m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-04 , 12:39:31
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marta Chodaniecka
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmchodaniecka@zzw.wzw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMonika Wasilewska-Lech
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal710
- telefon(0-22) 2774218
- emailmwasilewska@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal203
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji
cieków, kanałów i wybranych zbiorników wodnych wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch
(I i II) konserwacji wód w ciekach naturalnych, kanałach i zbiornikach wodnych pełniących odpowiednio funkcje:
 odbiorników wód opadowych i roztopowych,
 widokowe, krajobrazowe i przyrodnicze.
Robotami objęte będą:
a)stawy, wybrane zbiorniki wodne i kanały położone na terenie Warszawy, będące
w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy działającego w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy,
b)cieki i kanały położone na terenie m.st. Warszawy będące w administrowaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Roboty mają na celu utrzymanie w należytym stanie technicznym koryt prowadzących śródlądowe wody powierzchniowe płynące oraz brzegów zbiorników wodnych poprzez zachowanie właściwych parametrów przekroju poprzecznego i podłużnego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.72.18.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.47.00.00-2
77.31.00.00-6
90.60.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część nr 1 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Zaborowskiego, Kanału Lipkowskiego Stawów Brustmana i Potoku Bielańskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Bielany i Bemowo m.st. Warszawy, przy czym łączna długości kanałów wynosi 6,448 km2000,00
2kanałów wynosi 6,448 km, Część nr 2 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Grabowskiego, Kanału Imielińskiego i Kanału Bokserskiego, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 5,400 km2000,00
3Część nr 3 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Jeziorki, Kolektora B-2, Kolektora B-4, położonych na terenie dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, o łącznej długości 6,593 km2500,00
4Część nr 4 - obejmuje I i II konserwację: Kanału „W”, Kanału Latoszki, Kanału Powsińskiego położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 10,180 km2500,00
5Część nr 5 - obejmuje I i II konserwację: Kanału nr 26 zwanego Zaciszańskim, Kanału Bródnowskiego, Kanału nr 10, Kanału nr 19, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Rembertów, Targówek i Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej długości 18,030 km4500,00
6Część nr 6 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Rembertowskiego, Kanału w ul. Płatnerskiej, Kanału w ul. Komandosów i Kanału w ul. Strażackiej położonych na terenie dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, o łącznej długości 9,507 km2500,00
7Część nr 7 - obejmuje I i II konserwację: Kanału Nowa Ulga i Nowe Ujście wraz z wałami i Kanału Wawerskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Wesoła i Wawer m.st. Warszawy o łącznej długości 17,878 km3500,00
8Część nr 8 – obejmuje I i II konserwację: Kanału Głównego „A”, Kanału Sieleckiego, Kanału w ul. Obserwatorów, Kanału Siekierkowskiego, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 8,020 km2500,00
9Część nr 9 – obejmuje I i II konserwację: Rowu Piaseczyńskiego, Kanału Piaseczyńskiego oraz jedną jesienną konserwację Fosy Legionów (Bernardyńska Woda), położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 2,955 km2500,00
10Część nr 10 – obejmuje I i II konserwację: Kanału Wystawowego, Kanału Gocławskiego i Kanału Kawęczyńskiego wraz z kanałem obiegowym, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Praga Północ, Praga Południe i Rembertów m.st. Warszawy, o łącznej długości 7,069 km4500,00
11Część nr 11 – obejmuje I i II konserwację: rzeki Wilanówki położonej odpowiednio na terenie dzielnicy Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy, o łącznej długości 9,651 km4500,00
12Część nr 12 – obejmuje I i II konserwację: Kanału Henrykowskiego, Strugi Jabłonna i rzeki Długiej, położonych odpowiednio na terenie dzielnicy Targówek i Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej długości 16,926 km3500,00
Razem 37000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-06
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium37000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powyższą kwotę wadium należy zsumować, odpowiednio do liczby części na jaką składana jest oferta oraz wyraźnie oznaczyć postępowanie i część zamówienia, na które wnosi wadium lub wnieść osobne wadia dla poszczególnych części, na które składa ofertę z wyraźnym oznaczeniem postępowania i tych części.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin wykonania i konserwacji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zzw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-14 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-14, 12:00, pok 015
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |