m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-01 , 10:09:21
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Wala
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 83
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJanusz Kirejczyk
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 89 49
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Neon W na placu Wilsona” realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: projektu wykonawczego małej architektury przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji projektu neonu przed złożeniem dokumentacji do uzgodnień projektu wykonawczego instalacji elektrycznych neonu projektów zasilania energetycznego uzyskanie uzgodnień: - Stołecznego Konserwatora Zabytków - narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Zarządu Dróg Miejskich - Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Urzędu m. st. Warszawy - innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Uzyskanie z ZDM decyzji do dysponowania terenem na cele budowlane Dokonania zgłoszenia robót. Wykonanie robót budowlanych /wykonanie i montaż neonu wraz z zasilaniem z sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o./ zgodnie z wykonanym wcześniej projektem Odtworzenie nawierzchni. Oznakowanie zgodne z systemem identyfikacji wizualnej oznaczania wykonanych zadań w ramach budżetu partycypacyjnego.
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego: 40 339,49 zł netto.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.
Zamawiający: 1. wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę dwóch pracowników wykonujących czynności na terenie budowy w zakresie robót budowlanych polegających na: ułożeniu linii kablowych oraz montażu neonu, 2. wymaga w dniu podpisania umowy i na każde żądanie w trakcie jej realizacji przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie tych osób. Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy, 3. zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 2 umowy na realizację. Kara będzie naliczana za każdy dzień, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania, 4. wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie, 5. zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi powyżej. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 31.52.31.00-9
45.31.12.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
II INNE DOKUMENTY
- pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-18 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-18, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz, Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pok. 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |