m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-07 , 13:28:52
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849-40-34
- faks(0-22) 646-84-57
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Pełka
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 251
- emaildpelka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Kłosowski
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal303
- telefon(0-22) 44 36 733
- emailpklosowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 – II etap robót w zakresie zachodniej części budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu”
Opis zamówienia
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 w Warszawie – II etap robót w zakresie zachodniej części budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu” mieszczącej się na działce nr 5 z obrębu 1-04-02 w/g projektu budowlanego wykonanego przez Demiurg Sp. z .o. z 23 listopada 2017 r. zatwierdzonego Decyzją nr 46/B/2017r. z dn. 08.02.2017 r., którą udzielono pozwolenia na budowę wraz z projektami wykonawczymi. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Przedmiot zamówienia określają: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz STW i OR zamieszczone w materiałach przetargowych. Przetargiem objęte są roboty budowlane w branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej wewnątrz części budynku szkoły i łącznika na wszystkich kondygnacjach obejmujące główna klatkę schodową z wydzieleniem p-poż. wraz ze wszystkimi pomieszczeniami na zachód od niej oraz wykonanie WLZ zgodnie z wymogami załączonej dokumentacji. Wykonanie określonego zakresu robót musi uwzględniać wymagania wynikające z technologii wykonania robót oraz z późniejszej eksploatacji urządzeń przed wykonaniem kolejnego etapu inwestycji oraz obowiązujących przepisów.
Na zamówienie składają się następujące roboty:
1.ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozbiórkowe
-usunięcie tynków i warstw wykończeniowych ścian, sufitów i posadzek
-wyburzenie istniejących ścian wskazanych na rysunkach
-wykucie otworów wskazanych na rysunkach, uwzględnienie wszystkich przejść przez stropy
zawarte w części konstrukcyjnej
-demontaż instalacji wewnętrznych w budynku
1.2 Prace w zakresie budowy i przebudowy:
-wykonanie nowych warstw wykończeniowych ścian, podłóg, schodów, posadzek i sufitów
-wykonanie nowych barier wewnętrznych
-wykonanie ścian projektowanych
-zamurowanie otworów wskazanych na części rysunkowej
-zamurowanie wszystkich okien wewnętrznych miedzy klasami a korytarzami
-wykonanie przejść przez stropy, wykonanie i montaż wymianów, słupów, podkonstrukcji
stalowych stropów, konstrukcji wsporczych pod centrale, wykonanie szachtów
instalacyjnych, stóp fundamentowych, nadproży, obniżenie posadzki w pomieszczeniach
kuchni itd. elementów dotyczących tej części budynku i zawartych w części konstrukcyjnej
dokumentacji
-wykonanie wszelkich elementów konstrukcyjnych
-wykonanie sufitów podwieszonych
-montaż nowej stolarki wewnętrznej
-wykonanie wszystkich elementów zabezpieczeń pożarowych zawartych w dokumentacji
wraz ze stolarką p-poż. i wykonanie wydzieleń pożarowych itd.
-wykonanie aranżacji wnętrz, okładzin naściennych
-wykonanie robót związanych z montażem dźwigu dla osób niepełnosprawnych, platformy
naściennej oraz dźwigu towarowego w kuchni
-wykonanie robót w pomieszczeniach kuchni, zgodnie z zakresem wszystkich
branż wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem technologii kuchni. W pomieszczeniu
0.05 wykonanie lady wraz z roletą
2. INSTALACYJNE SANITARNE
-instalacja ciepła technologicznego według opracowania branży sanitarnej
-instalacja wodociągowa, przebudowywana według branży sanitarnej
-wyposażenie w biały montaż i akcesoria łazienkowe (szczotka podajnik papieru
dozownik na mydło, kosz) i sanitarne.
-dostarczenie i montaż umywalek i zlewów zawartych w dokumentacji
-instalacja wentylacji mechanicznej według opracowania branży sanitarnej
-dostarczenie i montaż central wentylacyjnych C1 i C3. Wykonanie dla nich osłon na
dachu budynku.
- dostarczenie i montaż wentylatora dachowego W3
-instalacja kanalizacji sanitarnej, przebudowa według branży sanitarnej
-instalacja gazowa, przebudowa według branży sanitarnej
-instalacja klimatyzacyjna K2 wraz z instalacją. Dotyczy sekretariatu i gabinetu dyrektora
(oraz jednostki wewnętrzne) zgodnie z dokumentacją według branży sanitarnej
-wykonanie wszystkich elementów zabezpieczeń pożarowych zawartych w dokumentacji
instalacja hydrantowa, wyposażenie w gaśnice, przejścia p-poż itd.
-montaż posiadanego przez szkołę dygestorium z palnikiem spirytusowym w sali 2.05 (sala
dydaktyczna nr 308) wraz z wykonaniem niezbędnych robót. Podejście wodne,
kanalizacyjne, zasilanie elektryczne oraz wykonanie wentylacji mechanicznej.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
-instalacja elektryczna, przebudowywana według branży elektrycznej
-instalacja teletechniczna przebudowywana według branży teletechnicznej
-przebudowa układu zasilania
-rozdzielnice
-podłączenie central C1, C-2, C-3 umożliwiające ich pracę do czasu wykonania robót w
pozostałej części budynku.
-okablowanie strukturalne
-instalacje teletechniczne
-instalacje multimedialne
-wykonanie wszystkich elementów zabezpieczeń pożarowych zawartych w dokumentacji
- wykonanie WLZ
-badania i pomiary

4. Z PRZETARGU WYŁĄCZONO niżej wymienione zakresy robót i dostaw:
-zagospodarowanie terenu
-zakres robót dotyczący części sportowej szkoły oraz części na wschód od głównej klatki
schodowej
- roboty elewacyjne, izolacja dachu wraz z wymianą okien parapetów i wymianą stolarki
zewnętrznej w budynku szkoły
- schody pochylnie, winda, opaska, roboty na zewnątrz budynku
-wyposażenie stałe obiektu (meble) poza zakresem wymienionym w pkt. 5
-instalacja c o, przebudowywana w 2015r. w budynku szkoły oraz w bieżącym roku w
części sportowej.
5. WYPOSAŻENIE
-wyposażenie kuchni zgodnie z projektem technologii kuchni
-wyposażenie szatni pomieszczenie -1.16

II. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym czynnym obiekcie w którym przez cały rok będą prowadzone zajęcia( z wyjątkiem wakacji , ferii zimowych czy dni świątecznych lub wolnych dla szkół). Należy przewidzieć ograniczoną dostępność do przebudowywanych pomieszczeń oraz konieczność zabezpieczania pozostałej części szkoły przed zapyleniem. Przy odbiorze robót Zamawiający będzie wymagał dokładnego oczyszczenia pomieszczeń w których prowadzone były prace oraz usunięcia wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektu organizacji robót w uzgodnieniu z Użytkownikiem i uzyskanie akceptacji Zamawiającego. Teren budowy musi być trwale oddzielony od miejsc w których przebywają uczniowie i prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRAC
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 2018 poz.108 ze zm.) dalej k. p., osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonywaniu pomocniczych robót budowlanych, porządkowych oraz związanych z zabezpieczeniem BHP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Dzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.42.10.00-4
45.33.00.00-9
45.31.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-07-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium80000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie: zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł brutto każda.
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).
W zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Kierownik Budowy – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kierownik Robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane co najmniej z ograniczeniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Kierownik Robót – jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane co najmniej z ograniczeniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
7. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
2. Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).

V. OŚWIADCZENIE SKŁADANE BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.mokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-29 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-29, 11:30, siedziba zamawiającego, pokój 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |