m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-01 , 08:00:11
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczna Estrada
- adresMarszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849 32 86
- faks(0-22) 849 32 86
- e-mailestrada@estrada.com.pl
- adres internetowyhttp://www.estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marek Will
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)8493286
- emailmarek.will@estrada.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJustyna Rytel
- adresStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
- telefon(0-22)849-32-86
- emailjustyna.rytel@estrada.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczna Estrada, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokalbrak
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Koncepcja i wykonanie wraz z montażem i demontażem oraz zakupem praw autorskich do zdjęć plenerowej wystawy fotograficznej „Warszawa wczoraj i dziś” w 18 dzielnicach W-wy w terminie od 01.08-31.12.2018r.Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest koncepcja oraz wykonanie wystawy fotograficznej wraz z montażem, demontażem i zakupem praw autorskich do zdjęć.

Koncepcja:
Wystawa powinna opierać się na zaprezentowaniu najlepszych pod względem artystycznym
fotografii ukazujących jak zmieniała się Warszawa na przestrzeni ostatnich lat. Warszawa powinna zostać przedstawiona jako miasto szybkiego rozwoju, otwartego na innowacje i potrzeby mieszkańców, nowoczesnego, europejskiego. Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach Warszawa była tworzona dla mieszkańców przez mieszkańców, a ze zmian, które w niej zaszły korzystają wszyscy Warszawiacy, goście i turyści.

Na wystawie odbiorcy powinni zobaczyć zdjęcia pokazujące zarówno architekturę, życie codzienne, kulturę, sport, styl życia, aspekty związane z ekonomią i rozwojem. Priorytetem jest, aby na fotografiach przedstawiających współczesną stolicę znaleźli się jej mieszkańcy i goście.


Forma wystawy
- forma wystawy– Fotograficzna, nie opisowa;
- opieramy się na fotografiach ukazujących zmiany zachodzące w stolicy;
- wystawa powinna zawierać zdjęcia Warszawy ukazujące przeszłość i teraźniejszość ;
- proporcje zdjęć przeszłość (kilkanaście lat wstecz) 30 % w stosunku do 70 % nowych zdjęć ukazujących teraźniejszość;
- współczesne fotografie powinny być wykonane na wysokim poziomie artystycznym przez doświadczonych i profesjonalnych fotografów z dorobkiem w zakresie fotografii miejskiej;
- koncepcja wystawy powinna zawierać dokumentację dorobku fotografów, którzy zostaną zaproszeni do współpracy. Pod dokumentacją rozumie się portfolio z minimum 5 fotografiami w zakresie fotografii miejskiego krajobrazu oraz biografią fotografa;
- prawa do zakupionych zdjęć muszą być uregulowane z artystami w taki sposób, aby fotografie mogły być przekazane przez Zamawiającego osobom trzecim.
- wystawa będzie się składała z 18 zdjęć związanych z tematyką ogólno warszawską i 4 zdjęć związanych tematycznie z konkretną (jedną z 18) dzielnicą. Łącznie Wystawa będzie prezentowała 22 zdjęcia w każdej dzielnicy.
- 4 zdjęcia związane z konkretną dzielnicą, powinny ukazywać przeszłość (2 zdjęcia) i teraźniejszość (2 zdjęcia).
- 1 plansza to plansza tytułowa z opisem i celem wystawy.
- tekst wprowadzający do wystawy oraz krótkie podpisy pod zdjęciami powinny być podpowiedzią dla odbiorców, zachętą do oglądania wystawy.

Tytuł wystawy
- „Warszawa wczoraj i dziś” jest tytułem roboczym i może być zmieniony zgodnie z koncepcją merytoryczną i artystyczną twórców wystawy

Forma ekspozycji

W skład usługi wchodzić będą następujące części składowe:
1. produkcja konstrukcji wystawienniczych
2. produkcja plansz do ekspozycji
3. obsługa techniczna (transport i obsługa techniczna na miejscu)

1. Produkcja konstrukcji wystawienniczych ( stojaków)
Wykonawca zobowiązany jest do produkcji 18 zestawów konstrukcji wystawienniczych.
Przez pojedynczy zestaw konstrukcji wystawienniczych należy rozumieć trzy prostopadłościany o podstawie kwadratowej o wymiarach ok. 70cmx70cmx200cm z możliwością pionowego układu a także ustawienia w formie wolnostojących stojaków.
Konstrukcja wystawiennicza powinna być stabilna, wykonana z wysokiej jakości estetycznych profili stalowych spawanych lub skręcanych (kolorystyka mat wskazana przez Zamawiającego wykonana metodą proszkowaną lub natryskową), wyposażonych w betonowe lub równoważne, estetyczne obciążniki o dużej wytrzymałości na warunki atmosferyczne (odporne na deszcz, wiatr, amplituda temperatur -20C do +50C) wyposażone w odboje z gumy.
Każdy wolnostojący stojak składa się z: czterech plansz do ekspozycji (jedna o wymiarach formatu B1), o wysokości około 200cm, czterech nóg wykonanych z profili stalowych lub równoważnych, czterech podstaw betonowych o pow. ok. 0,5 m2.,
Każda konstrukcja wystawiennicza musi mieć możliwość wymiany plansz ( format B1). Powinna być łatwa w montażu i demontażu.

2. produkcja plansz do ekspozycji
Produkcja plansz obejmuje wydruk grafik, powinna być spójna z przygotowanym i opracowanym projektem graficznym.
Materiał: PCV spienione/ twarde o grubości ok. 5mm lub dibond o grubości ok. 3 mm, wydruk ekosolwentowy lub UV, drukowany w wysokiej rozdzielczości fotograficznej, zabezpieczony laminatem matowym wraz z przyklejeniem wydruków do tablic stanowiących część konstrukcji wystawienniczej.
Ostateczna wersja graficzna każdej planszy musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji

3. obsługa techniczna
Obsługa techniczna wystawy obejmuje:
- transport 18 zestawów konstrukcji wystawienniczych w miejsca, w których odbywać się będzie wystawa,
- montaż i demontaż na miejscu wystawy w wyznaczonym miejscu w każdej
z podanych lokalizacji
- naprawy serwisowe ( w ilości 1 raz w każdej dzielnicy na czas trwania wystawy)
-obsługa techniczna musi być dostępna w trakcie trwania wystawy (Wykonawca zapewni osobę kontaktową w godzinach wskazanych przez Wykonawcę)

Max. wartość zamówienia:
280 000 zł słownie ( dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Zakres zadania:
- koncepcja artystyczna i merytoryczna wystawy
- realizacja koncepcji, w tym wydruki zdjęć i wykonanie nośników ekspozycji,
- zakup licencji do praw autorskich do zdjęć na okres 5 lat, na polach eksploatacji:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
z możliwością przeniesienia na osoby trzecie.
- dostawa, montaż i demontaż,
- ubezpieczenie Wystawy
- nadzór

Dodatkowe wymagania Zamawiającego

- Wykonawca udzieli gwarancji na czas trwania Wystawy, w terminie 01.08-31.12.2018r.

- Wykonawca ubezpieczy wystawę na kwotę min.150 000 zł.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawy ewentualnych szkód zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie 24h od daty przyjęcia zgłoszenia usterki.

- Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie OC w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy lub pracowników Wykonawcy w wysokości co najmniej 150000 zł.
8. Termin realizacji zamówienia
1. Przewidywany termin ekspozycji wystawy: 01.08.2018r- 31.12.2018r.
2. Zamówienie musi być wykonane najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 i potwierdzone końcowym odbiorem zamawiającego oraz zdemontowane i przetransportowane do wskazanego magazynu na terenie W-wy lub utylizację w terminie do 14.01.2019r.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.95.60.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-08-01, data zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
21. Wysokość wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium
na okres związania ofertą w wysokości: 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
22. Forma wadium
22.1. Wadium może być wniesione w:
22.1.1. pieniądzu,
22.1.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym iż poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
22.1.3. gwarancjach bankowych,
22.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
22.1.5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)
23. Termin i miejsce wniesienia wadium:
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Stołeczna Estrada nr konta 46 1240 6175 1111 0000 4578 1713 Bank PEKAO S.A. ODDZIAŁ W WARSZAWIE, UL. JASNA 1, 00-950 WARSZAWA
23.1. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Kwota wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
23.2. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych od pkt. 22.1.2. do pkt. 22.1.5. SIWZ kserokopię dokumentu wadium potwierdzoną przez Głównego Księgowego Stołecznej Estrady zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w sekretariacie Stołecznej Estrady.
23.3. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
23.4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z treścią art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, oraz należy wymienić jako beneficjenta poręczenia lub gwarancji Stołeczna Estrada, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
24. Zwrot wadium:
24.1. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1- 2 ustawy.
24.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji i na zasadzie określonej w art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
24.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
25. Utrata wadium
25.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów o których mowa w pkt. 10 SIWZ oraz pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
25.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
25.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
25.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
25.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
9.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. posiadania wiedzy i doświadczenia
a) zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wystawę artystyczną oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
9.2.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
9.2.3 dysponowania osobami posiadającymi umiejętności i kwalifikacje do wykonania
zamówienia:
Wykonawca dysponuje wykwalifikowanym personelem posiadającym wiedzę na temat
historii i urbanistyki W-wy, fotografii i jej prezentacji oraz możliwych form plenerowych ekspozycji wystawowych.

9.2.4 wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
a) osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych tj. 2015, 2016, 2017 a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla Wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum łącznie w ww. okresie 1 000 000 złotych (jeden milion złotych) według załączonego wzoru, który stanowią załączniki nr 7a lub nr 7b do SIWZ,
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN ( milion złotych) oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.
9.3. Złożenie przez Wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 10 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.
10. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
10.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
10.1.1 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 2 do SIWZ);
10.1.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

10.1.3 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (zgodne w treści ze wzorem załącznika nr 6 do
SIWZ),

10.1.4 sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku
Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za
okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy za ten okres – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7a lub
do SIWZ;
10.1.5. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
10.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie stawianego przez Zamawiającego warunku.
10.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
10.4.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
10.4.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SIWZ;
10.4.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10.4.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
10.4.5. informację o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.
10. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w 10.4.2 -10.4.4 składa dokument lub dokumenty zgodne z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
10. 6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczące tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
11. Oferta wspólna (wnoszona przez konsorcja lub spółki cywilne)
11.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Wykonawcy-Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
11. 2. Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Wykonawcy – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
11. 3. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców o którym mowa w pkt. 10.4.2 Stosowne odpisy z rejestru, o których mowa w pkt. 10.4.2 SIWZ, muszą zostać dołączone do oferty przez wszystkich Wykonawców.
11. 4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1.1 i 10.4.1 SIWZ, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca-Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika lub oświadczenie o którym mowa podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca-Pełnomocnik) - wskazane jest, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie na odrębnym formularzu.
11. 5. Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych Wykonawców są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców, których dokumenty dotyczą.
11. 6. Wypełniony formularz oferty, o którym mowa w pkt. 26.2 SIWZ, podpisują w swoim imieniu wszyscy Wykonawcy (w tym Wykonawca-Pełnomocnik) lub podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Wykonawca-Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy – Pełnomocnika.
11. 7. Dokumenty wymienione w pkt. 10.4 SIWZ, muszą być załączone do oferty dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
11. 8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą-Pełnomocnikiem.
11. 9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Podwykonawstwo.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
13. Zasady udzielania wyjaśnień SIWZ.
13.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert;
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
13.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,
13.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.1.
13.4. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, treść tę zamieszcza również na tej stronie.
13.5. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
13.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
13.7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).
13.8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na tej stronie oraz wprowadza odpowiednie zmiany w ogłoszeniu zamieszczonym w BZP.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
koncepcja merytoryczna i artystyczna wystawy 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.estrada.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-18 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-18, 10:30, Stołeczna Estrada - Sekretariat
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |