m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-05-30 , 13:09:48
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Alina Czajkowska
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22) 44 35 683
- emailzp.wola@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Gołaszewski
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99
- lokal107
- telefon(0-22) 4435718
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Oświetlenie skweru Sybiraków” - zaprojektuj i wybuduj – znak sprawy: 33/ZP/18.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia (Oświetlenie skweru Sybiraków), położonego na
terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej wcześniej przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w oparciu o obowiązujące
przepisy w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. 2. Lokalizacja: Omawiany skwer Sybiraków znajduje się
przy ul. Chłodnej na działkach o nr ewidencyjnych: 26, 27, 28, 29 w obrębie: 6-01-05 stanowiących
własność m. st. Warszawy. 3. Oświetlenie. 1) Projekt musi przewidywać oświetlenie istniejących ciągów
spacerowych skweru znajdujących się w obrębie działek nr: 26, 27, 28, 29 Numer obrębu: 6-01-05
stanowiących własność m. st. Warszawy. 2) Parametry oświetlenia, natężenie oświetlenia zgodnie z
normą oraz odpowiednimi rozporządzeniami dla tego typu terenu. Do oświetlenia alejki parkowej należy
przewidzieć zamontowanie opraw oświetleniowych typu LED. 3) Należy uzgodnić z Biurem Estetyki w
Warszawie rodzaj opraw i słupów. 4) Likwidacja istniejących słupów i opraw oświetleniowych. 4.
Zasilenie 1) zasilenie elektryczne oświetlenia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 2)
parametry oświetlenia, natężenie oświetlenia zgodnie z normą oraz odpowiednimi rozporządzeniami dla
tego typu terenu. 5. Zadanie dzieli się na dwa etapy: Etap I - opracowanie koncepcji projektu wraz z
wizualizacją, oraz kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalnoużytkowego
stanowiącego załącznik do wzoru umowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami niezbędnymi
do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót. Etap II – wykonanie robót budowlanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, oraz pełnienie nadzoru autorskiego od dnia
rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do dnia 14.12.2018 r. jednak nie krócej niż do dnia odbioru
końcowego robót budowlanych. 6. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy teren jest ujęty w gminnej ewidencji
zabytków Wykonawca musi uwzględnić w kalkulacji kosztów ewentualny nadzór archeologiczny nad
pracami. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji
określają: a) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. b) Program funkcjonalno-użytkowy
stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy. 8. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę brutto 100.000,00 zł. 9. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje
klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności związane z montażem
instalacji elektrycznych oraz wykonujące roboty ogólnobudowlane były zatrudnione przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia
26.06.1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 108). Szczegółowe wymagania dot. sposobu
dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego
zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy,
stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 wzoru umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przez cały okres
trwania umowy, który obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową. 12.
Gwarancja i rękojmia: Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonywany przedmiot zamówienia oraz na
wbudowane materiały i urządzenia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować
wydłużenie okresu gwarancji do 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi drugie kryterium oceny ofert –
patrz Część XIII SIWZ. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z postanowieniami Kodeksu
Cywilnego wynosi 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)45.31.61.10-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.00.00-7
71.52.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, o wartości
minimum 50.000,00 zł brutto każda, z zastrzeżeniem, iż każda robota obejmowała swoim zakresem
wykonanie lub remont lub modernizację oświetlenia terenu publicznego (np. ulicy, drogi, skweru,
parku). * W przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty
polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania. b) dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji
zamówienia, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik budowy), co najmniej jedną osobą. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału mogą spełniać wspólnie (łącznie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć wypełniony formularz
"Doświadczenie personelu kluczowego", który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ (formularz ten nie
podlega uzupełnieniu). "Doświadczenie personelu kluczowego" stanowi kryterium oceny ofert i będzie
rozpatrywane na podstawie informacji dotyczących doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia na stanowisku Kierownika budowy posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, zawartych w Formularzu „Doświadczenie personelu
kluczowego”.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. ETAP SKŁADANIA OFERT: 1) Wykonawca składa ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego wskazanymi w Części X SIWZ, składa się ona z wypełnionego Formularza
ofertowego o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wypełnionego
Formularza „Doświadczenie personelu kluczowego”, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ. 2.
Ponadto, do oferty należy dołączyć: a) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru
np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych
załączonych do oferty dokumentów. b) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach (Załączniki nr 2a) i 2b) do SIWZ) oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie
oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy
ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Zamawiający wymaga aby składany
dokument wskazywał w szczególności: - sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz
zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku
udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia), - okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego, - jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do
SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych,
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Uwaga! 3. Wykonawca, w terminie
3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu
(bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie powinno być
złożone w oryginale (w formie pisemnej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2.
Oferta wspólna (np. konsorcjum lub spółka cywilna): Wykonawcy występujący wspólnie składają
jedną ofertę, przy czym: 1) oświadczenie, o którym mowa w Części III.3 ogłoszenia dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie, o którym mowa powyżej w ppkt 3, składa
każdy z Wykonawców oddzielnie (dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej), 3) pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w m.st. Warszawa jest Pan Adam
Grzegrzółka, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, tel. 22 443 30 00, e-mail: iod@um.warszawa.pl ; 3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej „ustawą Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i
brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: −
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji 24 %
doświadczenie personelu kluczowego16 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-18, 09:30, siedziba Zamawiajacego sala 110
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |