m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-05 , 14:01:40
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
- adresCybisa 7, 02-784 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 649-45-47
- faks(0-22) 649-45-47
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Violetta Labut-Stępień
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Cybisa 7, 02-784 Warszawa
- lokal16
- telefon(0-22)5441207
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychVioletta Labut-Stępień
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Cybisa 7, 02-784 Warszawa
- lokal16
- telefon(0-22)5441207
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi ochrony fizycznej realizowane w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Postępowanie na usługi społeczne nr 3/2018
Opis zamówienia
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej w budynku OPS, ul. J. Cybisa 7, świadczone poza godzinami pracy Zamawiającego (w dni robocze w godzinach 16.00-8.00, w dni wolne od pracy: 24 godz. / dobę). Łącznie 6 792 h w trakcie realizacji zamówienia.
2.2 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod : 79710000-4 (Usługi ochroniarskie).
2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
2.4 W związku z niemożnością dokładnego określenia wielkości zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia/zwiększenia maksymalnie o 10 % liczby godzin usług podanych w ust 1. Ewentualne zmniejszenie wielkości zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego.
2.5 Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i przewidywanej (w okresie trwania umowy) liczby godzin, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała z iloczynu 1 godziny usługi i faktycznej liczby godzin zrealizowanych usług.
2.6 Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia były co najmniej 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1917) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2.7 Wymóg zatrudnienia 3 osób na zasadach, o których mowa powyżej dotyczy agentów ochrony.
2.8 Zatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji zamówienia powinno trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania zamówienia tj. co najmniej od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. (Rozdział 3 stosowany odpowiednio) z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez którąkolwiek z osób zatrudnionych na zasadach, o których mowa powyżej lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób
na zasadach określonych w Umowie.
2.9 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2.7.
2.10 Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, do dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, oświadczenia w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od umowy o pracę, o której mowa w ust. 2.7.
2.11 W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osób, o których mowa w ust. 2.7, lub zatrudnieniu w mniejszej niż wymagana liczbie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc którego dotyczy. Kara umowna będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była zatrudniona i na zwolnionym stanowisku nie została niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni, zatrudniona inna osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 2.7.
2.12 Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochroniarskich.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykaże, iż posiada aktualną koncesję MSWiA, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm).
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez dołączenie do oferty oświadczenia oraz kserokopii Koncesji poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) min. 5 umów obejmujących usługi ochrony fizycznej w budynkach użyteczności publicznej na kwotę brutto minimum 150.000,00 zł (za każdą umowę), przy czym zakres ochrony w tych budynkach powinien być tożsamy lub zbliżony do zakresu ochrony będącego przedmiotem niniejszego postępowania, których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę załączonymi do oferty dokumentami, np. referencjami.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego do oferty Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem).
Zamawiający informuje, że w postępowaniu odrzuci Wykonawców, którzy w okresie 3 ostatnich lat świadczyli usługi ochroniarskie nienależycie. Wykonawca musi wykazać usługi, w zakresie o którym mowa powyżej, które w okresie 3 lat przed terminem składania ofert zrealizował nienależycie. Przez nienależytą realizację należy rozumieć usługi / umowy, które zostały wypowiedziane przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź jeśli Zamawiający w ciągu 12 miesięcy nałożył na Wykonawcę co najmniej dwie kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy. Wykonawca dołączy do oferty wykaz usług zrealizowanych nienależycie, wraz z podaniem podmiotu na rzecz którego były świadczone, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zaproszenia do składania ofert.
3) dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym oraz potencjałem osobowym tj. dysponowania personelem, który będzie skierowany do świadczenia usług, przy czym Zamawiający nie dopuszcza możliwości skierowania do realizacji usług ochrony fizycznej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) wyposażeniem dla agentów ochrony (według opisu przedmiotu zamówienia), a także systemem informatycznym pozwalającym na podgląd przebiegu wykonywanych przez agentów ochrony obchodów. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania raportu z systemu lub, jeżeli Wykonawca dysponuje taką możliwością, dopuszcza się udostępnienie Zamawiającemu możliwości podglądu on-line za pomocą platformy internetowej.
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku przez dołączenie do oferty oświadczenia wraz z opisem systemu / platformy podglądu obchodów on-line.
b) co najmniej 2 osobami pełniącymi role koordynatorów / kierowników ochrony.
Minimalne wymagania względem koordynatorów (muszą być spełnione łącznie):
- niekarany,
- wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
- co najmniej 3 - letnie doświadczenie w kierowaniu ochroną fizyczną w obiektach użyteczności publicznej (biura, urzędy),
- komunikatywność,
- dobry stan zdrowia,
- dyspozycyjność.
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania, iż dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym pozwalającym na właściwy nadzór i organizację pracy agentów ochrony. Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuści możliwość skierowania do koordynacji usług jednego kierownika (spośród wskazanych w Wykazie). Każdorazowa zmiana kierownika (jeżeli wiązałaby się z zatrudnieniem osoby spoza Wykazu), będzie mogła być dokonana przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu,
iż kandydat spełnia ww. wymagania oraz po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. Każda zmiana musi być zgłoszona do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej,
pod rygorem kar umownych.
c) co najmniej 6 agentami ochrony, w tym min. 1 kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej.
Minimalne wymagania względem agentów ochrony (muszą być spełnione łącznie):
- niekarany,
- wykształcenie co najmniej zawodowe,
- co najmniej 2 - letnie doświadczenie w wykonywaniu usług ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej (recepcje biur, urzędów),
- udokumentowane przeszkolenie w zakresie sprawowania ochrony fizycznej (nie dotyczy pracowników kwalifikowanych),
- umiejętność obsługi komputera (obsługa kamer),
- komunikatywność, uprzejmość,
- dobry stan zdrowia,
- dyspozycyjność.
Uwaga! Zamawiający wymaga skierowania do świadczenia usług co najmniej
1 kwalifikowanego pracownika ochrony, który będzie pełnił co najmniej 2 dyżury w tygodniu.
Uwaga! Jeżeli pracownik wykonywał usługi ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej w zakresie odmiennym niż będącym przedmiotem niniejszego zamówienia (recepcje biur, urzędów), Zamawiający nie dopuści takiego agenta do wykonywania usług.
Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania, iż dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym pozwalającym na właściwą realizację usług ochrony. Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie wymagał zapewnienia 4 agentów (spośród wskazanych w Wykazie). Każdorazowa zmiana agenta (jeżeli wiązałaby się z zatrudnieniem osoby spoza Wykazu), będzie mogła być dokonana przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu, iż kandydat spełnia ww. wymagania oraz po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. Każda zmiana musi być zgłoszona do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem kar umownych.
Jeżeli zmiana dotyczyłaby pracownika kwalifikowanego, Wykonawca będzie zobowiązany do skierowania innego pracownika kwalifikowanego.
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez dołączenie do oferty oświadczenia oraz Wykazu personelu wraz z informacjami jednoznacznie potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku kierowników ochrony oraz agentów będących pracownikami kwalifikowanymi, Wykonawca wpisze dodatkowo numer porządkowy wpisu na listę - art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) oraz informację o jednostce wojewódzkiej Policji, dokonującej wpisu (art. 28 ust. 1 ustawy).
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje opłaconą polisą OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia co najmniej 1.000.000 zł, a także ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej całego zespołu agentów ochrony.
Uwaga! Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za chronione mienie.
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez dołączenie do oferty oświadczenia oraz kopii polisy OC (potwierdzonej za zgodność z oryginałem).
4.2 Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy.
4.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 2 – 4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Natomiast wymóg określony w ust. 1 pkt 1 każdy z nich.

5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty, sporządzonej na formularzu wg Załącznika Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu (dokument
w oryginale), należy załączyć:
1) aktualną koncesję MSWiA, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.). ;
2) wykaz usług, sporządzony według treści Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dokument w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem);
Uwaga : W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów ich należytego wykonania.
Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu.
3) wykaz usług zrealizowanych nienależycie,sporządzony według treści załącznika Nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu.
4) wykaz osób, sporządzony według treści załącznika Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu.
5) opis systemu / platformy podglądu obchodów on-line.
6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem).
Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej np. kopię przelewu.
7) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wymóg ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy
do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Kwalifikacje personelu wskazanego do realizacji usług30 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-06-14
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.ops-ursynow.civ.pl/2011-03-31-04-22-51/przetargi
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-06-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-06-14, 12:15, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Jana Cybisa 7, w pok. Nr 16
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |