m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg ograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-01 , 09:35:42
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
- adresPl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon0-22) 445-53-25
- faks(0-22) 445-53-15
- e-maild-zamowien@mpwik.com.pl
- adres internetowyhttp://www.mpwik.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Arkadiusz Krawczyk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22) 445-53-46
- emaild-zamowien@mpwik.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychArkadiusz Krawczyk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal307
- telefon(0-22) 445-53-46
- emaild-zamowien@mpwik.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal313
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
- lokal313
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Całodobowa ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Opis zamówienia
Szczegółowy opis zamówienia dostępny na stronie: www.mpwik.com.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Pruszków, Wieliszew
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium250000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu20
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuFormularz można odebrać do dnia 2018-06-19
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |