m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-05 , 15:58:03
I Zamawiający
ZamawiającyMuzeum Powstania Warszawskiego
- adresGrzybowska 79, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 539-79-15
- faks(0-22) 621-05-94
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402A
Adres, na który należy przesyłać ofertyMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokalC 104 (I p.)
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych, realizowana w 4 częściach:
Wykonanie i dostawa długopisów i magnesów – część I
Wykonanie i dostawa breloków haftowanych – część II
Wykonanie i dostawa notesów i naklejek– część III
Wykonanie i dostawa bidonów z nadrukiem– część IV
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów reklamowych dla Muzeum Powstania Warszawskiego, realizowana w 4 częściach:
1.1 Część I - Wykonanie i dostawa długopisów metalowych z nadrukiem oraz magnesów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załączniku nr 1
1.2 Część II - Wykonanie i dostawa breloków haftowanych.
1.3 Część III – Wykonanie i dostawa 2 rodzajów notesów oraz naklejek w 4 wzorach.
1.4 Część IV – Wykonanie i sukcesywna dostawa bidonów z nadrukiem.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMuzeum Powstania Warszawskiego
Główny przedmiot (CPV)22.46.20.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
Kryteria oceny ofert
1Wykonanie i dostawa długopisów i magnesów - część I 0,0015 dni kalendarzowych - długopisy, 10 dni kalendarzowych magnesy cena: 50%Estetyka i precyzja wykonania : 50%
2Wykonanie i dostawa breloków0,0010 dni cena: 50%Estetyka i precyzja wykonania : 50%
3Wykonanie i dostawa notesów i naklejek 0,00notesy - 15 dni kalendarzowych, naklejki - 7 dni kalendarzowych cena: 50%Estetyka i precyzja wykonania : 50%
4Wykonanie i dostawa bidonów 0,0010 dni kalendarzowych cena: 60%Estetyka i precyzja wykonania : 40%
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
1. Spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofertOkreślone osobno dla każdej części (patrz wyżej)
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://www.1944.pl/artykul/ksiega-zamowien-publicznych,4520.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-14 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-14, 11:15, Muzeum Powstania Warszawskiego, pok. 402A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |