m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-01 , 09:35:30
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Bouhella-Fedorczyk
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon(0-22) 443 69 73
- emailabouhella@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWiesław Ołdak
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal210
- telefon22 443-68-86
- emailwoldak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa sięgaczy przy ul. Kłodzkiej w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa sięgaczy przy ul. Kłodzkiej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w ramach zadania „Budowa ul. Kłodzkiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Petunii”, obejmująca m. in. roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, roboty towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wawer Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.31.20-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył /powierzyli przeprowadzenie postępowania- Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie

I.1) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.2)WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie
I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak
www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.wawer.warszawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: w formie pisemnej

Adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Wawer Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.21.2018.ABO

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Waluta: PLN

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: TAK

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów prac określonych w przedmiarze robót. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.

SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie odcinka/odcinków jezdni, chodnika, wjazdów do posesji i/lub parkingu w technologii betonowa kostka brukowa lub płyty betonowe o wartości zadania nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto.
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie wykazu robót, określonego w pkt 6.2.1 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ (złożonych na wezwanie Zamawiającego).
Uwaga: Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.

2) Wykonawca musi dysponować osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowa dróg.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – dotyczący innych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1 SIWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w poz. 6.2.1 SIWZ) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ).

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Formularz kosztorysu ofertowego - załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
5. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert): 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert) – oryginał. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 2)Wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SIWZ;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
7. Wymagania dot. podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Jeżeli inny podmiot, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ww. podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8. W szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

IV. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

V. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

VI. Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

VII. Informacje na temat umowy ramowej: Umowa ramowa będzie zawarta: nie

VIII. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Tak

IX. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
1) Zmiany Umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
2) Zamawiający przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania całości zamówienia lub jego części, technologii wykonywania robót, zakresu rzeczowego wykonywanych robót, związanych z:
1. zmniejszenia zakresu spowodowaną uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot Umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w Umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
2. zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności, w tym związanych ze zgłaszanymi przez Wykonawcę umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
3. koniecznością zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej (w szczególności w przypadku wycofania z rynku starych rozwiązań technologicznych/technicznych lub materiałowych),
4. kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
5. niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania,
6. przyczynami technicznymi (np. ujawnienie w trakcie wykonywania prac urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji, kolizje z tym związane lub innymi obiektami czy niewypałami/ niewybuchami, konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych),
7. przyczynami losowymi (np. huragan, powódź, lub inne kataklizmy będące następstwem zaistnienia siły wyższej),
8. stwierdzeniem wad lub braków dokumentacji uniemożliwiających realizację Umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,
9. koniecznością wprowadzenia do przedmiotu Umowy i do dokumentacji zmian sposobu realizacji Umowy,
10. koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu Umowy i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia,
11. opóźnieniem w uzyskaniu przez Wykonawcę, z przyczyn przez niego nie niezawinionych, wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych podmiotów i organów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
12. opóźnieniem w uzyskaniu przez Zamawiającego wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych podmiotów i organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
13. działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu prac, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy prac, sposób ich wykonania, terminy wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy,
14. zmianą, uchyleniem, stwierdzeniem nieważności decyzji postanowień lub uzgodnień mających znaczenie dla wykonania przedmiotu Umowy przez organy administracji, sądy lub inne właściwe podmioty z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
15. innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi brakiem możliwości prowadzenia robót lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie lub przeszkodę w prowadzeniu robót.
3) Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Strony wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Stronę, mających na celu realizację prac w terminie określonym we wzorze umowy i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwróciła się Strona o powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
4) Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
5) Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zostanie uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów.
6) Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac - zmiana terminu realizacji zamówienia) będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. niekorzystne warunki atmosferyczne, stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących projekt organizacji ruchu i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w Specyfikacjach Technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PL

X. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
XI. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
XII. Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące bezpośrednio prace wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SIWZ).
2. Otwarcie ofert 18.06.2018 o godz. 12.00 w pok. 112.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-18
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie ma możliwości zakupu SIWZ w wersji papierowej
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wawer.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-18 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-18, 12:00, pok. 112
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |