m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-07 , 12:33:07
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal214
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgata Latawiec
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal214
- telefon022 44 35 510
- emailalatawiec@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej technologii, automatyki, elektryki, części budowlanej wraz z kosztorysami (w wersji pełnej i uproszczonej), przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla węzła cieplnego i dla instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn.: „Podłączenie Gimnazjum nr 22 przy ul. Boremlowskiej 6/12 do miejskiej sieci cieplnej – budowa węzła cieplnego wraz z modernizacją instalacji wew. c.o.”, wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wszystkie branże) na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (c.o. i c.w.u.) zlokalizowanego w Szkole Podstawowej nr 374 (w byłym Gimnazjum nr 22) przy ul. Boremlowskiej 6/12 w Warszawie oraz instalacji wewnętrznej c.o.
Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania obejmuje wykonanie: technologii, automatyki, elektryki, części budowlanej (oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) wraz z kosztorysami (osobno dla każdej branży, oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) (w wersji pełnej i uproszczonej) i przedmiarami robót (osobno dla każdej branży, oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (osobno dla każdej branży, oddzielnie dla węzła i oddzielnie dla instalacji c.o.) wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami.
Szczegółowy opis oraz zakres prac określają załączniki nr 8 i 9 do SIWZ (Wzór umowy i Opis przedmiotu zamówienia).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul.Boremlowska 6/12
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-09-17
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie opracowali i wykonali min. 2 projekty węzłów cieplnych o mocy cieplnej powyżej 400 kW + min. 2 projekty instalacji wewnętrznej c.o. (4 projekty).
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca wykaże realizację projektu węzła i projektu instalacji wewnętrznej c.o. w ramach jednej umowy (2 projekty), dopuszcza się również inne układy mieszane, pod warunkiem wykazania łącznie 2 projektów węzła i 2 projektów instalacji wewnętrznej c.o.
b) dysponują osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, w tym co najmniej:
b.1) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała z należytą starannością samodzielnie lub w zespole jako główny projektant - co najmniej 2 projekty węzłów cieplnych o mocy cieplnej powyżej 400 kW + min. 2 projekty instalacji wewnętrznej c.o. (w sumie 4 projekty);
b.2) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta - posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Osoby proponowane do pełnienia funkcji projektanta muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., poz. 1725). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp - nie.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: nie.
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -.tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji - nie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. ich przedmiot (szczegółowy opis wraz z podaniem mocy cieplnej węzła), daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).
Do powyższego wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi te zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (oświadczenie musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia).
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług.
Wykaz winien zawierać informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę, w skład której wchodzi:
1. Wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1) ustawy Pzp – wg. załącznika nr 2.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich członków konsorcjum.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 3.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów - składa w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – wg załącznika nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe projektanta w branży sanitarnej (np. wykaz wykonanej dokumentacji podpisany przez projektanta + referencje i 1-sza strona projektu z podpisem projektanta lub inne dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać realizacja projektu przez danego projektanta).

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) - tak.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) Wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamówień publicznych,
2) Zmiana realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
b) wykonania opracowania dodatkowych projektów wykonawczych na usunięcie nieprzewidzianych kolizji, projektów zamiennych, dodatkowych lub innych projektów niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy, lub nastąpiły zmiany w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego,
c) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył celowi,
d) przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem niezbędnych opinii lub uzgodnień wydawanych przez inne jednostki organizacyjne, pod warunkiem złożenia przez Projektanta wniosku w terminie odpowiednio wcześniejszym przed terminem zakończenia prac. Termin zakończenia prac ulega przesunięciu o termin uzyskiwania ww. uzgodnień,
e) zmiany brzmienia nazwy, NIP i Regonu Projektanta, jeżeli nie powoduje to zmiany Projektanta.
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji umowy określonym w § 3.
4. Zamawiający dopuszcza także inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.

IV.6.6) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Doświadczenie zawodowe projektanta w branży sanitarnej50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-15 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-15, 11:00, siedziba Wydziału Zamówień Publicznych przy ul.Podskarbińskiej 6 w Warszawie, pok. 203 (II piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |