m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-06 , 13:56:20
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Marszał
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 459 42 86
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa elementów infrastruktury przystankowej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów infrastruktury przystankowej, w tym:

Część A:
- 850 sztuk tablic dwustronnych pod znak D-15 do słupka stałego z dwoma tabliczkami i nazwą z PCV,
- 100 sztuk dołów słupka z tablicą na 10 rozkładów jazdy,
- 100 sztuk dołów słupka z tablicą na 12 rozkładów jazdy,
- 200 sztuk dekli dolnych do słupka typu DS,
- 200 sztuk dekli dolnych do tablic pod znak D-15,
- 50 sztuk tabliczek "czoło wagonu" z mocowaniem do słupka.

Część B:
- 40 sztuk wkładów z klipsami do gabloty wiaty typu "B" 1230mm/1236mm/4mm(klipsy na górze),
- 40 sztuk wkładów z klipsami do gabloty wiaty typu "B" 1230mm/1236mm/4mm,
- 80 sztuk wkładów małych białych do gabloty typu "B" 1230mm/615mm/4mm,
- 10 sztuk wkładów z przegródkami do gabloty wiaty „kosmicznej” 1708mm/1132mm,
- 100 sztuk tabliczek z PCV pod nazwę 250mm/900mm/4mm,
- 500 sztuk tabliczek z PCV pod nazwę 210mm/900mm/4mm,
- 200 sztuk tabliczek z PCV pod nazwę 150mm/900mm/4mm,
- 800 sztuk tabliczek liniowych z PCV 670mm/185mm/4mm,
- 4000 sztuk tabliczek pod zakaz palenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)44.11.21.10-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa elementów infrastruktury przystankowej 15000,00
2Dostawa elementów infrastruktury przystankowej 2000,00
Razem 17000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium17000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d oraz w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. – art. 133 ust. 4, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunki udziału w postępowaniu dla Części A:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) dostawę akcesoriów drogowych lub przystankowych wykonanych z blachy, blachy ocynkowanej i/lub stali nierdzewnej, kwasoodpornej (także łączonych z drewnem, poliwęglanem, PCV) składające się z przynajmniej pięciu elementów konstrukcyjnych, których wykonanie wymagało spawania i/lub zgrzewania prądem elektrycznym oraz malowania proszkowego na łączną kwotę co najmniej 520 000,00 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełniać wspólnie, oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie i terminowo.
Warunki udziału w postępowaniu dla Części B:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) dostawę wkładów do gablot przystankowych lub reklamowych i/lub innych elementów wykonanych z płyt akrylowych i/lub tworzywa PMMA i PCV twardego na łączną kwotę co najmniej 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełniać wspólnie, oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie i terminowo.
1. Do oferty każdy wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatrudnionym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin skrócenia realizacji zamówienia40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-04
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-04 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-04, 11:30, siedziba zamawiającego, pok. 225
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-05-25


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |