m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-05 , 12:27:27
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychHalina Miturska
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 17
- lokal35
- telefon(22) 443 94 75
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal308
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp (znak sprawy ZP-18/18)
Opis zamówienia
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp (znak sprawy ZP-18/18)
Numer referencyjny: ZP-18/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie podzielone jest na dwie części: CZĘŚĆ 1 - Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie. CZĘŚĆ 2 - Wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 561951,35
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-08-17

II.9) Informacje dodatkowe: dot. CZĘŚCI 1 - Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie. Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: 5 dni od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 2 lipca 2018r. Zakończenie: do dnia 17 sierpnia 2018r. dot. CZĘŚCI 2 - Wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie. Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: 5 dni od daty zawarcia umowy. Zakończenie: do dnia 17 sierpnia 2018r.

Część nr: 1 Nazwa: Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie, wykonany dnia 4 grudnia 2017 r. przez JJJ.PROJEKT Hejduk Jacek, Warszawa, ul. Krzyżówki 36A/33. Autorami opracowania są inż. Jacek Hejduk, mgr inż. Robert Sawicki. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ST-1 wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie, wykonaną dnia 4 grudnia 2017 r. przez JJJ.PROJEKT Hejduk Jacek, Warszawa, ul. Krzyżówki 36A/33. Autorem opracowania jest inż. Jacek Hejduk. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny oferty. 1) Przedmiar robót wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie, wykonany dnia 4 grudnia 2017 r. przez JJJ.PROJEKT Hejduk Jacek, Warszawa, ul. Krzyżówki 36A/33. Autorem opracowania jest inż. Jacek Hejduk. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 5 / część 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dane ogólne: Budynek przy ul. Niskiej 9 jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny (piwnice, parter i piętro), o powierzchni zabudowy ok.500 m2 i kubaturze ok. 3940 m3, wybudowany w 1960 roku, w technologii tradycyjnej. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe są murowane ceglane. Placówka posiada cztery oddziały, a więc cztery sale dydaktyczne, salę ćwiczeń ruchowych, pomieszczenia kuchenne, szatnię oraz dwa wejścia i dwie klatki schodowe. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m. in.: - robót demontażowych; - nowego pomiaru zużycia energii (nowe warunki przyłączenia) - uzgodnienia do zaplombowania; - instalacji wewnętrznych linii zasilających (wlz) wraz z projektowanymi tablicami rozdzielczymi; - instalacji oświetlenia ogólnego – oświetlenie zasadnicze, zewnętrzne oraz ewakuacyjne - oprawy ledowe, - instalacji siłowej oraz gniazd wtyczkowych, - instalacji komputerowej – montaż sieci strukturalnej, - instalacji telefonicznej wraz z nową centralą telefoniczną, - instalacji alarmowej – antywłamaniowej – wymiana okablowania i aparatów – konieczne uzgodnienia z ochroną obiektu, - instalacji telewizyjnej j – monitoring wewnętrzny i zewnętrzny wraz z aparaturą - instalacji wideodomofonów – wymiana okablowania i montaż aparatury, - instalacji ewidencji pobytu dziecka, - instalacji uziemiającej i wyrównawczej, - robót poinstalacyjnych – tynkowanie (gładzie gipsowe) i malowanie, - robót tymczasowych: przygotowanie (przesunięcie lub wyniesienie mebli oraz zabezpieczenie pomieszczeń i podłóg – pomieszczenia po remoncie mają być przekazane w stanie nie gorszym niż były przed remontem. UWAGA: 1. Przed złożeniem oferty zaleca się aby potencjalny Wykonawca dokonał wizji lokalnej (w terminie uzgodnionym z Dyrekcją przedszkola) celem zapoznania się z obiektem. 2. Oprawy oświetlenia zasadniczego firmowe ledowe, średniej klasy muszą posiadać certyfikat dopuszczenia – parametry zostały dokładnie opisane przez projektanta w dokumentacji projektowej. 3. Przed zakupem oprawy należy jej typ uzgodnić z Użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru. To samo dotyczy osprzętu elektrycznego i pozostałych aparatów. 4. Należy montować wyposażenie rozdzielnic i osprzęt elektryczny średniej klasy, rozdzielnice wnękowe o obudowach wykonanych ze stali lub tworzywa odpornego na uderzenia – min. IK-08 drzwi pełne wyposażone w zamek. W przypadku niemożności dobrania rozdzielnic o zaprojektowanej ilości miejsc w rzędzie należy przyjąć rozdzielnice większe o 24 miejscach. 5. Należy montować urządzenia teletechniczne średniej klasy spełniające wymagania opisane w dokumentacji projektowej. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 9 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 9 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z wykonaniem: a) 4 osoby do wykonywania robót elektrycznych (wymiana instalacji, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego oraz rozdzielnicy) b) 2 osoby do wykonywania robót teletechnicznych (wymiana instalacji, urządzeń monitoringu, osprzętu, montaż nagłośnienia) c) 3 osoby do wykonywania robót ogólnobudowlanych (roboty tynkarskie i malarskie). Szczegółowe wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w § 4 projektu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 / część 1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 368584,60
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: 5 dni od daty zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 2 lipca 2018r. Zakończenie: do dnia 17 sierpnia 2018r.

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie, zgodnie z: 1. Dokumentacją projektową zawierającą: 1) Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie, wykonany w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez VGR - Pracownia Projektowa, ul. Tytoniowa 24/38, Warszawa. Autorami opracowania są mgr inż. Rafał Góra, mgr inż. Mateusz Figa. 2. Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ST-WO i SST wymagania ogólne i szczegółowe wykonania instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie, wykonaną w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez VGR - Pracownia Projektowa, ul. Tytoniowa 24/38, Warszawa. Autorem opracowania jest mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który jest jedynie elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny oferty. 1) Przedmiar robót dot. dostosowania do przepisów p.poż. budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie, wykonany dnia 10 kwietnia 2018 r. przez VGR - Pracownia Projektowa, ul. Tytoniowa 24/38, Warszawa. Autorem opracowania jest mgr inż. arch. Violetta Piękoś-Kwiecińska. Ww. opracowania stanowią załącznik nr 5 / część 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie m. in.: Rozbiórki i demontaże: - demontaż sufitu kasetonowego 60x60 z odzyskiem materiału; - przebijanie otworów w ścianach lub stropach; - wykonanie ślepych otworów w cegle; - wykucie bruzd. Roboty murowe, montażowe i wykończeniowe: - zaprawienie bruzd; - tynki wewnętrzne; - malowanie farbami emulsyjnymi; - montaż sufitu kasetonowego 60x60 uprzednio zdemontowanego; - montaż koryt instalacyjnych z przegrodą. Instalacje elektryczne: - zasilenie centrali CSP; - zasilenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych; - wykonanie pętli dozorowanych; - montaż czujek dymu; - montaż ręcznych ostrzegaczy pożarowych; - montaż elementów p.poż. kontrolno-sterujących; - montaż zasilaczy do sygnalizatorów akustyczno-optycznych. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (klauzula społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej 3 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 3 osób. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) - w szczególności prace związane z wykonaniem: a) 1 osoba do wykonywania robót ogólnobudowlanych (murarskich, malarskich, stolarskich, posadzkarskich, okładzinowych i wykończeniowych), b) 2 osoby do wykonywania robót elektrycznych (wymiana przewodów instalacji elektrycznej, montaż osprzętu, punktów oświetleniowych, wentylatorów kanałowych). Szczegółowe wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w § 4 projektu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 / część 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45310000-3, 45312100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 193366,75
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wymagany termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie: 5 dni od daty zawarcia umowy. Zakończenie: do dnia 17 sierpnia 2018r.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)561951,35

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie.0,00
2Wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-08-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dot. CZĘŚCI 1 - Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót w branży elektrycznej z wyłączeniem robót w lokalach mieszkalnych. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł (brutto). dot. CZĘŚCI 2 - Wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie. Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie robót w branży budowlanej i elektrycznej z wyłączeniem robót w lokalach mieszkalnych. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł (brutto).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w części IV pkt 3 SIWZ oraz w części III.3.1) Ogłoszenia - odpowiednio dla danej części, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ( bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Informacje dotyczące podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, jeżeli nazwy są znane. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom. 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, zobowiązany jest, o ile są mu już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Wykonawca przekazuje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, w formie pisemnej bezpośrednio do Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście przy ul. Mokotowskiej 17 lok.35, 00-640 Warszawa 4) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi bezpośrednio związane z wykonaniem ww robót budowlanych określone zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ odpowiednio dla każdej części. 5. Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 6. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej. (Szczegółowe zasady określone zostały w części IX SIWZ). 2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt 2 SIWZ składa każdy wykonawca). 3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenia zamówienia mogą łącznie spełniać warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego. 4) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 5 SIWZ.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
CZĘŚĆ 1 - Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Niskiej 9 w Warszawie: 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 10) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. CZĘŚĆ 2 - Wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp w budynku Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Konopczyńskiego 4 w Warszawie. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, 10) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Śródmieście na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonanie instalacji systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru ssp (znak sprawy ZP-18/18), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w: a) dokumentacji postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). b) rejestrze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie Zarządzenie Nr 882/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych i finansowych w urzędach dzielnic m.st. Warszawy. c) ewidencji materiałów oznaczonych klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” prowadzonej na podstawie Zarządzenie Nr 4439/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad postępowania w Urzędzie m. st. Warszawy z materiałami oznaczonymi klauzulą " Tajemnica przedsiębiorstwa" otrzymanymi od podmiotów zewnętrznych. 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne; 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 9. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. − *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. − ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-25 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-25, 11:00, Sala Rady, ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa I piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |