m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-06 , 09:39:56
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rucińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-38
- emailrucinska.monika@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
wykonanie oświetlenia terenu przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską, Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Konserwatora Zabytków oraz warunki przyłączenia Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Zadanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą ”widne podwórko”
Opis zamówienia
wykonanie oświetlenia terenu przy budynkach pomiędzy ulicami: Piwną, Piekarską, Rycerską, Wąski Dunaj w Warszawie poprzez postawienie latarni oświetleniowych przy chodniku dla pieszych, poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej uwzględniającej zalecenia Konserwatora Zabytków oraz warunki przyłączenia Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Zadanie w formule ”zaprojektuj i wybuduj” w ramach budżetu partycypacyjnego pod nazwą ”widne podwórko”
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren m.st. W-wy
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.00.00-7
31.52.72.00-8
34.92.85.00-3
45.31.61.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania168 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz 2 zamówień wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości min. 50.000,00 zł każde wraz z podaniem ich rodzaju (w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujące wykonanie oświetlenia terenu), wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał dwóch prac obejmujących cały zakres zamówienia, Zamawiający dopuszcza przedstawienie 2 inwestycji o podobnym zakresie tj. obejmujący wykonanie oświetlenia terenu, o wartości min. 40.000,00 zł każde, i 2 projektów o wartości min. 10.000,00 zł każda.
b)Wykonawca załączy dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie
2)Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)oświadczenie Wykonawcy, że osoba posiada: wykształcenie wyższe, uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i przynależy do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Branżowej.
b)oświadczenie Wykonawcy, osoba posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez organicznej i przynależy do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Branżowej.
c)oświadczenie Wykonawcy, osoba, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap. znam. do 1 kV na stanowisku „Dozoru”,
d)oświadczenie Wykonawcy, osoba, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne Grupy 1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na nap. znam. do 1 kV na stanowisku „Eksploatacji”,
e)oświadczenie Wykonawcy, osoba która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiada uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3)Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty;
4)od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający może żądać przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-21 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-21, 13:45, w siedzibie Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |