m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-04 , 14:55:58
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Karolina Kotomska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22)23-12-221
- emailKotomska.Karolina@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKarolina Kotomska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22)23-12-221
- emailKotomska.Karolina@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont dachu, elewacji, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu budynku przy ulicy Górnośląskiej 39 w Warszawie.
Opis zamówienia
remont dachu, elewacji, ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu budynku przy ulicy Górnośląskiej 39 w Warszawie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.32.00.00-6
45.44.21.00-8
45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy pzp, o udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
c.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia w budynkach wpisanych
do rejestru zabytków lub GEZ polegające na wykonaniu remontów budynków zabytkowych, o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia, mających w swoim zakresie prace elewacyjne o wartości
co najmniej 250.000,00 zł brutto każde zamówienie;
c.2 dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia i są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, tj.:

c.2.1.osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą kwalifikacje,
o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiart. 37c ustawy:
- robotami budowalnymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury o których mowa w art. 64 ust. 1.
* jedna osoba posiadająca powyższe uprawnienia nie może pełnić równocześnie dwóch funkcji tj. kierownika robót i kierownika prac konserwatorskich
c.2.3.uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c.2.4.dysponuje osobą, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap. znam. do 1kV nastanowisku „Dozoru”.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej rekojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-19, 14:15, sala konferencyjna nr 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |