie przedmiotu zamówienia), nadto oznaczony znakiem CE, posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku nr 1 do umowy „Opis przedmiotu
zamówienia”, wzorze umowy wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.2. Prawo opcji
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień Publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o dostawę (wraz z rozmieszczeniem
oraz montażem) mebli, wyposażenia oraz sprzętu, określonej w załączniku nr 1 do wzoru umowy „Opis
przedmiotu zamówienia”, w pozycji „Dodatkowy zakres zamówienia” objęty prawem opcji.
• Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji (dodatkowy
zakres zamówienia) nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe dla minimalnego zakresu zamówienia.
• W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Dostawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z
prawa opcji, w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
• Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający
nie skorzysta z prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem
Zamawiającego.
2.3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony w okresie realizacji umowy od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie:
a) dostawy/ montażu i prac objętych umową oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z
realizacją przedmiotu umowy do wysokości łącznego wynagrodzenia Dostawcy, określonego w §6 ust. 1 i 2
wzoru umowy,
b) odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody (w tym ryzyka zniszczenia prac/ mienia w obiekcie) oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi
pracami,
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: • Długość okresu gwarancji jakości (na sprzęt wyszczególniony w zał. nr 5 do
umowy) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dz.U./S S101
30/05/2018
230551-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7
30/05/2018 S101
http://ted.europa.eu/TED
-
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o dostawę (wraz z
rozmieszczeniem oraz montażem) mebli, wyposażenia oraz sprzętu, określonej w załączniku nr 1 do wzoru
umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, w pozycji „Dodatkowy zakres zamówienia” objęty prawem opcji.
• Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji (dodatkowy
zakres zamówienia) nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe dla minimalnego zakresu zamówienia.
• W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Dostawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z
prawa opcji, w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
• Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający
nie skorzysta z prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem
Zamawiającego.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że: Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zawarty zostały w dokumentacji postępowania - w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://
www.bialoleka.waw.pl
od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej:a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w
realizacji dostaw) - Wykonawca wykaże się należytymwykonaniem w okresie ostatnich trzech (3) lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co
najmniej:
— jednego (1) zamówienia (realizowanego w ramach jednej umowy) o wartości minimum 500 000,00 PLN
bruttopolegającego na dostawie mebli oraz wyposażenia wraz z ich montażem i rozmieszczeniem w obiekcie.
Uwaga: W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich 3
latprzed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych
wramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składaniaofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie
Dz.U./S S101
30/05/2018
230551-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 7
30/05/2018 S101
http://ted.europa.eu/TED
-
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7
ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert.W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji,
Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostawyzrealizowanej w ramach wykazanego zamówienia, do
dnia upływu terminu składania ofert.Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi
wykazać, że warunek określony powyżejspełnia samodzielnie lub spełnia go polegając na zasobach innych
podmiotów.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunek określony
powyżej,spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ.
SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili
publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji przetargowej (załącznik nr 7/8 do SIWZ).
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197, wejście A, p. I, sala
konferencyjna.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Dz.U./S S101
30/05/2018
230551-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 7
30/05/2018 S101
http://ted.europa.eu/TED
-
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 15 tys. zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: Od 18 kwietnia 2018 r. udział w zamówieniach publicznych wymaga przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) podpisanego elektronicznie z użyciem kwalifikowanego certyfikatu. Obowiązek ten wynika z nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ wskazuje wersję edytowalną oświadczenia JEDZ, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) - plik xml do wczytania na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd

Inne dokumenty, które należy złożyć WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz oferty na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ) sporządzony zgodnie z pkt 3.3.1 SIWZ i dostarczony zgodnie z pkt 1.6 SIWZ.
c) Formularz cenowy – zał. nr 3 do SIWZ - UWAGA! Każde pole w kolumnie „Wartość jednostkowa” oraz "Wartość Łączna" – musi zostać wypełnione! Niewypełnienie wskazanych pól traktowane będzie jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.
d) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 9 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy).
e) Kserokopię wniesienia wadium (zgodnie z pkt 4 SIWZ).
f) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.
g) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
 jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu: iod@um.warszawa.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w SIWZ. SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowejpod
adresem http://www.bialoleka.waw.pl od chwili publikacji ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dz.U./S S101
30/05/2018
230551-2018-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 7
30/05/2018 S101
http://ted.europa.eu/TED
-
- Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7
Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm).
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancji jakości (na sprzęt wyszczególniony w zał. nr 5 do umowy )40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-05 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-05, 10:00, Zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |