m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-04 , 14:15:32
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Doposażenie oficyny budynku przy ul. Nowy Świat 39 w windę dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi zmianami w konstrukcji budynku, zejście do piwnicy oraz ewentualne zmiany przebiegu instalacji pod przyszłym szybem windowym, dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością , wymiana drzwi zewnętrznych na otwierane automatycznie, remont schodów zewnętrznych, montaż zadaszonej platformy dla osób z niepełnosprawnością - poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia konserwatorskie
Opis zamówienia
Doposażenie oficyny budynku przy ul. Nowy Świat 39 w windę dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi zmianami w konstrukcji budynku, zejście do piwnicy oraz ewentualne zmiany przebiegu instalacji pod przyszłym szybem windowym, dostosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością , wymiana drzwi zewnętrznych na otwierane automatycznie, remont schodów zewnętrznych, montaż zadaszonej platformy dla osób z niepełnosprawnością - poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia konserwatorskie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Nowy Świat 39 w warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.31.00-5
71.32.00.00-7

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania182 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz 2 zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu remontów budynków zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków) i o wartości brutto min. 400.000,00 zł każde zamówienie.
b)Wykonawca załączy dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)oświadczenie Wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje projektanta posiada wymagane uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
b)oświadczenie Wykonawcy, że osoba, która będzie pełnić funkcje projektanta posiada wymagane uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
c)oświadczenie Wykonawcy, osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
d)oświadczenie Wykonawcy, osoba, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiada wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz że jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
e)oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: dozoru (grupa 1, „D” do 1 kV).
3)Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgn.waw.pl/index.php?s=7&p=7#
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-19, 14:30, siedziba Zamawiajacego, pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |