m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-05 , 12:28:26
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Rzepkowska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 6554675
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa przyrządów do pomiaru luzu zamka sprzęgów Scharfenberg typu 25 oraz 35 dla pojazdów metra typu Inspiro
Opis zamówienia
Dostawa przyrządów do pomiaru luzu zamka sprzęgów Scharfenberg typu 25 oraz 35 dla pojazdów metra typu Inspiro
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1 .O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 13a) c) i 14) – 23) oraz ust 5. pkt. 1) ustawy Pzp z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
2. Wykonawca wraz z ofertą składa:
2.1 w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 3 do SIWP).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału;
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty i inne dokumenty oraz powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty;
6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.1 SIWP muszą spełnić wszyscy Wykonawcy łącznie;
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. tj. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-06, 12:30, siedziba Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |